Mölntegen i Sillerud

Två skogsfastigheter utan byggnader. Möjlighet att bjuda på vardera fastighet.
Areal: 122 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 13/8 2021
Två välskötta skogsfastigheter om sammanlagt 112 hektar produktiv skogsmark i Sillerud, 15 km sydost om Årjäng. Fastigheterna ligger i var sitt skifte där den större fastigheten summerar till 68 hektar och den mindre till 54 hektar. Den vackra källsjön Lintjärnen ligger helt inom ägorna.

Vägnätet är väl utbyggt med rejäla skogsbilvägar.

Möjlighet ges att bjuda på båda fastigheterna gemensamt eller att lämna bud på en utav dem.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (16)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i april 2021 av Erik Kumm Skog och Ekonomi. Arealen produktiv skogsmark i skogsbruksplanen är uppmätt till 111,6 ha. Virkesförrådet uppgår till 10 776 m³sk vilket motsvarar 97 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,2 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 583 m³sk/år.

Studera skogsbruksplanen för fördjupad information. På Areals hemsida ligger sammanställningar för respektive fastighet, Mölntegen 1:26 och 1:29.

Det norra skiftet, Mölntegen 1:26, drabbades våren 2020 av en skogsbrand. Brandområdet, avdelning 3, är i skogsbruksplanen angivet som K1 men är under våren 2021 markberett och sått. Avdelning 6 är också markberett och sått under våren 2021. Skogsbruksplanen är inte justerad i denna del.

Fastigheterna har varit certifierade enligt FSC sedan 2010.

Nyckelbiotoper

Det finns två registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheterna. I avdelning 11 och 17 enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten bedrivs i Harnäs VVO som uppgår till cirka 3750 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt inom hela viltvårdsområdet. Småviltsjakten är indelad i mindre sektioner.

Ett jakträttsbevis erhålles per 50 hektar mark där registrerad areal i fastighetsregistret är avgörande.
En markägare som äger mindre än 50 hektar mark kan jaga själv medan en jägare som arrenderar jaktmark behöver arrendera minst 50 hektar mark inom VVO för att erhålla ett jakträttsbevis. Småviltjakten och älgjakten administreras separat, dvs att det går att upplåta småviltjakt till en jägare och älgjakten till en annan.

Sjö

Lintjärnen är en mycket vacker sjö som ligger lätt tillgänglig invid bilvägen. Den ligger helt inom gränserna på fastigheten Mölntegen 1:29.

Fiske

Ingen utredning är gjord kring fiskerätten på fastigheterna.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Mölntegen 1:26 och 1:29

Ägare

Bo Nordin 1/2
Håkan Nordin 1/2

Areal

Mölntegen 1:26 enligt fastighetsregistret 43,2846 ha. Mölntegen 1:29 enligt fastighetsregistret 76,0572 ha. Ingen utredning har gjorts kring differensen i arealerna. Det ingår i en köpares undersökningsplikt att själv förvissa sig om fastigheternas gränser och verkliga arealer. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Fastigheterna har genomgått en fastighetsbildning där Mölntegen 1:29 har styckats av från Mölntegen 1:26. Förrättningen blev klar under 2021. Därför finns det ännu inget fastställt taxeringsvärde på de båda fastigheterna. Fastställt taxeringsvärde för Mölntegen 1:26 innan avstyckning skedde var enligt följande: Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 3 470 000 kr, Skogsimpediment 37 000 kr, Summa 3 507 000 kr.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 305 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för personer som inte varit mantalsskrivna i Årjängs kommun under den senaste tolvmånadersperioden.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Mölntegen i Sillerud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning