Moraboklitten

Växtlig skogsfastighet i Morabo
Areal: 150 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2023
Obebyggd skogsfastighet om 131 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 14 000 m³sk i Ovanåkers kommun.

Obebyggd skogsfastighet som består av ett större sammanhängande skifte om totalt 150,0 hektar mark beläget ca 10 km norr om Edsbyn. Fastigheten är välskött med en god arrondering och tillgång till ett mycket väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 131,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 14 000 m³sk vilket ger ett medelförråd om 107 m³sk/ha. Medelbonitet beräknad till 6,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs främst av växtkraftiga ungskogar och yngre gallringsskogar i åldrarna 10-39 år men det finns även ca 3 800 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåkers östra viltvårdsområde vilket omfattar ca 20 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Moraboklitten

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad och tillhandahållen av Mellanskog under september månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 131,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 13 995 m³sk vilket ger ett medelförråd om 107 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,6 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 788 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 28 %, gran 61 % och löv 11 %. Ca 3 800 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på försäljningsobjektet på tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning under fröträd i avdelning 79 och 90 om totalt 5,3 hektar och markberedning och plantering i avdelning 110 om 2,7 hektar.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet.

Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2024-07-01.

Huggarkoja

Det finns en äldre timmerstuga under plåttak som nyttjats för skogsarbete belägen i avdelning 115 i skogsbruksplanen.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning registrerad på försäljningsobjektet, benämnd som "Fornlämningsliknande lämning" (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det flera noteringar om kolbottnar och kojruiner och en bebyggelselämning på försäljningsobjektet.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Mellanbyn Ga:1, vägar (Morabovägen) och Ovanåker Östra Roteberg Ga:1, vägar (Åsenvägen) som båda förvaltas av Edsbyns Östra samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även egna vägar samt del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Dessa vägsträckningar förvaltas enskilt och gemensamt av berörda markägare.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheten Ovanåker Mellanbyn 1:1 och är under fastighetsbildning. Den nybildade fastigheten har preliminärt fått fastighetsbeteckningen Ovanåker Mellanbyn 1:11. Fastighetsbildningen förväntas bli klar i slutet av november år 2023. Skogsuppgifter, kartor och övrig information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning.

Gränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektet överlåtes obelånat samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Mellanbyn 1:11

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 131,1 ha
Myr/kärr/mosse 16,8 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Summa: 150,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-12-15
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier