Näbbarp

Synnerligen välskött skog
Areal: 72 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/2 2023
Renodlad skogsfastighet om ca 72 ha.

Näbbarp är en trevlig skogsfastighet med ytterst välskötta och produktiva bestånd, belägen i utpräglad skogsbygd mellan Blidsberg och Fivlered i Ulricehamns kommun. Fastigheten är samlad i en välarronderad figur med god tillgänglighet och del i Kalvsjön i den södra delen. Jakt- och fiskerätt är fri för köparen från 2023-07-01. Den avstyckade gårdsdelen är idag i samma ägares hand som skogen. Vid önskemål kan även gårdsdelen förvärvas.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Näbbarp

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Näbbarps skogsmark återfinns i småkuperad terräng och utgörs till största del av grandominerade bestånd på bördig mark. Skogsskötseln har varit intensiv och noggrann sedan början av 1980-talet, vilket resulterat i en mycket välskött skogsfastighet med en bra blandning mellan ungskog, gallringsskog och avverkningsbar skog. Vägnätet är utvecklat, dels med två vägsamfälligheter som går genom delar av fastigheten samt den egna skogsbilvägen. Detta gör att man är oberoende av tillåtelse från grannar vid avverkning och andra skogliga åtgärder. I den södra delen av skogen finns en mosse med ett omkringliggande tallbestånd på torvmark. I övrigt finns skogen huvudsakligen på frisk mark med bra drivningsförhållanden.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 68,7 ha. Virkesförrådet uppskattas enligt skogsbruksplanen till ca 12 200 m³sk, vilket ger ett genomsnitt på ca 177 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 29 % av tall, 59 % av gran, och 12 % av löv. Medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 400 m³sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 500 m³sk, varav ca 2 650 m³sk som slutavverkning.

Impediment och övrig mark

I den södra delen av skogen och i anslutning till Kalvsjön, finns en mosse som omges av tallskog. 1,7 ha av mossen utgör impediment. Övrig landareal omfattar 1,3 ha och består av vägar och övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag. Vattenarealen i Kalvsjön uppgår till ca 0,4 ha.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten till 2023-06-30 och övergår därefter till köparen. Fiskerätten i Kalvsjön, som finns i den södra delen av fastigheten, övergår till köparen på tillträdesdagen. I Kalvsjön finns bl a abborre och gädda.

Avstyckat gårdscentrum

Inom Näbbarp finns ett avstyckat gårdscentrum som består av en bostadsbyggnad en mindre stuga samt tre ekonomibyggnader. Bostaden nyttjades under en period som jaktstuga till Näbbarp. Byggnadsbeståndet är idag i behov av renovering och bostaden är angripen av hussvamp, men vatten, avlopp och el finns anslutet. Vid önskemål från köparen kan även denna fastighet förvärvas, vilket i så fall sker genom separat förhandling.

Vindkraftsarrende

Nuvarande ägare tecknade 2014-04-24 avtal om anläggningsarrende avseende vindkraft inom fastigheten. Arrendatorn Eolus Vind AB projekterade en vindkraftspark där flera fastigheter berördes, varför det även finns ett avtal kring fördelning av arrendeersättning. Projektet har dock aldrig aktiverats sedan arrendeavtalen signerats. Mer information kring arrendeavtalen finns att erhålla av ansvarig fastighetsmäklare. Köparen av fastigheten övertar befintliga avtal på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Näbbarp 1:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,7 ha
Impediment 1,7 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 72,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 177 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Summa: 4 185 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier