Rånddalen Skog AB

Bolagsskog i jaktparadis
Areal: 1430 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 75 000 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet belägen i Härjedalen, i den mäktigt vackra Rånddalen cirka 10 km söder om Sonfjället.

På uppdrag av Karsbo Skogsförvaltning AB utbjuds härmed till försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Rånddalen Skog AB (559267-7768). Bolaget innehåller en obebyggd skogsfastighet belägen i Härjedalen, mellan Hede och Lofsdalen, i den mäktigt vackra Rånddalen cirka 10 km söder om Sonfjället. Frånsett ett par små näraliggande skiften i norr är fastigheten sammanhängande i ett stort och rationellt skifte.

Fastighetens totala landareal uppgår till 1 430 ha varav 1 108 ha utgörs av professionellt välskött skogsmark med ett totalt virkesförråd om 150 900 m3sk. Cirka 511 ha av skogsmarken utgörs av gallringsskogar, vilket för framtiden innebär en långsiktigt hög och stabil löpande tillväxt. Med bolaget ges också entré till ett paradis av jakt- och fiskemöjligheter. Fastigheten ingår i Råndalens Viltvårdsområde som totalt omfattar cirka 9 900 ha med goda viltstammar av älg, småvilt, fågel och inte minst björn. Från Rånddalen och österut mot Ljusnan har fastigheten även fiskerätt i fina fiskevatten av olika karaktärer. Här erbjuds allt från ypperligt harrfiske till annan ädel fisk samt gädda, abborre och sik.

Försäljningen av Rånddalen Skog AB innebär ett ovanligt tillfälle för både fysiska och juridiska personer att förvärva en fantastisk skogsegendom i bolagsform, placerad i ett hänförande landskap och dessutom fri från jordförvärvslagens restriktioner.

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Rånddalen Skog AB

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Video

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Foto: Jens Agensjö och Jonas Jonsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Härjedalen Rånddalen 4:25 bildades som ett resultat av fissionen den 31 maj 2019 då Bergvik Skog Väst AB delades upp mellan olika delägare. Frånsett ett par små näraliggande skiften i norr är fastigheten sammanhängande i ett stort och rationellt skifte.

Skogsbruket på fastigheten är professionellt välskött och är för närvarande inte certifierat. Den skogliga förvaltningen sker i egen regi. Skogsbruksplanen upprättades ursprungligen av Bergvik Skog och har under våren 2022 uppdaterats av säljaren med stöd av Skogsstyrelsens laserskannade skogliga grunddata och analys av trädhöjdskarta. Beståndsdata har därefter uppdaterats i pcSKOG från laserskanningstillfället till våren 2022. Ståndortsindex och trädslagsfördelning har inte uppdaterats i anslutning till detta.

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till cirka 150 900 m3sk fördelade på 1 108,5 ha produktiv skogsmark, vilket motsvarar ett genomsnittligt virkesförråd om 136 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 45 % tall, 26 % gran, 3 % löv och 26 % contorta. Medelboniteten bedöms till 3,7 m³sk per ha och tillväxten beräknas för den kommande 10-årsperioden till cirka 4 820 m³sk per år. För den kommande planperioden föreslås avverkningar om cirka 7 700 m³sk.
Om avverkningsförslaget följs beräknas virkesförrådet på fastigheten vid planperiodens slut uppgå till cirka 191 400 m³sk, motsvarande 173 m³sk/ha.

Det finns cirka 571 ha skog i åldersklasserna 10-50 år, motsvarande cirka 52 % av skogsmarksarealen, vilket för framtiden innebär en långsiktigt hög och stabil löpande tillväxt. Avseende indelningen i huggningsklasser kan noteras att ingen skog finns i huggningsklasserna K1-R1, vilket innebär att behovet av skogsvårdsåtgärder för närvarande är obefintligt. 511 ha utgörs av gallringsskog, G1, med ett virkesförråd om cirka 59 800 m³sk. Föryngringsavverkningsskog, S1, utgörs av 498 ha med ett virkesförråd om 86 200 m³sk.

Fastighetens skogsbilvägar håller generellt sett god standard där förvaltning och underhåll sker såväl av fastighetsägaren som via de olika vägsamfälligheter som fastigheten har andelar i. Det finns inga vägbommar som hindrar tillträde till fastigheten.

För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 274,9 ha klassats som NS och NO, vilket ger en total andel naturvård på 24,8 %. För certifiering ska även, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv. På fastigheten finns dock inga lövdominerade bestånd.

Enligt Skogsvårdslagen får en fastighet som består av mer än 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 % av skogsmarken i åldersklassen kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 65,7 ha eller 6 %.

För brukningsenheter större än 1 000 hektar skogsmark får Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om hur stor del av skogsmarksarealen som årligen eller under andra perioder får avverkas. Med brukningsenhet menas normalt den skogsmark som tillhör samma ägare och ligger inom en och samma kommun.

Fastighetens sydvästra del, nedanför den övre vägen som sträcker sig i öst-västlig riktning över skiftet, är belägen inom område klassat som fjällnära skog.

Avverkning inom området närmast fjällen får ske först efter tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs vid all föryngringsavverkning. Tillstånd behövs inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Ansökan ska göras av skogsägaren eller dennes ombud. För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel. Ansökan bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut har meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.
För den händelse att Skogsstyrelsen skulle neka tillstånd till avverkning har markägaren oftast rätt till intrångsersättning. Markägaren ska då erhålla ersättning för marknadsvärdeminskningen med ett tillägg om 125 %. (Källa, www.skogsstyrelsen.se, 2022-07-10).

Den som har mark där rennäring får bedrivas ska ta hänsyn till rennäringen genom att anpassa hyggens storlek och läge när det behövs. Detsamma gäller när skogsbilvägar byggs. Hänsyn ska också tas genom att lämna kvar trädsamlingar på hyggen och mot impediment, till exempel längs flyttleder. Skogsägaren ska redovisa den hänsyn den planerar inom året runt-markerna, där renskötsel sker under hela året, och inom fjällnära skog. På året runt-markerna och i fjällnära skog ska berörd sameby ges möjlighet att samråda innan föryngringsavverkning eller avverkning sker för skogsbilväg. Det gäller dock inte för brukningsenheter på mindre än 500 hektar produktiv skogsmark om hygget är mindre än 20 hektar. I fjällnära skog är motsvarande hyggesareal 10 hektar. Om ett särskilt viktigt område för rennäringen berörs ska alltid samebyn ges möjlighet att samråda, oberoende av areal. (Källa, www.skogsstyrelsen.se, 2022-07-10).

Enligt www.sametinget.se ligger fastigheten inom Mittådalens sameby och klassas där som vinterbetesland. Om skogsägare har skog belägen inom vinterbetesområde och som dessutom är FSC-certifierad skall samråd ske med samebyn även för vinterbetesområden, annars inte. För andra certifieringsstandarder uppmanas intressenter själva bilda sig en uppfattning om huruvida samråd skall ske vid skogsbruksåtgärder.

Skogsstyrelsen är den myndighet som svarar för lagtillsyn och tillståndsprövning när det gäller avverkning och övriga skogsbruksåtgärder i fjällnära skog och i renbetesland.

Köparen av Rånddalen Skog AB ansvarar från tillträdesdagen för de lagstadgade latenta skogsvårdsåtgärder som eventuellt kan finnas på fastigheten Härjedalen Rånddalen 4:25.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornlämningar

Skogsstyrelsen har, enligt sin webbportal Skogens Pärlor, registrerat två (2) nyckelbiotoper på fastigheten, vilka dels berör strandskogen inom delar av avdelningarna 5309 (1,4 ha) och 8124 (1,2 ha) och dels den yttersta västra delen på avdelning 5014 (0,1 ha). Avdelning 5014 berörs även av ett biotopskyddsområde (0,2 ha), som i princip sammanfaller med nyckelbiotopen.

Tidigare markägaren, Bergvik Skog Väst AB, har på eget initiativ noterat naturvärden inom ett antal avdelningar som i Skogsstyrelsens Skogens Pärlor anges som nyckelbiotop bolag. De avdelningar som berörs och som bör förvaltas med en förstärkt naturhänsyn är 3683 (5,5 ha sumpskog, NS), 4984 och 8584 (7,3 ha gammal tallskog, NS), 5304 (14,1 ha äldre barrnaturskog, NO), 5034 (5,9 ha äldre barrnaturskog, NO), 5309 (8,0 ha strandskog, äldre barrnaturskog, NO) samt 4952 (5,3 ha sumpskog, NO).

Riksantikvarieämbetet har registrerat fyra fornlämningar på fastigheten, två fångstgropar i norra delen av avdelning 381, ett fångstgropsystem om sex fångstgropar i södra delen av avdelning 7744 samt en fångstgrop i nordöstra delen av avdelning 5309.

Utöver dessa registrerade fångstgropar finns ytterligare en intressant fornlämning, som faktiskt är den äldsta daterade fornlämningen som finns i Jämtlands län och en av de äldsta i Norrland. Den finns i södra delen av avdelning 7744, invid fångstgropsystemet, och utgörs av en så kallad mesolitisk boplats från mellanstenåldern. Platsen bedöms ha nyttjats av jägarfolk som boplats eller tillfällig jaktstation från tiden för senaste isavsmältningen, omkring 6 800 – 6 600 f Kr. Vid en arkeologisk undersökning 2007 hittades bland annat kokgrop, kölskrapa i porfyr samt lämningar efter verktygstillverkning. Omkring 2005 blev boplatsen av misstag tyvärr skadad vid markberedning, vilket förvisso bidrog till att boplatsen upptäcktes och kunde undersökas.

Jakt

Med den mäktiga inramning som Härjedalens fjällvärld representerar erbjuder fastigheten Rånddalen 4:25 möjligheter till helt fantastiska jakt- och naturupplevelser.

Här finns älg och gott om småvilt där framför allt fågeljakten är bra inklusive områden med utmärkt ripjakt. Även kronhjort kan sporadiskt röra sig i markerna. Björnstammen i Jämtlands län är sannolikt den tätaste i landet. Det visar sig också i årets licenstilldelning där det totalt i länet ska skjutas 220 björnar, varav 160 björnar får fällas i det stora jaktområdet 4 som sträcker sig från länets södra del upp till en bit norr om Strömsund. Jämtlands två kärnområden för björnstammen finns i länets norra respektive södra del, där inte minst områdena kring Sonfjället hyser gott om björn.

Fastigheten ingår i Råndalens Viltvårdsområde (”VVO”) som totalt omfattar cirka 9 900 ha.
Ordförande i VVO är Per-Erik Persson som kan nås på 070-687 57 67 för eventuella frågor.

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i ett jaktlag som omfattar cirka 20-24 personer, medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela arealen. Älgtilldelningen för jaktåret 2022/2023 är preliminärt nio vuxna och fyra kalvar.

Inom VVO är principen att alla som har en jakträtt kan ta med en gästjägare. Som fastighetsägare har man en jakträtt. Det krävs 300 ha för en jakträtt av en icke markägande jägare inom VVO. Fastigheten Rånddalen 4:25 representerar således möjlighet att upplåta fyra jakträtter, men i så fall finns ingen jakträtt kvar till fastighetsägaren. För närvarande finns tre jakträttsupplåtelseavtal tecknade för jaktåret 2022/2023 i Rånddalen Skog AB, där avgifterna totalt summerar till 18 000 kr exklusive moms. En jakträtt finns således tillgänglig för en ägare till bolaget att antingen nyttja själv eller för upplåtelse.

Fiske

Från den vackra Rånddalen och vidare österut mot Ljusnan finns otroligt fina fiskevatten i form av sjöar, tjärnar, forsar, åar och bäckar. I dessa vatten finns allt från ädla fiskar i form av harr, regnbåge, öring, röding och bäckröding till gädda, abborre och sik.

Fastigheten Rånddalen 4:25 ger fiskerätt inom de båda fiskevårdsområdena Råndalens FVO samt Linsell-Ransjö FVO. Fiskerättsägare löser ett fiskekortsbevis (medlemskort) för en symbolisk peng och kan sedan fiska utan restriktioner, frånsett lokala restriktioner i vissa vatten, med nät, utter och spö. För fiskekortsköpare gäller endast spöfiske.

Se www.randalen.se/fiske.htm och www.linsell-ransjo.com/fiske för ytterligare information om fisket.

Övrigt

Fastighetsgränser kan vara otydligt markerade i terrängen. Säljaren ansvarar ej för ytterligare utmärkning av fastighetens rågångar.

Förutom möjligheterna till jakt- och fiskeupplevelser i särklass ger Härjedalens näraliggande omgivningar också fantastiska tillfällen till annat friluftsliv. Exempelvis kan vintersportanläggningarna i Lofsdalen, Vemdalen, Tänndalen eller Sveg leverera skidåkning som passar för alla kalibrar av åkare.

Rättsförhållande

Fastighet

Rånddalen Skog AB (559267-7768), med fastigheten Härjedalen Rånddalen 4:25

Ägare

Karsbo Skogsförvaltning AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1 428,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1 108,5 ha
Impediment 173,6 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 7,0 ha
Övrigmark 140,0 ha
Summa: 1 430,1 ha

Taxeringsvärde

Fastighetstaxering har inte hunnit ske för den nybildade fastigheten. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), kommer att gälla vid fastighetstaxeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte då försäljningsobjektet utgörs av Rånddalen Skog AB.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-08-30

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rånddalen Skog AB & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rånddalen Skog AB kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier