Österbol

Välskött skog i ett skifte!
Areal: 130 ha
Kommun: Uppsala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 750 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Talldominerad fastighet med bra vägnät och väletablerade föryngringar.

Genom Areal Uppsala förmedlas nu denna obebyggda skogsfastighet i Faringe, 35 km öster om Uppsala. Här ges den skogsintresserade möjlighet att förvärva 130 ha mark, varav 124,6 utgörs av skogsmark, i ett sammanhängande skifte med ett bra vägnät. Skog finns i alla åldrar och majoriteten utgörs av gallrings- och slutavverkningsskogar. Det totala virkesförrådet uppskattas till 18 538 m³sk. Fastigheten har ett lättillgängligt läge invid riksväg 661.

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Österbol

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Gunnar Boglind & Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 124,6 hektar, av dessa utgör 11,3 hektar hänsynsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till 18 538 m³sk vilket ger ett medeltal om 149 m³sk per hektar. Tall är det dominerande trädslaget, 48% följt av gran 35%, vårtbjörk 14% och övrigt löv 3%. Medelboniteten är bedömd till 6 m³sk/ha och år och majoriteten av arealen utgörs av väl växande gallringsskogar samt äldre skog. Tillgången till vägar inom fastigheten är gott vilket underlättar skogsskötseln.

Under planperioden finns avverkningsförslag om 10 730 m³sk, varav 8 475 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 2 255 m³sk av gallring. Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 90,9 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 9,1 % är NO-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten på fastigheten har säljaren bedrivit i egen regi. Vanligt förekommande vilt på fastigheten är älg, rådjur samt vildsvin. De jakttorn som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen. Fastigheten ingår i Almunge Älgförvaltningsområde.

Nyckelbiotoper & Naturvärden

Det finns totalt 5 registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Dessa utgörs av sumpskogar och uppgår totalt till 4,5 hektar och har ärendebeteckning N 183–2007, N 187-2007, N 169-2007, N 172-2007 samt N 186-2007.

På fastigheten finns en konstaterad boplats för havsörn. Förekomsten av havsörn medför begränsningar i när på året skogsbruk får bedrivas​ inom 500 meter från boet samt krav på skyddszon i närhet av boplatsen, för mer information kontakta någon av handläggarna.

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till 4 hektar enligt skogsbruksplanen. Markerna har brukats av en arrendator på ettårigt avtal under de senaste åren och finns tillgänglig för en ny ägare tidigast våren 2025. Den dominerande jordarten bedöms utgöras av leror.

Ekonomibyggnad

På fastigheten finns en äldre lada i enklare skick, belägen vid den östra åkermarken. Uppförd i stolpverk med stående träpanel, taket utgörs av tegel. Byggnadsmått om ca 11x7 meter.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppsala Österbol 1:3

Ägare

Elisabeth Norström 1/3
Hillevi Arbil 1/3
Helena Norström 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 129,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 124,6 ha
Inägomark 4,0 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Summa: 130,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Uppsala

Sofielundsgatan 7
753 23   Uppsala
Alla objekt från Uppsala

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Österbol & vill bli kontaktad

Mäklaren för Österbol kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier