Rätan

Tillväxtskogar
Areal: 450 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 500 000 SEK
Större skogsegendom sydost Rätan med arrendeintäkt från vindkraft.

Vid Rätan i sydöstra Jämtland säljs här en större obebyggd skogsegendom, fördelat på två med varandra närbelägna skiften. Fastigheten har huvudsakligen unga skogar och en löpande tillväxt som beräknats till ca 1 700 m³sk per år under planperioden. Fastigheten nås genom ett väl etablerat vägnät, såväl gemensamma som vägar uppförda i egen regi. Arealen skogsmark uppgår till ca 404 ha och virkesförrådet har beräknats till ca 36 200 m³sk, 90 m³sk/ha.

Fastigheten berörs av Mullbergs vindpark och erhåller därifrån en årlig arrendeersättning. Vad gäller jakt är de båda skiftena belägna inom två olika jaktområden där ett skifte ingår i ett viltvårdsområde om ca 7 400 ha. Det andra skiftet är beläget inom en jaktklubb om ca 3 000 ha där ny ägare vid intresse har att själv undersöka möjlighet till ingående. Fastigheten kan säljas i delar beroende av intresse.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Rätan

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats i maj 2023 av Jan Anderssons Skogstjänster. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 404,8 ha och virkesförrådet har beräknats till 36 235 m³sk, vilket innebär ett genomsnittligt förråd om 90 m³sk/ha. Skogen återfinns huvudsakligen i de yngre åldersklasserna och en mindre andel äldre skog. Gran utgör drygt hälften av virkesförrådet, tall ca en tredjedel och resten av löv. I de ungar skogarna är dock tall det dominerande trädslaget varför dess andel kommer att öka med åren.

Boniteten anges till 4,3 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten har beräknats till 1 702 m³sk/ha. Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Vindkraft

Invid fastighetens skifte vid Gruvberget finns en vindkraftpark, Mullbergs vindpark. Fastigheten ingår i vindkraftparkens vindområde och erhåller för detta en årlig ersättning. Kontakta mäklaren för besked om ersättningens storlek.

Kraftledning

Svenska kraftnät har ansökt om att få flytta dragning av befintlig kraftledning över det västra skiftet. Det gäller den västra 220 kV-ledningen som skall rivas för att genom ny dragning löpa invid den på skiftet östra ledningen. Den 40 kV ledning som går invid den ledning som skall rivas kommer dock att finnas kvar. Om ansökan beviljas kommer intrångsersättningen att utbetalas till säljaren av fastigheten.

Vägar

Fastigheten har andel i följande gemensamhetsanläggningar avseende vägar:
Berg Rätansbyn GA:17, Berg Rätansbyn GA:19 och Ånge Turingen GA:10.
För dessa betalas ingen årlig avgift utan debitering har skett vid behov.

Förutom några kortare bitar på det västra skiftet är de vägar som löper inne på fastigheten egna vägar som förvaltas i egen regi. På det västra skiftets avdelning 121 enligt bifogad skogsbruksplan finns dessutom ett påbörjat vägbyggnadsprojekt där schaktmaterial lagts upp på torkning. Det som återstår är att bygga väg av det upplagda materialet. Det är dock inget som säljaren avser utföra utan ny ägare övertar projektet för att hantera efter önskemål.

Jakt

Fastigheten är belägen inom två jaktområden, Morans jaktklubb om ca 3 000 ha och Handsjöns viltvårdsområde.

För jakt inom Morans jaktklubb har ny ägare har att själv ansöka om möjligheten till ingående, alternativt registrera marken för enskild jakt. Kontaktperson för Morans jaktklubb är Bertil Esbjörnsson, tel: 076-786 10 11.

Skiftet vid Gruvberget är beläget inom Handsjöns viltvårdsområde om ca 7 400 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag medan småviltjakt får utövas inom hela området. Kontaktperson för viltvårdsområdet är hans Bäckström, ordförande, mobil: 070-6562262.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Rätans fiskevårdsområde. Se följande länk för närmare beskrivning: https://www.ifiske.se/fiske-ratans-fvof.htm

Forn- och kulturlämningar mm

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Handsjön 3:69

Ägare

Leif Carlsson 1/2
Andréa Carlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 456,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 404,8 ha
Impediment 33,5 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 8,1 ha
Vatten 0,0 ha
Summa: 449,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 873 000 kr
Skogsimpediment 45 000 kr
Summa: 4 918 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 2 500 000 kr är gemensamt uttagen i försäljningsobjektet och annan fastighet. Inteckningen är ansökt om att dödas och nyfastställas enbart i försäljningsobjektet och därmed finnas disponibel för ny ägare. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Bergs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För närmare information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För närmare information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier