Ranglebyn

Jord och skog i Kila
Areal: 44 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2022
Straxt söder om Nysäter. Fastigheten har totalt sju skiften med skog och åkermark.

Fastighet om 44 hektar strax söder om Nysäter, med bördiga marker. Markerna är fördelade över fyra skiften. Skogsmarken uppgår till 27,3 hektar med ett virkesförråd om cirka 4300 m³sk och åkermarksarealen uppgår till 13,5 hektar. Jordbruksmarken är för närvarande utarrenderad.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ranglebyn

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken omfattar 13,5 hektar enligt skogsbruksplanen. Den är utarrenderad där arrendeavtalet omfattar 13 hektar och är upplåtet med femårsavtal. Eventuell uppsägning ska ske senast 1 år före arrendetidens utgång. Nuvarande arrendeperiod påbörjades 2019-11-01. Årligt arrende uppgår till 800 kr per hektar. Laga moms tillkommer. Stödrätter finns och ska återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 27,3 hektar. Det totala virkesförrådet är bedömt till 4 343 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 159 m³sk per hektar. Fastigheten har en medelbonitet om 7,3 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen utgörs av 14 % tall, 61 % gran och 25 % löv. Skogstillståndet utgörs till största del av ungskog och medelåldersskog. Av den totala virkesvolymen återfinns i 3 003 m³sk i huggningsklassen G1. I huggningsklassen S2 är virkesförrådet bedömt till 915 m³sk. Fastigheten har även 2,9 hektar hänsynsmark i form av naturreservat.
Skogsbruksplanen är upprättad i april 2020 och har därefter tillväxtberäknats med två växtsäsonger i planprogrammet PC-skog. Skogsbruksplanen är upprättad av Anders Kareliusson. Läs mer om skogstillståndet i den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har en registrerad nyckelbiotop som omfattar areal om 1,5 hektar i avdelning 3. Nyckelbiotopen är belägen i naturreservatet Kilafjället.

Jakt

Fastigheten är inte belägen inom något viltvårdsområde och jakten bedrivs enskilt. Nyttjanderätten är muntligt upprättad årsvis. Nyttjanderätten förfaller 2023-06-30 och tillfaller köparen därefter.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Ranglebyn 1:15

Ägare

Lars Forsling 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,3 ha
Övrigmark 2,9 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 13,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 44,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Åkermark 328 000 kr
Skogsmark 1 154 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Skog med restriktion 15 000 kr
Summa: 1 505 000 kr

Inteckningar

Det finns tre penninginteckningar med ett sammanlagt värde om 810 000 kr. Dessa övertas av köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är varken belägen inom glesbygd eller omarronderingsområde och förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ranglebyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ranglebyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier