Mullberg

Ett skifte, 706 ha produktiv skogsmark och 71 000 m3sk med god tillgänglighet.
Areal: 763 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2019
Nu ges tillfälle att förvärva skogsfastighet som ägs av juridisk person. Trevliga marker i ett skifte som är belägen strax väster om Norrlångträsk ca 4 mil från Skellefteå. Huvuddelen av skogen är i tillväxtfasen, med äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar som precis har påbörjat sin massiva volymtillväxt. Total virkesvolym är ca 71 000 m³sk och medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk per år. Ca 8 500 m³sk är i huggningsklass S1 och S2. Utbyggt vägsystem ger god tillgänglighet till de fina markerna.

For information in English go to "Prospekt mm" below.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (24)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Se delar av planens kommentarer samt fakta nedan:

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är inventerad och gjord juli 2013 av Norraskogsägarna. Därefter är utförda åtgärder löpande registrerade (t.o.m. 2019-04-08) och virkesförråd uppräknade med beräknad tillväxt till och med 2019. Vissa avdelningar har delats i flera delar efter fältbesök på snö våren 2019 av Norra skogsägarna. Dessa har inventerats av Lars-Gunnar Forsberg Areal i september 2019.

Skogstillståndet

Mullberg 1:1 är beläget vid Norrlångträsk, Skellefteå kommun. Enligt skogsbruksplanen är fastigheten totalt 775,9 ha, varav 706,4 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten domineras av äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar.

Ca 102 ha är under 20 år (ca 14%).

Virkesförrådet beräknas till 71 238 m3sk och medelbonitet är 4,2 m³sk/ha, tillväxten beräknas till 2 967 m³sk/år kommande planperiod. Trädslagsfördelningen är 71% tall, 22% gran och 7% löv, det finns även ett mindre bestånd av contorta på fastigheten. 8 517 m³sk är i huggningsklass S1 och S2.

Skogsvård

Under 2016 och 2017 har det röjts ca 85 ha plant- och ungskogar samt underröjts ca 10 ha inför framförallt gallringar (avverkningar utförda våren 2017).

Det finns 26,6 ha som planterades 2017 där inventering föreslagits för att säkerställa återbeskogningen. 0,7 ha är höglagt och planterat tall 2019 där inventering föreslagits för att säkerställa återbeskogningen.

Naturvärden

Fastigheten är välskött där av har inga större naturvärden noterats, det finns dock bestånd som med tiden kan förväntas hålla höga naturvärden om de lämnas från avverkningsåtgärder.

46,9 ha är idag klassade som NO (Naturvård Orört) vilket motsvarar 6,6% av den produktiva arealen.

Kulturvärden

Under planläggningen har det endast i ett bestånd hittats rester efter gammal odling, utöver det har inga kulturvärden noterats.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade.

Jakt

Jakten bedrivs i jaktlag och marken är utarrenderad till Mullberg Jaktlag. Avtalet är tvåårigt och gäller fram till 2020-06-30.

Vägar

Det finns två huvudvägar som ger åtkomst till fastigheten, dessa sköts genom två vägföreningar. I norr finns Bälltjärnvägen som går igenom fastigheten och är i väldigt bra skick. I söder finns Mullbergsvägen som slutar en bit inne på fastigheten, den är i bra skick fram till fastigheten men behöver rustas en del fram till vändplan. Utifrån dessa två huvudvägar förgrenas vägsystemet med egna vägar, dessa är i varierat skick men ger bra åtkomst till markerna. Slyröjning och en del stenplockning bör göras.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Mullberg 1:1

Ägare

Allanova Skogsfastigheter AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 763,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 706,4 ha
Impediment 60,2 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Väg och kraftledning 7,6 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 775,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 10 851 000 kr
Skogsimpediment 151 000 kr
Summa: 11 002 000 kr

Inteckningar

En inteckning om 15 100 000 kr 2015-12-07 D-2015-00568664:2.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd inom glesbygd i Skellefteå kommun sedan minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Mullberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning