Östanbäck

Mindre skogsgård
Areal: 23 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 100 000 SEK
Skogsegendom i 3 skiften med bostadshus, häststall och ekonomibyggnader. Båtplats och jakt.

I byn Östanbäck ca 20 km norr om Skellefteå intill Kågefjärden ligger denna gård belägen. En mindre skogsegendom om ca 23 ha fördelad på tre skiften som innefattar skog samt enklare bostadshus och flera ekonomibyggnader däribland ett häststall. Fastigheten har båtplats i fjärden och kan erbjuda möjligheter till jakt.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Östanbäck

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes troligtvis under 1930-talet och byggdes i två plan med källare. Boytan enligt fastighetstaxeringen uppgår till 79 kvadratmeter. Husets stomme är byggd i trä som utvändigt täcks av träpanel. Yttertaket är av plåt. Värmesystemet består av ett vattenburet system med vedpanna och luftvärmepump som komplement. Planlösningen invändigt utgörs på entréplan av hall, sovrum, kök, pannrum, toalett med dusch och tvättmaskin. Övre plan består av en hall samt av sovrum med balkong och ett vardagsrum. Källaren utgör enklare förrådsutrymme. Vatten tas från ett djupborrat brunn som också förser ett intilliggande fritidshus. Avloppsrör och avloppsbrunn är av äldre typ. Standarden på bostadshuset är mycket enkel och huset är slitet till skicket med ett stort släpande underhåll.

Tomt och omgivning

Gårdsplatsen ligger något högt i terrängen omgiven av skog. Bostadshuset står i söderläge. Tomten är stor och fördelar sig på ömse sidor om byavägen mot Söderbodan. En gräsmattta täcker gräsytan kring bostadshuset som även pryds av träd och buskar. Längs med vägen löper ett staket som också utgör en hage framför stallet.

Bilgarage och förrådsbyggnad

Till bostadsbyggnaderna räknas också ett mindre bilgarage av äldre mått samt en förrådsbyggnad för förvaring. Byggnaderna är enkla träkonstruktioner med plåttak upptill.

Ekonomibyggnader

Häststall

Stallbyggnad som potentiellt kan rymma upptill 4 hästboxar varav två är mer eller mindre funktionsdugliga i nuvarande utförande. Byggnaden har ett gjutet golv, träfasad och trästomme samt yttertak av plåt. Byggnaden är delvis isolerad och har vatten indraget.

Övriga byggnader

Intill stallet står en foderlada och bakom står ett enklare vindskydd för hästar. På andra sidan vägen mot skogen till står en lada som är öppen och har nyttjats som traktorgarage. Samtliga byggnader är byggda i trä och med plåttak.

Överlåtelsebesiktning och energideklaration

På grund av bostadshusets enkelhet och karaktär har varken en överlåtelsebesiktning eller en energideklaration upprättats.

Driftskostnader

Elektricitet: ca 6 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: ca 1 300 SEK/år
Summa: 7 300 SEK/år

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshus. Fastigheten har inte varit bebodd de två senaste åren. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den samlade skogsmarksarealen till 21 ha varav produktiv skogsmark utgör 19,9 ha, resterande del är lågproduktiv myrmark.Virkesförrådet är skattat till 2 156 m³sk och fördelar sig på tall 87 %, gran 7 %, och lövträd 6 %. Skogens ålder varierar från plantskog upptill äldre slutavverkningsmogen skog. Skogsmarkens produktionsförmåga är mycket god med en genomsnittlig bonitet på 4,2 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om ca 60 m³sk.

Skogsvård

Påkallade skyldigheter och ålägganden enligt gällande skogsvårdslagstiftning saknas enligt skogsbruksplanen. Skogsvårdsåtgärder föreslagna i skogsbruksplanen är således att betrakta som skötselrekommendationer och frivilliga. Ungskogsröjning är föreslagen på 6,2 ha.

Avverkning

Slutavverkningsbar skog uppgår till 10,1 ha varav 5,1 ha är klassad som avverkningsmogen. Den avverkningsbara skogen har ett virkesförråd om ca 1 800 m³sk enligt skogsbruksplanen.

Naturvärden och fornlämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga nuturvärden saknas enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Likaså saknas registrerade fornlämningar och kulturlämningar.

Vägar

Huvudvägen till fastighetens hemskifte och för åtkomst till skifte 1 är en gemensamhetsanläggning som underhålls och driftas av samfällighetsförening där fastigheten har ett andelstal.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår åkermarksarealen till 1,4 ha. Åkermarken har inte brukats på länge och är på väg att övergå till skogsmark.

Jakt

Jakträtt följer med fastigheten. Älgjakt kan jagas med Söderbodans jaktlag, småviltsjakt inom hela Östanbäck bys marker.

Båtplats

Nere vid Mjösundet mellan Bergskäret och fastlandet ligger en båtplats. En liten stig leder ner till stranden. Båtplatsen har under lång tid nyttjats av en servitutsinnehavare som har anlagt en brygga och en flotte vid platsen. Som ägare till fastigheten finns möjlighet att nyttja och dela båtplatsen med innehavaren av servitutet.

Byggnad på ofri grund

Fastigheten har en byggnad på ofri grund som ägs av annan än ägaren till fastigheten. Byggnaden är ett fritidshus med komplementbyggnad på arrenderad tomt. Ett skriftligt arrendeavtal reglerar förhållandet mellan parterna.

Pågående avstyckning

Arrendetomten är under pågående avstyckning men förättningen är vilande hos Lantmäteriet tills ny ägare av fastigheten har inträtt då överlåtelsehandling för slutförande av avstyckningen saknas. Det åligger således köparen till fastigheten att komma överens om en köpeskilling för tomten och skriva ett köpekontrakt med ägaren till fritidshuset för att kunna fullfölja avstyckningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Östanbäck 1:12

Ägare

Gösta Lundström Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 23,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 12 000 kr
Skogsmark 490 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 60 000 kr
Ekonomibyggnader 41 000 kr
Bostadsbyggnader 113 000 kr
Summa: 719 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning motsvarande 170 000 SEK utfärdat som skriftligt pantbrev. Handlingen är förkommen varför en ansökan om dödning har lämnats in till inskrivningsmyndigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-12-12

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Box 47
931 78   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östanbäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östanbäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier