Östra Öskevik

Välskött egendom om 93 ha produktiv skogsmark, 19 923 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 101 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 800 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2020
I det vackra skogslandskapet invid Fåsjöns östra kant finns nu möjligheten att förvärva fyra skiften obebyggd och mycket välskött skogsmark. Försäljningsobjektet består av totalt ca 101 ha mark varav ca 93 ha utgörs av produktiv skogsmark med en volym stående skog om 19 923 m3sk. En vindkraftspark planeras i området kring Siggebohyttan vilket kan komma att generera goda arrendeintäkter. Markerna erbjuder även goda jaktmöjligheter. Budgivning kommer att ske separat per skifte enligt bilagd fastighetskarta.

Välkommen att besöka de välskötta skogarna i Östra Öskevik!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Video (1)

Bilder (27)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 93,3 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2020-06-10 (Mellanskog, AB Stenmark & Jansson).

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 19 923 m3sk. Detta ger ett medeltal om 214 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 6,6 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 40 %, gran 55 % samt löv 5 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 413 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 562 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 12 383 m3sk. Av denna volym består 10 692 m3sk av föryngringsavverkning och 1 691 m3sk av gallringsuttag. Skogsmarken har en fin åldersfördelning men med en viss dominans av slutavverkningsbar skog i 120-årsåldern och däröver.

Försäljningsobjektet är mycket välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. Planläggaren har för den kommande 10-årsperioden lämnat som förslag att 2,2 ha ska lövröjas, 1,9 ha ska återväxtkontrolleras samt att 0,7 ha ska röjas. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid eventuell föryngringsavverkning.

Markägarna har, efter planens upprättande, plockhuggit enstaka vindfällen och granbarkborreträd på avdelning 3, 6 och 7. Volymen av de plockhuggna träden är ca 10 m3fub varav 7 stycken var granbarkborreangripna.

Tillgången till väg är god på skifte A, B och delvis på skifte C. Östra delen av skifte C och skifte D är beroende av transport över grannmarker i samband med skogliga åtgärder. Detta har tidigare skett enligt muntliga överenskommelser i samband med skogliga åtgärder. Inga avtal med grannmarkägare kommer att tecknas inför överlåtelsen.

För övrig skoglig information se bifogade delar ur skogsbruksplanen. Komplett skogsbruksplan eller separat sammanställning över skifte A, B, C och D kan tillhandahållas av ansvarig fastighetsmäklare.

Nyckelbiotoper

Avdelning 5 berörs av en nyckelbiotop om 1,87 ha (kalkbarrskog). Densamma är inlöst och ersättning har utgått till nuvarande fastighetsägare. I övrigt berörs inte försäljningsobjektet av nyckelbiotoper eller andra naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten avseende skifte A och C är i nuläget upplåten enligt muntligt ettårsavtal till en nyttjanderättshavare och jakträtten avseende skifte B och D är upplåten enligt muntligt ettårsavtal till en annan nyttjanderättshavare. Jakträttsupplåtelserna är uppsagda och fri för en köpare tidigast 1/7–2021. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Skifte A och C ingår i Nora-Linde älgskötselområde samt Hökhöjdens älgförvaltningsområde.

Skifte B och D ingår i Östra Öskevik älgjaktsområde samt Hökhöjdens älgförvaltningsområde.

Fiske

Fastigheterna Lindesberg Östra Öskevik 8:37 samt Lindesberg Östra Öskevik 6:3 har andel i Lindesberg Östra Öskevik FS:3 (fiske i del av Usken och i del av Södra Brunnsjön). Andelarna i fiskesamfälligheten kommer att ligga kvar i restfastigheterna som säljarna behåller. Rätt till fiske i del av Usken och del av Södra Brunnsjön medföljer alltså inte i fastighetsöverlåtelsen. Mantalssatt jord i Östra Öskeviks byalag har fiskerätt i del av Fåsjön. Mantal överlåts ej i fastighetsöverlåtelsen och därmed inte heller fiskerätt i del av Fåsjön.

Vindkraftsprojekt

Ett vindkraftsprojekt pågår i Siggebohyttan. Eolus Vind AB planerar att etablera 15 vindkraftverk öster om Siggebohyttan. I mars 2020 beviljade Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län (MPD) tillstånd för 4 av de 15 vindkraftverk som Eolus hade sökt tillstånd för, varav ett av dessa har en tillståndsgiven placering på Lindesberg Östra Öskevik 8:37. Eolus har överklagat beslutet för övriga vindkraftverk. Överklagan ligger nu för prövning hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Inför överklagan har Eolus justerat positionerna för vindkraftverken så att dessa ligger längre ifrån bergsmansgården i Siggebohyttan samt längre ifrån Södra Brunnsjön. Dom kommer sannolikt att beslutas i målet innan årsskiftet 2020/2021. Vindkraftsprojektet är beroende av att fler vindkraftverk beviljas tillstånd enligt dom i mark- och miljödomstolen för att etablering ska ske.

Lindesberg Östra Öskevik 8:37 berörs av ett av de redan tillståndsgivna vindkraftverken, vindkraftverk 1. Se bifogad karta över tänkt vindkraftsverksetablering. Även Lindesberg Östra Öskevik 6:10 kan beröras av ”störningszon” kring vindkraftverk 1. Därmed kan fastigheten komma att beröras av viss ersättning från den tänkta vindkraftparken. Eventuell kommande ersättning för vindkraftsetableringen tillfaller köparen fullt ut.

Rättsförhållande

Fastighet

Lindesberg Östra Öskevik 6:10, del av Lindesberg Östra Öskevik 8:37, del av Lindesberg Östra Öskevik 6:3

Ägare

Karin Wahlström 1/2
Tord Wahlström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetskartan (Metria) för Lindesberg Östra Öskevik 6:3, del av (skifte A): 4,74 ha. Areal enligt fastighetskartan (Metria) för Lindesberg Östra Öskevik 6:3, del av (skifte C): 11,05 ha. Areal enligt fastighetskartan (Metria) för Lindesberg Östra Öskevik 6:10 (skifte D): 7,33 ha. Areal enligt fastighetskartan (Metria) för Lindesberg Östra Öskevik 8:37, del av (skifte B): 78,44 ha. Areal enligt fastighetsregistret för Lindesberg Östra Öskevik 6:10 (skifte D): 6,5779 ha. Skifte A, B och C utgör delar av fastigheter och därmed kan inte areal enligt fastighetsregistret utläsas för dessa skiften. Officiell areal för dessa skiften bestäms i samband med kommande lantmäteriförrättning.

Taxeringsvärde

Skifte A, B och C ingår i större taxeringsenheter varför separat taxeringsvärde saknas. Skifte A och C består av del av Lindesberg Östra Öskevik 6:3. Taxeringsvärde som berör skifte A och C är skog 467 000 SEK (12 ha) samt skogsimpedimentmark 7 000 SEK (2 ha). Taxeringsår 2020. Skifte B består av del av Lindesberg Östra Öskevik 8:37. Taxeringsvärde som berör skifte B är skog 4 517 000 SEK (82 ha) samt skogsimpedimentmark 10 000 SEK (3 ha). Taxeringsår 2020. Lindesberg Östra Öskevik 6:10 (skifte D) är taxerad som obebyggd lantbruksenhet, typkod 110. Taxeringsår 2020. Totalt taxeringsvärde är 390 000 SEK och taxeringsvärdet utgörs uteslutande av skog.

Inteckningar

Fastigheten Lindesberg Östra Öskevik 6:3 berörs av en penninginteckning om 300 000 SEK. Fastigheterna Lindesberg Östra Öskevik 6:10 och Lindesberg Östra Öskevik 8:37 är samintecknande med fyra stycken penninginteckningar om totalt 600 000 SEK. Penninginteckningarna kommer att belasta säljarnas restfastigheter efter genomförd lantmäteriförrättning. Inga penninginteckningar (pantbrev) medföljer därmed i fastighetsförsäljningen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd sedan minst ett år inom glesbygdsområde i Lindesbergs kommun. Ansökan inges till Länsstyrelsen i Örebro län och avgiften är för närvarande 4 600 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver även det förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Östra Öskevik och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning