Odensberga skog

Natursköna marker
Areal: 135 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 27 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/9 2022
Skogar rika på virke och vilt. Del i fyra sjöar. Ekonomibyggnader ingår.

Strax norr om Stjärnhov och omgiven av ett landskap som är bland det mest natursköna som Sörmland kan uppvisa finns Odensberga skog. Fastigheten är lätt tillgänglig endast cirka 19 km bilvägen väster om Gnesta eller cirka 80 km sydväst om Stockholm. Egendomen omfattar 135 ha fördelade på två större och två mindre näraliggande skiften samt del i ett par mindre öar norr därom i sjön Övre Gällringen. Ägoslagen utgörs i huvudsak av 109 ha virkesrik skogsmark samt 21 ha åker- och betesmark. Fastigheten är obebyggd frånsett tre äldre ekonomibyggnader belägna invid jordbruksmarken på det södra skiftet. Klövviltstammarna är starka i den här delen av Sörmland och Odensberga skog kan därmed leverera otaliga möjligheter till spännande jaktupplevelser. Fyra vackra sjöar utgör också del av fastigheten och bistår med bra fiske efter såväl fin insjöfisk som kräftor. Det är sällan tillfälle erbjuds att förvärva en spännande skogsfastighet förpackad i sörmländsk prakt. Än mer sällan ges möjligheten även för juridisk person att kunna förvärva egendomen utan jordförvärvslagens gängse restriktioner, även om säljaren i det här fallet prioriterar fysisk person som köpare.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Odensberga skog

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck, Areal.

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På Odensberga, mitt emot torpet Sjöändan, finns tre äldre ekonomibyggnader med underhållsbehov som för närvarande ingår i Sjöändans jordbruksarrende. Strax norr om bebyggelsen vid Adolfsberg, norr om Solbacka golfbana, finns också ett enklare vedförråd på ofri grund, vilket tillhör ägaren till Adolfsberg.

Stall/Loge

Större träbyggnad under sadeltak beklätt med tegel. I norra delen finns ett mindre stallutrymme med gjutet golv och två enklare boxar. Byggnaden inrymmer i övrigt förvaringsutrymmen samt en skulldel. Byggnadens mått är cirka 34x10 meter.

Hönshus

Invid norra gaveln på stallet finns en förrådsbod i trä under sadeltak beklätt med tegel. Byggnaden nyttjas för närvarande som hönshus samt förrådsutrymme. Byggnadens mått är cirka 12x5 meter.

Förrådsbod

Söder om stallet finns en mindre förrådsbod uppförd i trä under sadeltak beklätt med tegel. Byggnadens mått är cirka 6x3 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av cirka 20,8 hektar fördelade på cirka 12,8 ha åkermark och 8 hektar betesmark. Huvuddelen av inägomarken finns väl samlad i de centrala delarna av det södra skiftet och i den norra delen av fastigheten finns ett mindre skifte om cirka 2 ha. Markerna har brukats kontinuerligt och hållits i god hävd.

Jordbruket är utarrenderat via två skilda sidoarrenden där ett arrende avser cirka 10 ha åker- och betesmark nordöst respektive sydväst om torpet Sjöändan, inklusive de intilliggande tre ekonomibyggnaderna. Arrendetiden avser 2022-03-14—2027-03-13 och arrendeavgiften för 2022/2023 är 17 000 kr exklusive moms. Det andra sidoarrendet avser cirka 8,5 ha åkermark öster om torpet Sjöändan samt på norra skiftet invid Lötängen. Arrendetiden avser 2022-03-14—2027-03-13 och arrendeavgiften för 2022/2023 är 9 500 kr exklusive moms.

Stödrätter motsvarande den upplåtna jordbruksmarken innehas av säljaren och överlåtes vederlagsfritt till köparen.

Skogsmark

Skogsmarken på Odensberga skog är väl bestockad och skogsbruksplanen, som är uppdaterad via Häradskogs försorg i augusti 2022 med en planperiod från 2022-10-15 och 10 år framåt, anger ett totalt virkesförråd om 22 985 m³sk inräknat 2022 års tillväxt. Den produktiva arealen skogsmark uppgår till 109,1 hektar och medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk/ha. Av virkesförrådet utgör 49 % tall, 39 % gran och 12 % lövträd inklusive en mindre andel ek. Den löpande tillväxten anges till 6,8 m³sk/ha och första växtsäsongen beräknas tillväxten vara 738 m³sk. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med en viss övervikt i åldersklassen 40-60 år, vilket ger bra möjligheter att bedriva ett skogsbruk med både kassaflöde, rekreation och god framtida tillväxt. Avverkningsförslaget för perioden uppgår till 10 543 m³sk, varav 8 070 m³sk slutavverkning och 2 473 m³sk gallring. Skogen är lätt tillgänglig med den typiskt inbjudande sörmländska karaktären, lagom kuperad med både flackare bördigare marker samt mer höglänta partier.
Köparen ansvarar för kommande skogsvårdsåtgärder inom de avdelningar som nyligen föryngringsavverkats. Viss virkesvolym finns kvar vid skogsbilväg och kommer att transporteras bort inom den närmaste tiden.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

En (1) nyckelbiotop finns registrerad på fastigheten Odensberga 1:1, i den sydvästra delen av fastigheten, som berör avdelning 65:1 (rasbrant) om cirka 1,4 ha.

Jakt och fiske

Odensberga skog är belägen i en del av Sörmland med starka klövviltstammar och erbjuder därmed fina jaktmöjligheter på älg, kron- och dovvilt, vildsvin och rådjur. Markerna ger goda förutsättningar för att bedriva både smyg- och vaktjakt samt drevjakt i mindre skala. Fastigheten ingår i Mälarmårdens älg- och kronskötselområde, vilket omfattar cirka 14 400 ha, och jakten på fastigheten bedrivs för närvarande i samverkan med ett lokalt jaktlag. Inom älg- och kronskötselområdet sker jakten på älg- och kronvilt som avlysningsjakt. För innevarande jaktår, 2022-07-01—2023-06-30, är jakträtten på fastigheten upplåten via ett jakträttsupplåtelseavtal med en avgift om 20 786 kr exklusive moms. Avtalet är uppsagt och jakträtten blir tillgänglig för ny ägare från 2023-07-01.

Fastigheten har del i de fyra vackra sjöarna, Övre Gällringen, Misteln, Kyrksjön och Malsnaren, vilka utgör fina fiskevatten efter såväl gängse insjöfisk som signalkräftor. Fiskearrendeavtal avseende fastighetens vatten i sjön Misteln finns tecknat för perioden 2022-07-01—2023-06-30. Avgiften för innevarande period är 1 150 kr exklusive moms. Avtalet är uppsagt och fiskerätten blir tillgänglig för ny ägare från 2023-07-01. Fiskearrendeavtal finns även tecknat avseende fastighetens vatten i sjön Malsnaren för perioden 2022-08-01—2023-07-31. Avgiften för innevarande period är 375 kr exklusive moms. Avtalet är uppsagt och fiskerätten blir tillgänglig för ny ägare från 2023-08-01.

Övrigt

Inom någon kilometer från fastigheten finns ett fantastiskt utbud av trevligheter att uppleva. Grytsbergs säteri är en förnämlig anläggning för konferenser, bröllop och middagar och strax intill finns Solbacka Golfklubb. Ytterligare en liten bit bort finns Solbacka Golf & Country Club, ett hotell med restaurang och bar.

För fastigheten finns ett anläggningsarrende Väg avseende rätt att nyttja och bibehålla väg fram till telemast belägen invid fastighetens södra gräns på södra skiftet. Arrendetiden avser 2018-05-15—2028-05-15 och arrendeavgiften för 2022/2023 är 2 224 kr (ej momspliktigt).

Rättsförhållande

Fastighet

Gnesta Odensberga 1:1 och Gnesta Grytsberg 6:8

Ägare

Prästlönetillgångar i Strängnäs Stift 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 109,1 ha
Impediment 4,1 ha
Inägomark 20,8 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 135,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 623 000 kr
Betesmark 224 000 kr
Skogsmark 9 810 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 10 668 000 kr

Förvärvstillstånd

Då säljaren själv är juridisk person erfordras ej förvärvstillstånd för varken fysisk eller juridisk person (exempelvis aktiebolag). Säljaren kommer emellertid att vilja prioritera fysisk person som köpare av fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Odensberga skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Odensberga skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier