Mörtsjö

Växtlig skogsfastighet
Areal: 36 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2022
Skogsfastighet om ca 36 hektar belägen mellan Mörtsjö och Östansjö, på södra sidan om Hundgårdssjön i Bollnäs nordöstra kommundel.

Skogsfastighet med enklare byggnader för jakt och fritid. Fastigheten har god arrondering och är lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Totalt ca 36,0 hektar mark varav ca 34,7 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen mellan Mörtsjö och Östansjö på södra sidan om Hundgårdssjön, ca 40 km norr om Bollnäs. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 800 m³sk vilket ger medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 1 500 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Arbrå östra viltvårdsområde vilket omfattar ca 21 500 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mörtsjö

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader

På fastigheten finns 2 områden med byggnader.

Den första området är beläget ner mot Hundgårdssjön och består en enklare timmerstuga som flyttats till nuvarande plats under mitten av 60-talet. Byggnaden är omgiven av öppen inägomark ner mot strandlinjen. Det finns en enklare traktorväg fram till området. Stugan är uppförd på betongslipers, stomme av timmer under tegeltak. Stugan inrymmer allrum, pentry och ett mindre sovrum.

Det andra området är beläget på en liten höjd i skogen inom avdelning 17 enligt skogsbruksplanen och består av en kolarkoja byggd 1993. Byggnaden är uppförd i timmer med tak av tjärpapp. I kojan finns en eldningsbar vedspis. Intill kolarkojan finns också en vedbod i timmer och ett utedass. Fram till området finns en enklare bil/traktorväg.

Det finns också en riven byggnad som är beläget några hundra meter öster om timmerstugan (inom avdelning 5 enligt skogskartan).

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer på uppdrag av Mellanskog under oktober månad 2021. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2022) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 34,7 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 791 m³sk vilket ger medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 16 %, gran 52 % samt löv 32 %. Ca 1 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Arbrå östra viltvårdsområde som omfattar ca 21 500 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Se viltvårdområdets hemsida för kartor och mer information www.arbraostravvo.se.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,2 hektar och är belägen vid timmerstugan ner mot Hundgårdssjön.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Mörtsjö Ga:5, Skogsbilvägar som förvaltas av Mörtsjöåsens vägsamfällighet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Byggnader städas enligt överenskommelse med köparen. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i byggnaderna. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Mörtsjö 1:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Inägomark 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 36,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 592 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 594 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-04
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier