Överhogdal

Skogsegendomar
Areal: 156 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 400 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2023
Två skogsfastigheter i östra Härjedalen, möjliga att förvärva var för sig. Jakt i viltvårdsområde.

Här säljs två med varandra närbelägna skogsfastigheter strax nordväst om Överhogdal i östra Härjedalen. Fastigheterna är möjliga att förvärvas var för sig eller tillsammans. Den samlade skogsmarksarealen uppgår till ca 142,8 ha med ett virkesförråd om ca 19 000 m³sk fördelat på flertalet åldersklasser. Fastigheterna ingår i ett viltvårdsområde om ca 3 500 ha. Genom pågående skogsavverkning kommer de båda skogsbilvägar som korsar fastigheterna söder om Knätten vid enstaka tillfälle snöröjas. Kontakta mäklaren för närmare information.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Överhogdal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader

På fastigheten Överhogdal 9:15 finns nära järnvägen en huskropp av trä som stått övergiven under lång tid och inte är i bruksskick. Intill finns rester av ytterligare en byggnad som fallit samman.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna är inventerade i oktober 2023 av Jan Andersson Skogstjänster. Enligt skogsbruksplanen omfattar de båda fastigheterna 142,8 ha produktiv skogsmark med ett samlat virkesförråd om 19 024 m³sk vilket ger ett medelförråd om 133 m³sk/ha. Boniteten anges till 4,5 m³sk per hektar. Fördelat per fastighet är skogstillståndet enligt följande:

Överhogdal 32:1:
Arealen produktiv skogsmark är för fastigheten uppmätt till 100,6 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 13 772 m³sk, medelförråd 137 m³sk/ha. 57% av arealen utgörs av skog i huggningsklasserna R2 och G1. Medelboniteten är skattad till 4,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 482 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 48% tall, 37% gran och 15% löv.

Överhogdal 9:15:
Arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 42,2 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 5 252 m³sk, medelförråd 4,4 m³sk/ha. Av arealen utgör skog i huggningsklass R2 45 % och 23% av arealen utgörs av skog i huggningsklass S2. Under planperioden föreslås föryngringsavverkning av 2 501 m³sk. Medelboniteten är skattad till 4,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 140 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 37% tall, 61% gran och 2% löv.

För ytterligare information se bifogade skogsbruksplaner, samlad och per fastighet.

Återbeskogning

På fastigheterna finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. För Överhogdal 32:1 gäller det avdelning 18 om 9,3 ha och för Överhogdal 9:15 gäller det avdelning 30 och 32 om totalt 6,1 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Plantering är kontrakterad med Holmen Skog och kommer att utföras sommaren 2024. Planteringen bekostas av säljaren.

Gallring

Gallring av avdelningarna 15 och 16 pågår och slutförs inom kort. De virkesförråd som anges för de båda avdelningarna utgörs av taxerat förråd före gallring reducerat med ett beräknat gallringsuttag om 30%. Angivna virkesförråd skall därmed spegla aktuellt virkesförråd efter genomförd gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Vitvattnet Knättens VVO som omfattar 3 530 ha. Kontaktperson och jaktledare beträffande älgjakten är Jan Erik Svensson, 070-336 80 25.

Fiske

Fisket i området administreras av Överhogdals Fiskevårdsområde, se mer information på http://www.overhogdal.se/Turist-Besokare/Fiske/fiske.html

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Det sydligaste skiftet på fastigheten Överhogdal 32:1 berörs till en mindre del av en fornlämning i form av ett fångstgropsystem. Källa: SeSverige och Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Vägar

​Härjedalen Överhogdal 32:1 har andel i två gemensamhetsanläggningar anseende vägar. Härjedalen Överhogdal Ga:15 som avser vägar väster om centrala Överhogdal samt Härjedalen Överhogdal Ga:16 som avser skogsbilvägar anslutande till Ga:15. Utöver det har både fastigheterna andel i Vitvattnet Ga:1 som avser vägar berörande de nordligaste skiftena av försäljningsobjekten.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Överhogdal 9:15 och Överhogdal 32:1

Ägare

Olof Pripp 1/3
Bengt Nilsson 1/3
Charlotta Wadsten 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 159,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 142,8 ha
Myr/kärr/mosse 10,5 ha
Berg/hällmark 1,2 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 156,2 ha

Taxeringsvärde

Överhogdal 32:1:
Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark, 4 020 000 kr
Skogsimpediment, 23 000 kr
Åkermark, 27 000 kr
Summa 4 070 000 kr

Överhogdal 9:15:
Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark, 1 678 000 kr
Summa 1 678 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Förvärvstillstånd söks av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier