Oxaklitt

Fina tallskogar i Röste
Areal: 72 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 100 000 SEK
Anbudsdag: 24/11 2023
Obebyggd skogsfastighet om 71 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 11 000 m³sk i Bollnäs kommun. Jakträtt i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet i ett välarronderat skifte om totalt ca 72,4 hektar mark varav 70,8 hektar produktiv skogsmark. Talldominerad och välskött skog på växtliga marker. Fastigheten är belägen väster om Röste, ca 15 km nordväst om Bollnäs. Virkesförrådet uppskattas till ca 11 100 m³sk vilket ger ett medelförråd om 158 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,2 m³sk per ha och år. Fastigheten är lättillgänglig genom ett mycket väl utbyggt vägnät. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och avverkningsmogna skogar med ca 5 800 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Röste viltvårdsområde vilket omfattar ca 2 300 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Oxaklitt

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 70,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 11 154 m³sk vilket ger ett medelförråd om 158 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,2 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 434 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 65 % tall, 25 % gran och 10 % löv. Ca 5 800 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar och avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Röste viltvårdsområde vilket omfattar ca 2 300 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare, björn och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området.

Småviltsjakten är för närvarande muntligt upplåten och tillgänglig för köparen från 2024-07-01.​

Samägt skifte och två mindre skiften

Till fastigheten hör även tre mindre skiften. Skiftena är exkluderade från skogsbruksplanen. Ett skifte är beläget vid Sakrismyran (myrtag ca 0,76 hektar) och två skiften är belägna efter Rösteån. Arealen på dessa skiften är 0,12 respektive 0,41 hektar. Skiftet om 0,12 hektar är samägt mellan flera fastigheter.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastighetens huvudskifte. Dom två mindre skiftena efter Galvån berörs av ett område med benämning "Brott/täkt" (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastighetens huvudskifte. Dom två mindre skiftena efter Galvån berörs av Galvåns naturreservat och en nyckelbiotop med benämning "Lövsumpskog". Skiftet vid Sakrismyran berörs av ett område med höga naturvärden med benämning " Lövrik barrnatursog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Bollnäs Röste Ga:9, Fröstevägen som förvaltas av Fröstevägens samfällighetsförening och Bollnäs Röste Ga:12, Nybobergsvägarna som förvaltas av Nybobergets samfällighetsförening. Egen stickväg inom fastigheten från Näbbkäxvägen. Fastigheten har även del i Träskrindsbackens vägsamfällighet som berör skiftet vid Sakrismyran.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckningar om totalt 100 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Röste 3:21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 72,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 462 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 3 465 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 100 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-24
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier