Nybygden

Nybygden
Areal: 83 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 7 200 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2022
Tillväxtskog i Västra Torsås

Tillväxtskog i Västra Torsås församling. Totalt 83 ha med ca 7 700 m3sk virke. Skog i alla åldersklasser men med dominans av bestånd mellan 20-29 år, åldrar där den löpande volymförräntningen är mycket hög. Jakten är fri att disponera för ny ägare.

Fastigheten är i det närmaste obebyggd, här finns stugan Hagarp, använd som enkel jaktstuga.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt m.m.” nedan.

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Nybygden

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Hagarp

Gammal stuga belägen i avdelning 15 vilken använts som enkel jaktstuga. Huset har tak av betongpannor och är ej moderniserat, el och anslutningar saknas.

Nybygden

I avdelning 53 enligt skogsbruksplan finns tomtplats från tidigare gårdsbebyggelse. Idag återstår endast grundläggningar kvar från de tidigare byggnaderna.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Magnus Strandberg, Dr Skog. Fältarbetet är utfört i maj 2021. Inga åtgärder har enligt säljaren utförts sedan skogsbruksplanen upprättades. Inför försäljningen har skogsbruksplanen framskrivits i plansystemet PC-skog med tillväxt för säsongen 2021, därtill har det skifte av fastigheten som ej ingår i försäljningen redigerats bort.

Försäljningsobjektet omfattar enligt den framskrivna planen en skogsmarksarealen om ca 69,1 ha och virkesförrådet anges till 7 734 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 32% tall, 34% gran och 34% löv. Medelboniteten anges till ca 7,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 490 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 360 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,7%.

I skogsbruksplanens grundförslag föreslås en avverkning om ca 2 950 m3sk inkl tillväxt, fördelat mellan ca 1 570 m3sk föryngringsavverkning och 1 380 m3sk gallring mm.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan finns ca 0,3 ha jordbruksmark.

Inga upplåtelser föreligger, ny ägare disponerar marken från tillträdesdagen.

Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns följande område registrerat:

N1021-1995, objekt med naturvärde, lövskog. Området berör avdelning 54 och 55.
Det aktuella området ingår också i Jordbruksverkets betesmarksinventering.

Jakt

Sedvanlig jakt efter främst älg, vildsvin och rådjur. Jakten är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen.

Jakttorn och annan utrustning följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA NYBYGDEN 1:19, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,1 ha
Myr/kärr/mosse 11,9 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 82,7 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av taxeringsenhet och saknar åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 5 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Nybygden är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Tillstånd erfordras ej för fysisk person som under de senaste 12 månaderna varit folkbokförd i Alvesta kommun i någon av de tidigare församlingarna Västra Torsås, Mistelås eller Slätthög. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta fastighetsmäklaren.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nybygden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nybygden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier