Östanbjörke

85 ha skog, 13.000 m³sk. 11 ha åkermark. Inga byggnader.
Areal: 99 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/1 2022
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut denna obebyggda åkermarks- och skogsfastighet i Östanbjörke, en mil nordost om Sunne. Av fastighetens ca 99 hektar uppgår den produktiva skogsmarken till 85 hektar med ett virkesförråd om ca 13 000 m³sk. Fastigheten är fördelad på sex skiften men åtkomligheten är väldigt bra med korta drivningsvägar till bilväg. Jakt bedrivs inom Hällsjöns viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Sven Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (16)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om sammanlagt elva hektar är huvudsakligen belägen i ett sammanhängande skifte vid Östanbjörke. Därutöver finns två mindre skiften inom en radie om en dryg kilometer. Åkermarken har arrenderats ut årsvis men är tillgänglig att bruka för en ny ägare på tillträdesdagen. Inga stödrätter följer med i försäljningen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Kristofer Nyström under november månad 2021.
Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 85,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 13 042 m³sk vilket ger medelförråd om 153 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 48 %, gran 30 % samt löv 22 %. Ca 4 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen samt skogskartor.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Hällsjöns VVO där jakt bedrivs på cirka 5500 hektar. En jakträtt kan upplåtas per 75 hektar mark.

Övrigt

Det finns en husbehovstäkt med naturgrus strax intill mobilmasten på det södra skiftet. Mark är upplåten till den lokala skjutbanan.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Östanbjörke 1:231

Ägare

Curt Leélle 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,1 ha
Skogsimpediment 1,6 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 10,8 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 99,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2021. Summa: 4 972 000 kr. För mer utförlig information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 615 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sven Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Östanbjörke och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning