Östanskär

Fastigheter med stor andel äldre skog som kan förvärvas av juridisk person.
Areal: 97 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 29/4 2022
Vid Indalsälvens dalgång ligger dessa två tall dominerande fastigheter med stor andel äldre skog. Fastigheterna ligger på båda sidor om allmänna vägen 330 med mark ner mot Indalsälven. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person utan förvärvstillstånd genom att säljaren är en juridisk person Allmänna Arvsfonden. Total areal 97 ha varav 59 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 8 470 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Härnösand
Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video (1)

Bilder (10)

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2018 av Foran Forest AB. Gunnar Sjölund, telefon 076-262 65 00.

Skogsbruksplanen är justerad efter att områden på fastigheterna har blivit inlöst till naturreservat. Skogsbruksplanen är också uppräknad med 4 års tillväxt.
​Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 49,3 hektar med totalt virkesförråd om ca 8 470 m³sk, vilket ger ett medeltal om 172 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 200 m³sk per år.

​Åldersfördelningen är ojämn med stor andel skog äldre än 90 år som är 57 %, skog mellan 60 till 70 år är 10 % och skog mellan 10 till 40 år är 27 %. Boniteten ligger på 5 m³sk/ha med mest frisk mark och blåbär som vanligaste markvegetation.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 58 % av virkesförrådet, gran 24 % och löv 18 %. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot äldre skog. Ungefär 57 %, (28,2 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S2 och S3 med ett virkesförråd om ca 6 300 m³sk, 10 % av skogen är i huggningsklassen G2, G1 är 15 % och R2 18 %. Andelen yngre skog än 20 år är 6% (3 ha).
Stor del av den slutavverkningsbara skogen ligger i en brant sluttning ner mot Indalsälven.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 9 ha under planperioden.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheterna i varierande omfattning.

Naturvärden

Det kända naturvärdet som finns på fastigheten är ett naturreservat som heter Hålberget. En brant artrik sydsluttning, så kallat sydväxtberg. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige/https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/halberget.html.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna berörs av fornlämningar i form av fångstgropar och fångstanläggningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna ingår i Viksjö älgskötselområde enligt uppgift från Länsstyrelsen. För närvarande bedrivs jakten på fastigheten av Bertil Ytterbom. Frågor angående jakten kontakta Bertil Ytterbom 070 643 03 33.

Vägar

Väg 330 går i anslutning till fastigheterna.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Östanskär 2:15 och 4:17

Ägare

ALLMÄNNA ARVSFONDEN 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,3 ha
Skog med restriktion 14,4 ha
Berg/hällmark 32,3 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 96,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerad med fem andra fastigheter därför finns förnärvarande inget aktuellt taxeringsvärde för fastigheterna som säljs.

Inteckningar

Skriftligt pantbrev om 4 500 kr som belastar fastigheten Sundsvall Östanskär 2:15 är förkommet och har lämnats in av säljaren för slutlig dödning. Inteckningen kommer att vara borta innan ny ägare skall tillträda fastigheterna.​​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eller juridisk person genom att Allmänna Arvsfonden är en juridisk person och är säljare av fastigheterna.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Östanskär och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning