Orrbyn

Välarronderad fastighet med 117 ha produktiv skogsmark, 10 232 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 140 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2019
Fin skogsfastighet utan byggnader i Orrbyn strax norr om Råneå. 100 ha av skogsmarken är samlad i ett skifte med vägar rakt igenom. Ett annat av fastighetens skiften ligger vid den vackra Hasaforsen i Råneälv. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 117,9 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 10 232 m3sk. Dessutom ingår jakt i Orrbyns viltvårdsområde om 3 842 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (19)

Foto: Greger Sundkvist, Areal och Daniel Holmgren, CRE8PHOTO

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 4,5 ha åker och betesmark på Fastigheterna vilka brukas av lantbrukare i närområdet. Inget skriftligt arrende finns för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Mattias Larsson vid Norra Skogsägarna 2017 är den produktiva skogsmarksarealen 117,9 ha och virkesförrådet är totalt 10 232 m3sk. Trädslagsfördelningen är 58% tall, 21% gran och 20% löv och medelboniteten är 3,9 m3sk/ha och år. Skogsbruksplanen är uppdaterad med de åtgärder som utförts sedan planstarten och tillväxt har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Avdelning 11 skall markberedas 2020 och planteras 2021 och avdelning 72 skall markberedas under 2019 av Norra skogsägarna. Säljaren står för kostnaden för ovanstående åtgärder.

Jakt

Fastigheterna ingår i Orrbyns viltvårdsområde om totalt 3 842 ha. Deras tilldelning är för i år 12 vuxna älgar och 12 kalvar.

Byggnad på ofri grund

De två förrådsbyggnaderna som är belägna på fastigheten Orrbyn 3:40, i avdelning 71 skifte 3 i bifogad skogsbruksplan följer inte med i försäljningen. Byggnaderna tillhör annan än Fastighetsägaren och är därmed att betrakta som byggnader på ofri grund. Det finns ett arrendeavtal för marken runt byggnaderna som är tecknat 1 januari 2005 och gäller 25 år, arrendeavgiften är betald i förskott. Det finns ett vindskydd på Orrbyn 3:40, skifte 2 som ägs av annan än Fastighetsägaren. Det finns inget arrendekontrakt för upplåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Orrbyn 3:40, Luleå Orrbyn 35:4, del av

Ägare

Lars Peres 1/4
Hans Andersson 1/4
Leif Sorte 1/4
Ingegerd Tyrbo 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 117,9 ha
Impediment 16,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Inägomark 4,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 140,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Orrbyn 3:40 och 35:4 är samtaxerad som en bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsår 2017. När fastighetsbildningen av Orrbyn 35:4 är genomförd och bostadshus med tomt är avskild kommer ny fastighetstaxering genomföras av Skatteverket och nytt taxeringsvärde kommer att åsättas Fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Orrbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning