Näsby-Nöbbele

Näsby-Nöbbele
Areal: 63 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 750 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2023
50 ha bördig skogsmark med tillhörande jordbruksmarker om 12,5 ha. Jakt och fiske.

Näsby-Nöbbele 1:10 utgör en skogsfastighet med tillhörande jordbruksmark samt äldre ladugård, belägen mellan Vetlanda och Ekenässjön i Näsby socken. Bra arrondering i ett skifte och god tillgänglighet via befintligt vägnät. Total areal om ca 63 ha varav ca 50 ha produktiv skogsmark och ca 12,5 ha jordbruksmark. Virkesförråd om ca 8 200 m³sk med stor andel G1 skog, bonitet om 9,1. Byggnationen består av ladugård och garage av äldre modell. Jakt och fiskerätt följer!

Avstånd till Vetlanda ca 8 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Näsby-Nöbbele

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer i vinkel med tak av plåt och eternit. El indraget samt vatten in till f.d. mjölkrum under rännebro med vattenpump, hydrofor och varmvattenberedare. Vatten från grävd brunn och enkelt avlopp till stenkista. I dagsläget samma elmätare som fastighet Näsby-Nöbbele 1:11. Innefattar f.d. fähus med gjutet golv och äldre inredning, inte anpassat för djurhållning, f.d. mjölkrum med gjutet golv. Loge med trägolv och anslutande hölada, uppgång till mindre ränne som fungerat som sädesmagasin. Rännebro upp till loge som i dagsläget används som förråd. I vinkel på baksidan, vagnsbod samt vedförvaring.

Garage

Uppfört i trä med tak av plåt. Dubbla portar med plats för två bilar. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 12,6 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 10 ha och arealen betesmark till 4 ha. Åkermarken är klassad med normal produktionsförmåga och tillfredsställande dränering, betesmarken med normal avkastning och kvalitet.
Jordbruksmarken ej upplåten. Inbringar i dagsläget ca 24 000 kr/år i EU-stöd.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan från februari 2023 upprättad av Olof Johansson. I samband med försäljningen har planen räknats upp med 2023 års teoretiska tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 49,7 ha med ett virkesförråd om 8 236 m³sk, (166 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 5 %, gran 59 %, björk 30 %, asp 1 % samt klibbal 5 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,1 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 420 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 5 000 m³sk skog i huggningsklass G1, samt ca 2 000 m³sk i huggningsklass S1 och S2.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller ny ägare från 2024-07-01. Fastigheten ingår i Näsby-Föreda älgjaktslag om ca 2 000 ha. Viltrika marker med bl.a. rådjur, vildsvin samt enstaka dovhjort.

Fiske

Fiskerätt i Nöbbelesjön, husbehovsfiske. Kräftor finns.

Övrigt

För mer information om Näsby och Vetlanda med omnejd, se www.hembygd.se/nasby eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Näsby-Nöbbele 1:10

Ägare

Jeanette Valdmaa 1/1

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023. Tomtmarksvärde 170 000 kr (under avstyckning, ingår ej) Bostadsbyggnadsvärde 519 000 kr (under avstyckning, ingår ej) Ekonomibyggnad 77 000 kr Åkermark 550 000 kr Betesmark 110 000 kr Skogsmark 3 792 000 kr Summa 5 218 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns 2 st. penninginteckningar uttagna om totalt 1 086 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Kontaktperson

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier