Öreryd-Bjärsved

Smålands gröna guld
Areal: 673 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Skog
Prisidé: 90 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2023
Virkesrik, välskött skogsegendom utan hus. Jaktmarker och fiskevatten ingår.

Öreryd-Bjärsved är en synnerligen välskött skogsegendom belägen med sin södra gräns cirka 15 km norr om Gislaved. Med skogar rika på både virke och vilt finns förutsättningar till såväl ett aktivt skogsbruk som spännande jakt- och naturupplevelser. Ett antal sjöar inom markerna samt gräns i Nissan ger även fina möjligheter till fiske.

Totalt omfattar egendomen fem rationella och näraliggande skogsskiften, fördelade på fem fastigheter, vilka ryms inom en yta om 9 x 8 km. Den totala arealen uppgår till 673 hektar varav 539 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 90 500 m3sk, oräknat årets tillväxt. Ett väl utbyggt vägnät förenklar både skogsbruk och jakt.

För den som önskar finns även goda möjligheter att låta utveckla vindkraft inom fastigheten, vilket kan ge betydande arrendeintäkter över tid. Försäljningen av Öreryd-Bjärsved innebär ett sällsynt tillfälle att kunna förvärva en gedigen skogsegendom med förmånen att långsiktigt och värdeskapande få förvalta en vacker del av Smålands gröna guld.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Öreryd-Bjärsved

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: Jens Agensjö och Karl Magnusson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Egendomens skogsmark utgörs av mycket välskötta bestånd med god slutenhet i såväl gallrings- som slutavverkningsskogar. Den yngre skogen består av väletablerade föryngringar och ungskogar där skogsvårdsåtgärder ligger väl i fas. Egendomen har en relativt jämn åldersklassfördelning där tallen är det dominerande träslaget. Bilvägnätet är väl utbyggt och underhållet vilket tillsammans med den lättbrukade terrängen ger goda drivningsförhållanden. Uppgifterna om skogen är hämtad från en aktuell, under försommaren 2023, ajourhållen skogsbruksplan upprättad av VIDA. Den produktiva skogsmarksarealen avseende hela egendomen uppgår enligt planen till 539 ha med ett beräknat virkesförråd om 90 500 m3sk, vilket innebär ett genomsnittligt virkesförråd om 168 m3sk/ha. Medelboniteten beräknas till 6,4 m3sk/ha och år och den aktuella tillväxten första växtsäsongen till cirka 2 900 m3sk. När årets tillväxt adderats uppgår det totala virkesförrådet till cirka 93 400 m3sk, som medför ett genomsnittligt virkesförråd om 173 m3sk/ha.
Trädslagsfördelning om 70 % tall, 24 % gran och 6 % löv.

Av det totala virkesförrådet utgörs cirka 58 000 m3sk av skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2.

Förutom de fem rationella skogsskiften som redovisas i skogsbruksplanen finns ytterligare ett litet skifte tillhörande Öreryd 2:12 om 0,04 ha beläget mellan Stora och Lilla Hjälmesjö.

Myrmarken finns i huvudsak på norra och västra delen av Öreryd 2:12 och utgör del av Store- och Kättesjö östra mosse.

På egendomen finns inga byggnader förutom en äldre stuga i dåligt skick på fastigheten Bjärsved 5:30, vid bestånd nr 229. Stugan är trevligt belägen alldeles intill en gammal kvarndamm och upprätthåller därmed både en byggrätt som skulle kunna utvecklas och dispens från strandskyddet.

Skogsbilvägarna utgörs till övervägande del av enskilda vägar där skötsel och underhåll sker i egen regi. För de vägar som nyttjas över angränsande fastigheter sker skötsel och underhåll enligt muntliga överenskommelser med berörda fastighetsägare. Fastigheterna Öreryd 2:12 och Öreryd 3:12 har även andelar i samfälligheten Öreryd S:2 (Vägar) och Bjärsved 5:30 har andelar i Äspås S:6 (Vägar). Avseende gemensamhetsanläggningar har Öreryd 2:12 andelar i Fagerberg GA:1 avseende väg förbi Mon i byn Fagerberg. Inga avgifter har utgått för vägsamfälligheterna eller gemensamhetsanläggningen.

För ytterligare information om egendomens skogstillstånd, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta. Skogliga sammanställningar finns även bifogat som underlag för anbudsgivning avseende alternativen B, C och D enligt försäljningsförutsättningarna.

Åker och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen 2,6 ha och utgörs av två mindre betesmarker på ömse sidor om fastigheten Mon i Fagerberg samt några mindre områden i norra delen av skogsskiftet vid byn Äspås.

Den öppna marken brukas av ägare till angränsande fastigheter enligt muntlig överenskommelse år från år. Några skriftliga upplåtelser föreligger ej.

Nyckelbiotoper och Naturvärdesobjekt

Avseende naturvårdsbestämmelser finns för fastigheten Bjärsved 5:30 ett noterat Biotopskydd om 2,8 ha (norr om avdelning 219) samt Äspås Natura 2000-område, vilket sammanfaller med biotopskyddsområdet. Skogsstyrelsen har även för egendomen registrerat en (1) nyckelbiotop, som motsvarar biotopskyddsområdet ovan.

Jakt

Egendomen erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt så som älg, vildsvin, rådjur, räv och hare. Avseende älgjakten så ingår egendomens areal i fem olika jaktlag. Jakträtten är muntligen upplåten t.o.m. 2024-06-30 och står därefter till köparens förfogande. Arrendeavgift för innevarande jaktår tillfaller i sin helhet säljaren. Jakttorn, jakt- och vakkojor samt åtelutrustning tillhör jaktarrendatorerna.

Fiske

Till fastigheterna Öreryd 2:12 och 3:12 följer andel i Nissasjöarnas fiskevårdsområde. Området omfattar sjöarna Norra Gussjön, Hammarsjön, Algustorpasjön, Viksjön, Södra Gussjön samt Nissan, från bron nordost om Öreryd till gamla bron vid Båraryd. Området bjuder på ett mycket varierat fiske. I vattensystemet finns bland annat öring, gädda, abborre, gös, mört, sarv, ål och braxen. Mer information finns att läsa på www.nissasjoarna.se

I övrigt följer fiskerätt i Stora Hjälmesjö och Stora Spångasjön.

Övrigt

Telemast och teknikbod finns sedan 2002 uppförda på fastigheten Bjärsved 5:30, vid avdelning 235 på skogskartan, och hanteras via fyra separata avtal om anläggningsarrenden. Den sammanlagda intäkten för de fyra anläggningsarrendena avseende 2022/2023 är 22 326 kr. Arrendeintäkten för innevarande arrendeår 2023/2024 tillfaller säljaren i sin helhet.

Området kring Öreryd-Bjärsved är intressant för vindkraftsetablering och sonderande kontakter har skett via företaget Galileo Green Energy, GGE Nordics Sweden. Preliminära studier visar att fyra vindkraftverk skulle kunna uppföras inom fastigheten Öreryd 2:12, vilket indikerar årliga arrendeintäkter i storleksordningen 1,4 Mkr.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Öreryd 2:12, 2:11, 2:7, 3:12 och Gislaved Bjärsved 5:30

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 392,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 538,7 ha
Skogsimpediment 117,4 ha
Inägomark 2,6 ha
Väg och kraftledning 10,9 ha
Övrigmark 3,6 ha
Summa: 673,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 179 000 kr
Skogsmark 34 047 000 kr
Skogsimpediment 369 000 kr
Skog med restriktion 18 000 kr
Summa: 34 613 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna omfattas gemensamt av en penninginteckning (datapantbrev) om 8 000 000 kr och därutöver finns en penninginteckning (datapantbrev) i Öreryd 2:12 om 3 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier