Övre Lillbo

Skog väster om Edsbyn
Areal: 35 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/9 2023
Obebyggd skogsfastighet om ca 35 hektar mark belägen ca 8 km väster om Edsbyn.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 35,3 hektar mark varav 33,0 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen ca 8 km väster om Edsbyn i Ovanåker kommun och lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 300 m³sk vilket ger ett medelförråd om 101 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Talldominerad fastighet där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar men även 850 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåker södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Övre Lillbo

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av Rundvirke Skog AB, under juni månad 2022. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 33,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 333 m³sk vilket ger ett medelförråd om 101 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 4,6 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 137 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 72 %, gran 22 % och löv 6 %. Ca 850 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Stuga

Kolarkoja belägen vid Stora Homnaflen i avdelning 14 i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Försäljningsobjektet har del i flera gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Södra Edsbyn Ga:3, Ga:5 och Ga:6, vägar och Ovanåker Homna Ga:2, bro över Voxnan som alla förvaltas av Lillbovägarnas samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även del i vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen. Långaframsvägen och stickvägen från Rävaflyvägen upp till Stora Homnaflen. Dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av de berörda markägarna.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheten Ovanåker Södra Edsbyn 7:3. Fastigheten är under fastighetsbildning där gården, åkermarken och lite skogsmark kommer regleras till fastigheten Södra Edsbyn 8:18. Fastighetsbildningen förväntas bli klar under hösten år 2023. Skogsuppgifter, kartor och övrigt information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning.

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet så saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektets är för närvarande gemensamt intecknat med Södra Edsbyn 8:18. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av inteckningarna, samt ny fastställelse i Södra Edsbyn 8:18 . Fastigheten Södra Edsbyn 7:3 överlåtes därmed obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Södra Edsbyn 7:3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,0 ha
Myr/kärr/mosse 1,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 35,3 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet så saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 575 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-22
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier