Norrveda

Obebyggd skogsfastighet med strandlinje i Vätösundet. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 50 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Nu ges chansen att förvärva cirka 50 ha mark med strandlinje i Vätösundet. Norrveda utgörs av ett sammanhängande skifte beläget på Vätö cirka 2 mil från Norrtälje. Fastigheten är obebyggd och utgörs av 38,3 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 4 359 m3sk. Fastigheten omgärdar ett bostadsområde. Även juridisk person kan förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Sveavägen 88
113 59   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Allmänt om området

Fastigheten ligger på Vätö, i Norrtälje kommun. Omkringliggande landskap är av typisk innerskärgårdskaraktär.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Anemone Skog i maj 2017. Fastighetens totala landareal omfattar 50,7 ha. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 38,3 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 4 539 m3sk. Detta ger ett medeltal om cirka 119 m3sk/ha. Boniteten är beräknad till 3,9 m3sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 62 % av virkesförrådet. Gran utgör 25 %, löv 11 % och björk 9 % av virkesförrådet. Förutsättningarna för skogsbruk är speciella på fastigheten då den utgör restfastigheten efter en gammal avstyckning med ett tomtområde. Det innebär att det finns inskrivet ett trädfällningsförbud på fastigheten. Det innebär att en avverkningsanmälan prövas både av Skogsstyrelsen och kommunens plankontor. Trädfällningsförbudet innebär att marken ej får lämnas obeskogad. Markberedning och plantering under skärm/fröträdställning kan tillämpas, överståndarna får avvecklas först när ungskogen nått brösthöjd.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper registrerade.

Jakt

Jakten på Norrveda disponeras fritt av tillträdande köpare.

Övrigt

Nere vid stranden finns en byggnad samt brygganläggning som disponeras av en stugägarförening. Vidare finns det även ett pumphus som disponeras av samma stugägarförening.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Norrveda 1:26

Ägare

N&R Holding Invest AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,3 ha
Skogsimpediment 3,4 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 5,9 ha
Summa: 50,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 747 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Summa: 2 757 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av ett pantbrev om totalt 870 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person såväl som för juridisk person (exempelvis aktiebolag) till följd av att fastigheten ligger belägen i glesbygdsområde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Norrveda och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning