Mjövattnet

Rejäl skogsfastighet
Areal: 210 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Obebyggd produktiv skogsmark i ett välskött skifte, fin arrondering och god tillgänglighet. Jakträtt.

Mjövattnet 10:32 är en välskött och rejäl skogsfastighet med bra skogsmark i ett stort och sammanhängande skifte om cirka 210 ha. Fastighetens fina arrondering tillsammans med en god tillgänglighet och produktiv och skött skog borgar för ett rationellt brukande med hög och jämn avkastning. Virkesförrådet är beräknat till cirka 28 800 m³sk varav cirka 10 100 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Fastigheten saknar byggnader.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Mjövattnet

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 199,8 ha och har ett skattat virkesförråd om 28 822 m³sk. Skogsmarken består av skog representerad i nästan alla åldersklasser från plant- och röjningsskog till medelålders gallringsskog och äldre slutavverkningsbar skog. Tall och gran utgör 59 % respektive 30 % av virkesförrådet, resterande del utgörs av lövträd och främst björk. Fastighetens medelbonitet uppgår till 4,2 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om ca 840 m³sk.

Skogsbruksplanen som beskriver skogstillståndet på fastigheten är upprättad år 2019 och har inför försäljningen reviderats med avseende på utförda åtgärder samt tillväxtframräknats till att omfatta 2022 års tillväxt.

Skogsvård

Avdelning 26 enligt skogsbruksplanen kommer att planteras under 2023. Säljaren bekostar åtgärden där Holmen är den som ansvarar för utförandet.

Nyckelbiotoper, fornminnen m.m.

Registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt saknas på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). En fornlämning i form av en boplats återfinns i avdelning 40. Lämningen finns registrerad hos Riksantikvarieämbetet där mer information kan inhämtas via kartapplikationen Fornsök på hemsidan. I avdelning 21 och 26 finns kulturlämningar i form av husgrunder.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Mjövattnets jaktklubb som disponerar cirka 2200 ha. Som ägare till fastigheten ges jakträtt inom klubbens marker för jakt efter både småvilt och älg. Klubben betalar ett markarrende motsvarande 10 kr/ha för innevarande jaktår. Arrendet med jaktklubben kan sägas upp innan årsskiftet för fri disponering av marken inför nästföljande jaktår.

Vägar

Fastigheten kan nås via tre vägar som leder in på skiftet. Vägarna sköts och drivs enligt en överenskommelse markägare emellan utifrån andelstal. Några vägavgifter föreligger ej utan ansvaret för vägen vid nyttjande står användaren för och en skyldighet att vägen återställs till ursprungligt skick vid onormalt slitage. På fastigheten finns en egen väg med ensamt ägande.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Mjövattnet 10:32

Ägare

Helen Johansson 1/2
Bengt Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 206,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 199,8 ha
Impediment 2,1 ha
Berg/hällmark 8,0 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 210,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad år 2020 till totalt 6 017 000 kronor varav, produktiv skogsmark utgör 5 989 000 kronor (ca 99,5 %) och impedimentmark 28 000 kronor.

Inteckningar

Det pågår en omfördelning av befintlig inteckning som efter åtgärden innebär att fastigheten kommer att ha en penninginteckning motsvarande 3 000 000 SEK för köparen att nyttja för pantsättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person som inte sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygdsområde i Skellefteå kommun. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är förvärvstillstånd ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för eventuellt uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är tecknat och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-19

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Mjövattnet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Mjövattnet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier