Öttums-Tomten

Åkermark på Varaslätten
Areal: 31 ha
Kommun: Vara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 750 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2023
Sammanhängande och rationell åkermark samt enklare byggnadsbestånd.

Öttums-Tomten består av två ursprungliga gårdar intill E20 mellan Skara och Vara. Idag omfattar fastigheten drygt 30 ha bördig åkermark i två större brukningsskiften. Med fastigheten följer även en trevlig men äldre torpstuga med välbevarad exteriör samt två enklare ekonomibyggnader för maskinuppställning och förvaring.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Öttums-Tomten

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpstuga

På en liten höjd mitt i marken ligger en äldre stuga, omgiven av en trädbevuxen tomt. Stugan är uppförd på torpargrund med timrad stomme. Utvändigt är stugan renoverad med stående träfasad och omlagt tegeltak. El finns framdragen, men är ej ansluten. Invändigt består byggnaden av markplan med kök, hall och två rum med välbevarade med ej godkända kakelugnar. Övre plan omfattar ett öppet utrymme samt två rum, ett i vardera ända. Bostaden har stått obebodd under en längre tid och saknar godkänt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader

Lada

Vid stugan finns ladan från den tidigare ladugården kvar. Denna byggnad har rustats upp med plåtbeklädd fasad utmed den sydvästra långsidan, en öppen port på gaveln och ett öppet utrymme med delvis grusat underlag invändigt. Lämplig för uppställning av maskiner och redskap. Byggnaden har stomme och väggar i trä samt tak av betongpannor.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad intill E20 med tak av plåt och eternit. En gavel har tegelsatt vägg och i övrigt är byggnaden uppförd i timmer/trä. Djurdelen finns kvar, men är tömd på inredning. Logdelarna nyttjas för uppställning av jordbruksmaskiner med en del uppgrusat underlag och resterande del jordgolv.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten omfattar 30,45 ha stödberättigande åkermark. Jorden består till större del av lera och är mycket rationellt fördelad i två stora brukningsskiften med bra anslutningsvägar från E20 och allmän väg samt två gårdsplaner för lastning/lossning av spannmål och utsäde/gödning. Ett par mindre områden har jord av något lättare och mer blandad karaktär samt fläckvis även berg i dagen. Dräneringen är väl utförd med grundläggande täckdikning från 50/60-talen, men med kompletteringar och omdikning med extra sugledningar under mitten av 80-talet.

Övrig mark och damm

I anslutning till torpstugan finns en anlagd mindre damm om knappt 500 kvm. Övrig landareal består av vägar, tomtmark samt ett mindre skogsområde i den nordöstra delen, där även kommunikationsmasten är placerad.

Arrenden och nyttjanderätter

Fastighetens åkermark är utarrenderad till 2023-12-31. Åkermarken avlämna höstplöjd. Fastigheten berörs även av ett anläggningsarrende avseende en basradiostation med tillhörande antennmast, vilket omfattar ca 100 kvm av fastigheten. Arrendet löper med 5 år i sänder med aktuell avtalstid till 2025-10-31. Kontakta gärna ansvarig fastighetsmäklare för mer information kring arrendeavtal, täckdikningskartor m.m.

Jakträtt

Jakträtten är idag muntligen upplåten, men övergår till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vara Öttums-Tomten 3:1, 3:2, 1:6

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 30,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 31,5 ha

Taxeringsvärde

Registerfastigheterna Öttums-Tomten 3:1 och 3:2 är samtaxerade med ett fastställt taxeringsvärde år 2020 om 2 814 000 kronor, varav hela värdet belöper på åkermark. Öttums-Tomten 1:6 har separata taxeringsvärden, fastställda år 2020 till 401 000 kronor, vara 41 000 kr på ekonomibyggnad och resterande del på åkermark.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 630 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
Se prospektet.

Försäljningssätt

Se prospektet.

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier