Ramsta

Stabila arrende- och hyresintäkter. Jaktmarker ingår. AB får också köpa.
Areal: 93 ha
Kommun: Vallentuna
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/8 2020
I det böljande landskapet norr om Vallentuna finns den högavkastande lantbruksfastigheten Ramsta 7:16, vilken i sin helhet är detaljplanelagd för ändamålet golfbana. Här finns goda förutsättningar till bra och stabilt kassaflöde från såväl fem moderna stugor, vilka tillhör fastigheten, som arrendeintäkter från Lövsättra golfbana. Vidare erbjuder fastigheten även rekreationsvärden i form av fina jaktupplevelser samt vissa möjligheter till skogsbruk. Frånsett de fem stugorna som hör till fastigheten är all övrig byggnation och golfbaneanläggningar arrendatorns egendom. Även juridisk person kan förvärva fastigheten utan särskilt förvärvstillstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (34)

Foto: Jens Agensjö, Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Uthyrningsstugor

Ett stenkast från golfbanans klubbhus finns fem moderna stugor uppförda på en höjd med utsikt över golfbanan samt de lantliga omgivningarna. Stugorna byggdes 2004 och är inredda med två rum, loft och kök samt badrum på 36 välplanerade kvadratmeter. Stugorna lämpar sig särskilt för korttidsuthyrning, ursprungligen avsedda för golfbanans långväga gäster. Idag hyrs byggnaderna ut till en och samma hyresgäst.

Stugorna är uppförda i liggande timmerkonstruktion på en grund av gjutna plintar under sadeltak beklätt med tegelpannor. Byggnaderna värms upp med direktverkande el-radiatorer, vatten tas från enskild brunn och avloppet sker via reningsverk. Stugorna ingår inte i arrendet för golfbanan utan hyrs ut av fastighetsägaren. Till varje stuga hör en parkeringsplats belägen på parkeringen strax väster om stugorna.

Stugorna är för närvarande uthyrda till en hyresgäst där kallhyra för respektive stuga utgår med 6 500 kr per månad, vilket innebär en sammanlagd årshyra om 390 000 kr.

Arrende golfbana

Den största delen av fastigheten, cirka 81 hektar, är upplåten genom ett anläggningsarrende till Golfstar Nordic AB, som driver en 18-håls golfbana med drivning-range, klubbhus, servicebyggnader, parkeringar med mera. Samtliga dessa byggnader och anläggningar tillhör arrendatorn. Enligt arrendeavtalet ska arrendestället vårdas och omhändertas väl, vilket gäller både mark och byggnader. Arrendeavtalet är skrivet på 25 år, där avtalstiden löper ut 2025-04-30, varefter avtalet förlängs med 5 år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet senast två år innan avtalstidens utgång. När avtalet därefter gäller i 5-årsperioder är uppsägningstiden 1 år före avtalstidens utgång.

För den händelse att markägaren säger upp arrendatorn utan att anläggningsarrendet förlängs, hänvisar arrendeavtalet till ersättningsreglerna i JB 11 Kap 5 §. Om parterna exempelvis inte kan komma överens om skälig arrendeavgift och avtalet därmed inte förlängs, kan markägaren bli skyldig att ersätta arrendatorn för den förlust denne gör om arrendeförhållandet upphör. Ersättningsreglerna blir dock inte aktuella om arrendatorn bland annat åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att markägaren inte kan fordras att förlänga avtalet, alternativt att arrendatorn säger upp avtalet och yrkar på en förlängning av avtalet på ändrade villkor.

Enligt gällande arrendeavtal berättigar arrendatorns uppsägning av avtalet inte i något fall denne rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande.

Den indexerade arrendeavgiften för arrendeperioden 2020-05-01—2021-04-30 är 292 266 kr exklusive moms och erläggs halvårsvis i förskott per den sista mars respektive sista september.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad och kommer ej att upprättas eller bekostas av säljaren.

Årliga intäkter och kostnader

Nedan redovisas budgeterade intäkter och kostnader för arrendeperioden 2020 - 2021 exklusive moms:

Arrendeintäkt: Golfstar Nordic AB, 292 266 kr, Intäkt
Hyresintäkter: 390 000 kr, Intäkt
Fastighetsavgift: -24 750 kr, Kostnad
Reningsverk: -16 750 kr, Kostnad
Kärltömning: -8 968 kr, Kostnad
Vägavgift: -1 517 kr, Kostnad
Försäkring: -13 615 kr, Kostnad
Underhåll: -9 600 kr, Kostnad

Årets överskott: + 607 000 kr

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den åker- och betesmark som finns på fastigheten ingår idag i anläggningsarrendet, och har historiskt utgjort jordbruksmark för spannmåls- och vallodling samt beteshagar.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till cirka 39 hektar och är främst koncentrerad till fastighetens södra och östra del. Delar av skogsmarken ingår i arrendeupplåtelsen för golfbanan som disponerar skogsmarken närmast kring golfbanan. Eventuellt utfallande gagnvirke från den skogsmark som ingår i anläggningsarrendet tillfaller markägaren. Del av skogsmarken i fastighetens södra del ingår emellertid inte i arrendestället och disponeras därmed av fastighetsägaren. Samtliga skogliga åtgärder är samråds- och tillståndspliktiga hos kommunen, då hela fastigheten berörs av detaljplan för Kårstabygdens golfbana.

Virkesförrådet för hela fastigheten, inklusive skog inom arrendestället uppgår enligt skogsbruksplanen till cirka 8 900 m3sk, vilket motsvarar 227 m3sk/ha. Medelboniteten är bedömd till 4,8 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen utgörs av 55 % tall, 34 % gran och 11 % björk och övrigt löv.

För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop om 3,8 hektar. Biotoptypen är bedömd som en naturlig
skogsbäck. Se avdelning 53 i skogsbruksplanen. Ärendebeteckning: N 121-1998.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs i huvudsak på de delar som inte är upplåtna till golfklubben, vintertid kan även viss jakt ske på golfbanan. Tillstånd för skottlossning behöver sökas och erhållas hos polisen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vallentuna Ramsta 7:16

Ägare

Tomas Bergström Holding AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 93,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,2 ha
Inägomark 2,0 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 49,3 ha
Vatten 1,9 ha
Summa: 93,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2019
Skogsmark 3 008 000 kr
Tomtmark 2 200 000 kr
Bostadsbyggnader 1 100 000 kr
Summa: 6 308 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej, varken för fysisk eller juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Ramsta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning