Örbäck

Tillväxtskog
Areal: 190 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/1 2023
Ungskogsfastighet i tre skiften med bra vägnät och god tillgänglighet!

Nu ges möjligheten att investera i en ungskogsfastighet med goda förutsättningar att skapa skogen efter egna önskemål. Fastigheten är fördelad på tre skiften med största delen röjningsskogar i tillväxtfas med ett gott vägnät med god tillgänglighet. Området präglas av bergslagsnatur med skogsmark och sjöar brutet av mindre jordbruksarealer. Fastigheten är belägen i en aktiv bygd och med närhet till flera större skogsindustrier. Delar av marken är påverkad av den stora skogsbranden i Västmanland under 2014. För mer information kontakta ansvarig mäklare. Anbudsdag är satt till 27 januari.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Örbäck

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på fastigheten är belägen på det norra skiftet och fördelar sig på flera mindre skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen åkermark till 11,9 hektar. Enligt SGU:s jordartskartor utgörs marken av silt/lera. Åkermarken är utarrenderad. För mer information om åkermarken kontakta ansvarig mäklare.

Skogsmark

Skogsmarken är fördelad på alla tre skiftena av fastigheten. Fastigheten utgörs av ungskogar i tillväxtfas. Enligt skogsbruksplanen, som är uppdaterad till 2022, uppgår den produktiva arealen till 158,9 hektar. Virkesförrådet bedöms till 6 336 m³sk vilket ger ett medeltal på 40 m³sk per hektar. Medelboniteten bedöms till 6,6 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 33 %, gran 40 %, löv 26 % och contorta 1 %. Majoriteten av skogen är i åldern 0 – 20 år. 66 % av arealen är röjningsskogar vilket ger möjlighet att forma skogen efter sina egna önskemål. Skogen är lättillgänglig med ett bra vägnät. Delar av skifte tre är påverkat av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Hänsynsmark och Nyckelbiotoper

På fastigheten finns ett naturreservat registrerat, Stora Hoberget. Det finns två områden som utgör höga naturvärden, dessa återfinns i avdelning 113 samt i avdelning 57 i skogsbruksplanen. Avdelning 58 i skogsbruksplanen är delvis en nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten ingår i Snytsbo älgskötselområde. I området förekommer älg, kronhjort och vildsvin utöver de sedvanliga småviltsarterna. Jakten på fastigheten är upplåten. Alla jaktanordningar såsom jakttorn m.m tillhör jakträttsinnehavaren. För mer information om jakten kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Örbäck 7:1

Ägare

Kerstin Liljekvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 183,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,9 ha
Övrigmark 1,7 ha
Skogsimpediment 16,0 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Åkermark 11,9 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 190,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 396 000 kr
Skogsmark 9 312 000 kr
Skogsimpediment 48 000 kr
Skog med restriktion 9 000 kr
Summa: 9 765 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar (pantbrev) uttagna i fastigheten om totalt 9 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Örbäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Örbäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier