Ränne

Fastighet om 11,7 ha prod. skogsmark, 2 941 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 15 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 850 000 SEK
Anbudsdag: 11/11 2020
Obebyggd skogsfastighet strax öster om Sollebrunn i norra delen av Alingsås kommun. Fastigheten fördelar sig på ett större skogsskifte samt ett mindre utskifte i Ränne mosse. Här finns möjlighet till en aktiv fritid med skogsbruk, jakt, svampplockning och möjlighet att hugga ved till den egna kaminen. På fastigheten finns även öppen mark som passar till odling eller viltåkrar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (9)

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen på skogsskiftets västra del mot Ränne mosse. Jordbruksmarken har inte varit odlad på många år utan har fungerat som en oas för de vilda djuren.

Skogsmark

Fastigheten erbjuder omväxlande skogsmark med växtliga granskogar och ståtliga furor samt hyggen. Över fastighetens skogsinnehav finns en skogsinventering upprättad i september 2020 av SkogsFakta, Alexander Odenius. Fastigheten är fördelad på 2 skiften av varierande karaktär och den mesta skogen ligger samlad på ett av skiftena. Enligt skogsinventeringen uppgår arealen produktiv skogsmark till 11,7 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 2 941 m³sk, motsvarande 251 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 47 % och gran 53 % Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 36 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgörs S1 och S2 skog ca 2909 m³sk. Det finns 3,9 ha skog i huggningsklass R1 och G1.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsinventeringen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden på fastigheten vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning.

Jakt

Jakten på fastigheten är idag muntligen upplåten till och med 2021-06-30.

Övrigt

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Någon kompletterande uppmarkering av fastighetsgränser kommer inte att göras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Alingsås Ränne 2:3

Ägare

Alf Olofsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsinventeringen: Produktiv skogsmark 11,7 ha, Impediment skog 0,5 ha, Väg och kraftledning 0 ha, Inägomark 3,3 ha, Övrig landareal 0 ha, Summa landareal 15,5 ha. Fastighetens areal enligt fastighetsregistret överensstämmer inte med den uppmätta arealen i skogsinventeringen eller som redovisas i Metrias kortprogram SeSverige där 15,54 hektar redovisas. Olikheterna mellan arealerna kan bero på att fastigheten tillkom vid Laga skifte under 1800-talet. Under senare år har område av fastigheten avyttrats genom fastighetsreglering och avstyckning. Enbart de avskilda områdena har uppmätts och ej kvarvarande stamfastighet.

Taxeringsvärde

Typkod 122 (lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 789 000 kr, Skogsimpediment 0 kr, Åkermark 0 kr, Betesmark 57 000 kr, Ekonomibyggnad 360 000 kr. Summa 1 206 000 kr. Taxeringsvärdet är missvisande då fastigheten saknar byggnader.

Inteckningar

Penninginteckningar i form av tre stycken datapantbrev finns uttagna i fastigheten inom 867 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Ränne och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning