Ocksjön

Skog i Ocksjön
Areal: 68 ha
Kommun: Bräcke
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2022
Obebyggd och välskött skog med god tillväxt. 46,9 ha produktiv skogsmark, 5 122 m³sk. Jakt på större areal.

Obebyggd och välskött skogsfastighet i Ocksjön, ca 35 km sydost om Svenstavik, i Bräcke kommun!
Fastigheten har mycket stor andel yngre gallringsskog med god tillväxt. Total areal om ca 68,2 ha, varav ca 46,9 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 5 122 m³sk varav 3 354 m³sk är G1 skog och 1 556 m³sk är S1 och S2 skog. Virkesförråd uppgår till 109 m³sk/ha och fastigheten har en årlig tillväxt om ca 284 m³sk/år. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i jaktlag som omfattar en areal om ca 3 400 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Bra placering med god årlig volymtillväxt och möjlighet till valfria uttag efter behov
– Goda möjligheter till rekreation i form av jakt på större areal

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ocksjön

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan har upprättats 2016 av Mitt Norr Skog & Fastighet. Den har sedan uppdaterats med utförda åtgärder samt uppräknats med tillväxt fram till dagens datum. Skogsbruksplanen visar på en välskött fastighet med 46,9 ha produktiv skogsmark och stor andel växande gallringsskog, samt viss del äldre avverkningsmogen skog. Totalt virkesförråd om 5 122 m³sk varav 3 354 m³sk är G1 skog och 1 556 m³sk är S1 och S2 skog. Genomsnittligt virkesförråd är 109 m³sk/ha. Trädslagsblandning med i huvudsak gran, men även viss andel tall och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så finns behov av markberedning samt plantering av 3,7 ha. Utöver det så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, natur- och kulturvärden

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag inte av några områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Ocksjöns jaktlag som förfogar 3 400 ha. I jaktlaget ingår förnärvarande ca 15 ha jägare och tilldelningen är för närvarande 5 + 5 älgar. För att få jakträtt krävs att man äger 5 ha och för full köttlott så krävs 150 ha, det går att arrendera upp mark från en ”arealpott”. Av den areal som jaktlaget nyttjar är ca 1 100 ha privatägd och resterande areal ägs av SCA.

Småviltsjakten bedrivs på hela området. Inträdesavgiften i jaktlaget är en engångssumma om 8 000 kr, vilket skall täcka del i slakteri, älgdragare, m.m. För att delta i älgjakten så skall man anmäla det till jaktledningen senast 1/6 inför höstens jakt.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Bräcke Våle 1:17

Ägare

Anna Maria Boyle 1/3
Nils Michael Boyle 1/3
Karin Teresa Boyle 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 67,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,9 ha
Myr/kärr/mosse 4,7 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 16,0 ha
Summa: 68,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 294 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 1 327 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 8 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier