Offerberg

Här säljs ca 25 ha god åker och 86 ha skog, eventuellt åtskilt. Virkesförråd ca 8 600 m³sk.
Areal: 114 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 19/11 2018
Här säljs ca 25 ha väl sammanhållen åkermark och ca 86 ha produktiv skogsmark vid Undersvik, mellan Bollnäs och Ljusdal. Jordbruksmarkens goda arrondering medger ett rationellt brukande. Skogens virkesförråd uppgår till ca 8 600 m³sk och utgörs till 65 % av tall. Jakt i Undersviks viltvårdsområde. Försäljningsobjektet kan komma att säljas i delar, åkermark respektive skogsmark var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan som är upprättad av Love Persson på Areal | Ljusdal i november 2015. Planen har sedan tillväxtberäknats för 2018 års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 86,1 ha fördelat på ett större och fem mindre skogsskiften. Virkesförrådet har beräknats till 8 615 m³sk och utgörs till 65 % av tall. Gran utgör 27 % och löv 8 %. Skog återfinns i de flesta åldersklasserna men med en tyngdpunkt yngre skog. På fastigheten finns 6,7 ha kalmark där fröträd sparats i samband med avverkning. Boniteten anges till 5,1 m³sk per hektar och den löpande tillväxten har beräknats till 324 m³sk/år under den kommande 10-års perioden.

För vidare information se bifogad skogsbruksplan.

Åkermark

Fastighetens åkermark är väl samlad i en enhet som genomkorsas av dels en bilväg och dels ett dike. Dess areal uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 25,2 ha. Åkermarken är utarrenderad för en 5-årsperiod och innevarande period löper ut 2020-04-01. Stödrätterna återgår till fastighetsägaren vid arrendets upphörande.

Delad försäljning

Beroende av intresse kan det komma att finnas möjlighet att förvärva delar av försäljningsobjektet, del A respektive del B ( se bifogade kartor). Del A omfattar fastighetens åkermark och 1 ha skogsmark. Del B omfattar 85,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 480 m³sk. Se de bifogade sammanställningarna över respektive del för vidare information. Se även under Fastighetsbildning på sidan 10 i detta prospekt.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Undersviks viltvårdsområde om ca 10 500 ha. Kontaktperson är Thomas Bergvist, ordförande, tfn: 070-628 06 86.

Fiske

Fisket administreras av Undersviks fiskevårdsförening. Se deras hemsida för vidare information: http://www.ufvf.se/

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS OFFERBERG 26:1, DEL AV

Ägare

Lars Berggren 1/3
Margareta Schaub 1/3
Sigrid Berggren 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,1 ha
Impediment 2,2 ha
Åkermark 25,2 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 114,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar därför separat åsatt taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning