Prästbodarna

Skog vid Arådalen
Areal: 199 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 250 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Naturskönt belägen med närhet till Oviksfjällen med 176,5 ha skogsmark. Fina rekreationsmöjligheter i fjällnära natur.

Mycket vackert belägen skogsfastighet vid ”Prästbodarna”, med närhet både till natursköna Arådalen och Galåbodarna. Fastigheten har hög vildmarkskaraktär och är belägen i en varierande skogsterräng, med närhet till de omgivande Oviksfjällen. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 900 ha vilket ger mycket goda jakt och rekreationsmöjligheter för den intresserade. Total areal om ca 199 ha, varav ca 176,5 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelningen visar på övervägande andel äldre skog, med även visst inslag av yngre gallrings och ungskog. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om 20 799 m³sk varav 11 218 m³sk är S1 skog, 3 821 m³sk är S2 skog och 2 314 m³sk är G1 skog. Fastigheten har god tillgänglighet genom dess väganslutning.

Mycket trevlig rekreationsfastighet utifrån dess natursköna belägenhet och med närheten till Oviksfjällen. Stora möjligheter till jakt, fiske, vandring m.m. i mycket vacker fjällnära natur.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Prästbodarna

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighet med hög vildmarkskaraktär belägen i mycket naturskönt område, men utsikt över de närliggande fjällen. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2011. Skogsbruksplanen har sedan uppdaterats och uppräknats tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 176,5 ha och har ett virkesförråd om 20 799 m³sk varav 11 218 m³sk är S1 skog, 3 821 m³sk är S2 skog och 2 314 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 2,6 m³sk per ha. Fastigheten är grandominerad (85 %) följt av löv (14 %) och tall (1 %). Skogens åldersfördelning lutar mot större andel äldre skog, men finns även viss del yngre gallrings- och röjningsskog.

Skogsvård

Inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder föreligger fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Markområde i byn

Fastigheten innehar även ett mindre markområde, beläget i byn Backen ca 1 km norr om Myrviken. Området som ingår i denna försäljning utgörs av ca 2 200 kvm. Se vidare i bifogade kartor.

Led

Pilgrimsled går över fastigheten.

Nyckelbiotoper

Fastigheten ligger inom den så kallade fjällnära gränsen vilket medför samråd samt ökad hänsyn vid skogliga åtgärder. Genom fastighetens går Jämt-Norgevägen som klassas som en kulturhistorisk lämning. Vidare finns flera registreringar i artdatabanken gällande fynd av skyddsvärda arter. Detta innebär också att samråd ska ske med berörd myndighet innan skogliga åtgärder utförs i det aktuella områdena. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Gällande älgjakten ingår fastigheten idag i Prästbodarnas jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 900 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på ca 1 500 ha. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast 2025-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Borgen 2:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 176,5 ha
Myr/kärr/mosse 21,0 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 199,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 914 000 kr
Skogsimpediment 72 000 kr
Summa: 3 986 000 kr

Inteckningar

Inga inteckningar finns registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier