Rådom

Virkesrikt utanför Torsby
Areal: 133 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2023
Obebyggd skogsfastighet i 4 skiften. 126 ha produktiv skogsmark. Bra vägnät.

Obebyggd skogsfastighet en mil nordväst om Torsby. Fastigheten utgörs av 4 skiften med en sammanlagd areal om 133 hektar varav 126 hektar är produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till cirka 24 600 m³sk. Fastigheten bjuder på allt från växtkraftiga ung- och gallringsskogar till tilltalande slutavverkningar. Fastigheten har ett bra vägnät vilket underlättar skogsbrukets drivningar och skötsel. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar 8 058 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Rådom

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Tomas Karlsson och Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om cirka 2,2 hektar är belägen på ett av de två skiftena vid Ganterud, öster om Gårehån.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar totalt 130,5 hektar varav 126,6 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är bedömt till 24 652 m³sk vilket ger ett medeltal om 195 m³sk per hektar. Skogsmarkens medelbonitet är 6,7 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är 45 procent tall, 45 procent gran, 9 procent löv och 1 procent asp. Skogstillståndet har skog i alla åldrar med en koncentration i växtkraftig medelåldersskog. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesvolymen till 10 757 m³sk. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad under april 2023 av Martin Eriksson.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop enlig kartprogrammet Metria SeSverige.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Velens viltvårdsområde som omfattar 8 058 hektar. Där bedrivs älgjakt och småviltsjakt.

Övrigt

Det pågår en lantmäteriförrättning som omfattar anläggningsåtgärder för Rådom GA:2 mfl.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Rådom 1:269

Ägare

Aina Persson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 131,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 126,6 ha
Skogsimpediment 3,4 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 2,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 132,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 25 000 kr
Betesmark 34 000 kr
Skogsmark 3 338 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 3 408 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar uttagna i fastigheten varav ett är skriftligt. Inteckningarnas sammanlagda belopp är om 370 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rådom & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rådom kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier