Norr om Edsbyn

Skogsfastighet om ca 95,2 hektar produktiv skogsmark belägen nordväst om Edsbyn.
Areal: 111 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av totalt sju markområden om totalt ca 111,6 hektar mark varav 95,2 hektar produktiv skogsmark nordväst om Edsbyn. Virkesförrådet uppskattas till ca 12 700 m³sk vilket ger medelförråd om 134 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga yngre och äldre gallringsskogar men har även ca 4 300 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten är belägen inom både Ovanåker västra och östra viltvårdsområden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson under augusti månad 2019. Planen är därefter ajourhållen efter åtgärder kända av Mellanskog och framskriven i dator (ej fältbesökt) med 2021 års tillväxt av Mellanskog under våren 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 95,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 12 741 m³sk vilket ger medelförråd om 134 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 32 % samt löv 7 %. Ca 4 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår både i Ovanåkers västra viltvårdsområde som omfattar ca 13 700 hektar och Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Byggnader

Vid Kroktjärnen finns en mindre stuga och några komplementsbyggnader i sämre skick.

Vägar

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Norra Edsbyn Ga:3, utfartsväg som förvaltas av Nybruksvägens Samfällighetsförening, Ovanåker Norra Edsbyn Ga:4, vägar som förvaltas av Edsbyns Västra Samfällighetsförening och Ovanåker Västra Roteberg Ga:2, vägar som förvaltas av Edsbyns Östra Samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en skriftlig penninginteckning om totalt 275 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets
beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Norra Edsbyn 21:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 110,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,2 ha
Myr/kärr/mosse 15,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 111,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 743 000 kr
Skogsimpediment 36 000 kr
Summa: 2 779 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 275 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-06-24
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning