Nordväst om Harsa

Skogsfastighet i ett skifte om ca 45 hektar produktiv skogsmark belägen i Harsa ca 25 km sydväst om Järvsö.
Areal: 50 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 15/10 2021
Skogsfastighet med god arrondering och tillgång till väg. Fastigheten är belägen nordväst om Harsa, i Ljusdals kommun. Fastigheten består av ett sammanhängande markområde om totalt 50 hektar mark varav 45,5 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 300 m³sk vilket ger medelförråd om 94 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 600 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Fastigheten ligger inom Järvsö västra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under maj månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 45,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 294 m³sk vilket ger medelförråd om 94 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 48 %, gran 41 % samt löv 11 %. Ca 600 m³sk befinner sig i huggningsklassen S1. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och växtkraftiga gallringsskogar.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning för framtida kvalitets- och volymtillväxt. Föreslagna åtgärder inom kommande planperiod är ca 17,5 hektar röjning och 23,4 hektar underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallringar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvsö västra viltvårdsområde vilket omfattar ca 12 000 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Hälsingeleden

En del av Hälsingeleden sträcker sig genom fastigheten. Leden nyttjas vintertid som snöskoterled. Avtal finns mellan snöskoterklubben och markägaren.

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ljusdal Stavsättraskogen Ga:1, som förvaltas av Järvsö Västra Samfällighetsförening och Ljusdal Grönås Ga:5, som förvaltas av Harsa-Sortvattnet Samfällighetsförening .

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Öster-Skästra 4:32

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,5 ha
Myr/kärr/mosse 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 50,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 667 000 kr
Summa: 667 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-15
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning