Mörsil

Växande skog i Mörsil
Areal: 75 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 550 000 SEK
Anbudsdag: 14/11 2022
Naturskönt belägen med god årlig tillväxt. 69,5 ha produktiv skog, 5 629 m³sk. Goda rekreationsmöjligheter.

Ungskogsdominerad skogsfastighet med god årlig tillväxt. Fastigheten som är obebyggd är belägen strax utanför Mörsil, Åre kommun, och utgörs av ett sammanhängande område. Total areal om 75,6 ha, varav ca 69,5 ha produktiv skogsmark. Fastigheten som är grandominerad har mycket stor andel tillväxtskog och för området god bonitet. Bra ordnat med väg som ger god tillgänglighet. Totalt virkesförråd om 5 629 m³sk, varav 1 430 m³sk är S2 skog och 2 778 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 500 ha. ​Området runt Mörsil är mycket naturskönt och har omedelbar närhet till de omgivande fjällmassiven, vilket ger mycket goda rekreationsmöjligheter för den intresserade. ​

Fastigheten erbjuder:
– Fin investering/kapitalplacering med uteslutande ung- och gallringsskogar där den goda tillväxten årligen ökar volymen/värdet på fastigheten
– Mycket goda rekreationsmöjligheter med jakt, fiske och skidåkning (tur, längd och alpint) vilket bör täcka in det mesta för den friluftsintresserade, allt i ett mycket vackert område med direkt närhet till Åre och de övriga fjälldestinationerna

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mörsil

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs i huvudsak av ung växande skog med för området god bonitet, fint arronderad i ett sammanhängande markområde. På fastigheten finns en skogs-bruksplan upprättad i augusti 2022 av Folke Lindblom, PF-planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 69,5 ha och har ett virkesförråd om 5 629 m³sk varav 1 430 m³sk är S2 skog och 2 778 m³sk är G1 skog. Fastigheten har en bonitet om 4,6 m³sk per ha. Skogsbruksplanen visar på kraftig arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 25-35 år. Vidare visar planen en trädslagsblandning med grandominans (61 %) följt av löv (29 %), tall (6 %), lärk (3 %) och contorta (1 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av lagstadgade Skogsvårdsåtgärder. Detta avser markberedning och plantering som krävs i avdelning nr 12 och omfattar ca 5,2 ha. Säljaren har avsatt pengar hos Fria Skog som åtagits sig att utföra dessa föryngringsåtgärder. Markberedning planeras att ske under 2023 och plantering beräknas ske under 2024. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga övriga skogsvårdsåtgärder odyl som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn och kulturminnen

På fastigheten finns idag ett naturvärdesobjekt och en nyckelbiotop registrerade. Naturvärdesobjektet ligger inom avd nr 3 och utgörs av ca 0,8 ha och nyckelbiotopen utgörs av ca 1,2 ha och ligger inom avdelning nr 1. Vidare finns två mindre forn- och kulturlämningar som avser sk fossil åker. Utöver dessa finns idag inga ytterligare registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Bye jaktlag, vilket ingår i Västjämtlands Älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över ca 2 500 ha. Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag, annat jaktlag alt att ansöka och registrera marken för egen jakt. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01, under förutsättning att tillträdet har skett. Om ej tillträdet har skett till ovannämnda datum, övertas jakträtten from tillträdesdagen. För mer information kring jakten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Byggnad

Äldre förrådsbyggnad finns på fastigheten. Byggnaden är uppförd i trä med plåtfasad och plåttak. Byggnaden är i behov av renovering för dess bevarande.

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Österuppland 1:16, del av

Ägare

Henrik Sannesson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,5 ha
Skog med restriktion 0,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Inägomark 2,6 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 75,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 1 250 000 kr, Summa 1 250 000 kr.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier