Ny-Backa Gravol

Skog väster om Klarälven
Areal: 480 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/4 2023
480 hektar produktiv skogsmark. Ca 41.500 m³sk. Inga byggnader.

Större skogsfastighet i fyra skiften väster om Klarälven i höjd med Gravol. Den produktiva skogsmarksarealen är 333,7 hektar med en medelbonitet om 4,5 m³sk. Skogsegendomens dominerande trädslag är fura. Virkesförrådet uppgår till ca 41 500 m³sk vilket ger ett medeltal om 124 m³sk per hektar. Skogstillståndet domineras av gallringsskogar där den bedömda virkesvolymen är cirka 22 000 m³sk.

Reservatsbildning pågår där utfallande ersättning kommer tillfalla köparen.

Jakträtt i två olika viltvårdsområden. Försäljningen förutsätter fastighetsbildning.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ny-Backa Gravol

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 333,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 41 511 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och år. Den årliga tillväxten är bedömd till 1 387 m³sk per år om hänsyn tas till de förslagna åtgärderna. Marken domineras arealmässigt av ung- och medelålders bestånd av tall.

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogs-Rolf AB under våren 2020 och framskriven med tre års tillväxt till och med 2022 i PC-skog. Läs detaljerad information i den bifogade skogsbruksplanen.

Naturreservat

Sedan tidigare är bildat Vimyren och Jolbergsmossen naturreservat som berör egendomen. Det är cirka 38 hektar som berör försäljningsobjektet. Enligt reservatsföreskrifterna är det tillåtet att bedriva jakt i reservatet.

Pågående reservatsbildning

Det pågår reservatsbildning vid Skallberget. Det omfattar en sammanlagd areal om 17,3 hektar varav 11,9 hektar är produktiv skogsmark. I skogsbruksplanen är denna areal, och även virkesförråd, borttagen från den produktiva skogsmarken och är redovisad som hänsynsmark. Förhandling kring ersättning för Skallbergets naturreservat pågår men där finns ingen prognos över när ersättning kommer betalas ut. Länsstyrelsens värdering som upprättats 2019 summerar till 545.000 kr. När ersättning betalas ut kommer den att tillfalla köparen. För ytterligare information om reservatsbildningen, kontakta ansvarig mäklare.

Nyckelbiotoper

Det finns ett tiotal registrerade nyckelbiotoper. Dessa är angivna i skogsbruksplanen och ingår i målklasserna NO och NS. I avdelning 123 och 255 är det belägen en mindre nyckelbiotop med omfattningen 0,2 respektive 0,3 hektar. Dem två biotoper är inte beståndsindelades som NO/NS utan det är endast markerade med ”Nb” i kartan och i avdelningsbeskrivningen. Läs mer i bifogad skogsbruksplan samt på ”Skogens pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.

Jakt

Jakträtten övergår till en köpare på tillträdesdagen. Fastigheterna ingår dels i Backa viltvårdsområde och dessutom Gravols viltvårdsområde. Där bedrivs både älg- och småviltsjakt. Upplåtelse av jakträtt till utomstående inom viltvårdsområdena kan göras för varje helt 100 hektar.

Fiske

Fastigheternas fiskerätt är inte utredd.

Övrigt

Försäljningen förutsätter fastighetsbildning. Ett möjligt sätt är att köpa fastigheten Ny-Backa 1:40 genom lagfartsköp och att upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för övriga fastighetsdelar som omfattas av försäljningen. Ett annat sätt är att lägga all arealen till en tidigare ägd fastighet i området genom fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Ny-Backa 1:40 samt områden av Ny-Backa 1:31, 1:36, 1:41, Gravol 1:55 och 1:70 i Torsby kommun.

Ägare

Nicklas Gustafsson 1/2
Kenny Weiner 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 333,7 ha
Skogsimpediment 87,2 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Övrigmark 56,4 ha
Summa: 479,5 ha

Taxeringsvärde

Fastighetsbildning kommer att ske. Därför finns inga rättvisande taxeringsvärden att redovisa inför en försäljning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för alla kategorier av köpare. Fastigheten ligger i glesbygds- och omarronderingsområde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ny-Backa Gravol & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ny-Backa Gravol kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier