Ödskölts Stom

Växtlig Dalslandsskog
Areal: 202 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2024
Tillväxt, tillgängligt och vackra vyer.

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjligheten att förvärva en rejäl och obebyggd skogsfastighet belägen i Ödskölt, strax norr om Bäckefors. Fastigheten är väl arronderad med skogen fördelad över ett större och ett mindre skifte. Den totala arealen uppgår till 202 ha varav 186,7 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 19 362 m³sk. Skogen är över lag bördig och har en bonitet om 8,2 och en årlig tillväxt under planperioden om 950 m³sk/år.

Skogen erbjuder inte bara volymproduktion utan utgör även en pusselbit i det vackra Dalsländska skogslandskapet som är typiskt för området. För den jaktintresserade erbjuder den variationsrika och kuperade terrängen såväl spännande möjligheter till jakt som privilegiet att få ta en kopp kaffe i lugn och ro och blicka ut över landskapet.

Då skogen idag överlag är i en tillväxtfas ges en ny ägare förmånen att själv få sätta sin egen prägel på skogsbruket framgent såväl som forma den egna viltförvaltningen. Välkommen till Dalsland!

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ödskölts Stom

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Åke Carlsson och Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan som idag avser tidsperioden 2023 – 2032. Planen är upprättad av Henrik Ynger och inventering av skogen gjordes under våren 2021. Planen är därefter justerad med hänsyn till tillväxt och genomförda avverkningar.

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 19 362 m³sk fördelat på 186,7 ha produktiv skogsmark. Det finns skog i alla åldrar men med en majoritet i huggningsklasserna K2 till G1. Fastighetens virkesförrådet uppgår i medeltal till 104 m³sk/ha och boniteten bedöms till 8,2 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen anges i skogsbruksplanen till 17 % tall, 66 % gran och resterande andel löv. Tillväxten under kommande 10-årsperiod bedöms till 950 m³sk/år, vilket första året motsvarar en tillväxt om strax under 5 %. För kommande planperiod föreslås föryngringsavverkningar om 3 086 m³sk samt gallring om 1 471 m³sk. Det finns enligt skogsbruksplan 0,1 ha kalmark och denna kommer ej planteras av nuvarande ägare.

I Skogsvårdslagen skrivs att om en brukningsenhet är större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är idag 78,4 ha eller 42 %.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheten finns fyra stycken nyckelbiotoper:

Biotoptyp, Ärendebeteckning, Läge
Gransumpskog, N 4202-1994, Östra delen av skifte Stom 1:8 (1)
Källmark, N 4201-1994, Östra delen av skifte Stom 1:8 (1)
Sekundär löv-naturskog, N 816-1994, Östra delen av skifte Stom 1:8 (1)
Aspskog, N 836-1994, Centralt i skifte Stom 1:8 (1)

Jakt

Fastigheten erbjuder vackra och kuperade jaktmarker med ett flertal utsiktsplatser med hänförande vyer över det vackra skogslandskapet. Fastigheten erbjuder jakt på älg, rådjur, vildsvin mm Fastigheten ingår i Tingvallamossens älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten ligger inom ett område med giltigt undersökningstillstånd efter guld, koppar och silver. Tillståndsinnehavare är Rare Earth Energy Metals Pty Ltd. Undersökningstillståndet är giltiga till och med 2026-05-05. För mer information kontakta någon av handläggarna.

På fastigheten finns även ett tecknat avtal för att undersöka möjligheter till vindkraftverksetablering, avtal löper t.o.m 2029-12-01 med möjligheter till 2 + 2 års förläning. Ersättning har erhållits för innevarande perioden och kommer att behållas av Säljaren i sin helhet. Blir det en förlängning utgår en ersättning om 40 000 kr för varje förlängning. Erhålls tillstånd till vindkraftsetablering övergår avtalet i 35 årigt avtal där grunden för ersättningen är 4 % av Vindkraftsparkens bruttoersättning till fastigheter inom Vindfångstområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ödskölts Stom 1:8

Ägare

Bengt-Åke Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 201,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 186,7 ha
Impediment 13,7 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 202,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 39 000 kr
Skogsmark 9 930 000 kr
Skogsimpediment 56 000 kr
Summa: 10 025 000 kr

Inteckningar

Inga pantbrev kommer att belasta fastigheten vid tillträdet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier