Resta

Bergslagsskog med 88 prod. skogsmark, 14 600 m3sk, 4 ha vatten och god jakt.
Areal: 95 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2018
I Bergslagens djupa skogar ligger denna välskötta skogsfastighet där nu den södra delen av densamma bjuds ut till försäljning. På de dryga 88 hektaren produktiv skogsmark är virkesförrådet ca 14 600 m3sk. Dessutom tillkommer även ca 4 ha vatten som till större delen består av en del i en naturskön skogstjärn. Markerna erbjuder även god jakt med jaktbart vilt så som älg, rådjur, skogsfågel m.m.

Passa på att besöka den välskötta skogen och njut av Bergslagens skönhet!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Aktuell skogsbruksplan över innehavet upprättades av AB Stenmark & Jansson, september 2015. Inga föryngringsavverkningar har utförts på den del av fastigheten som försäljs. 2017 röjdes avdelning 179 och avdelning 183 enligt plan (detta har ej justerats i den bilagda skogsbruksplanen). Tre års tillväxt har uppräknats i skogsbruksplanen, dvs tom 2018 års tillväxt.

Den produktiva skogsmarken är 88,1 ha med ett virkesförråd om 14 636 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om 166 m3sk. 993 m3sk är i slutavverkningsbar ålder, S1-skog. Boniteten är 4,9 m3sk/ha och år. Den kommande tioårsperioden är tillväxten 439 m3sk per år på delfastigheten. Trädslagsfördelningen består av 72 % tall, 23 % gran och 5 % löv. Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är 3 207 m3sk varav 2 478 m3sk är gallring och 729 m3sk är föryngringsavverkning.

Planläggaren har rekommenderat röjning på 1,5 ha (utfördes 2017) samt återväxtkontroll på 3,2 ha under planperioden. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning.

Skogen är över lag mycket välskött (förvaltad av Björkvretens Egendom med stöd av Holmen skog) och skogliga åtgärder har utförts i tid. En skogsbilväg går in till en vändplan mitt på försäljningsobjektet vilket minskar transportavståndet genom skogsmark på ett tillfredsställande vis. Försäljningsobjektet berörs delvis av sluttande till branta partier som kan försvåra drivning, även fuktiga till blöta partier förekommer.

Fastighetsgränserna är väl markerade längs nuvarande fastighetsgräns. Den norra gränsen är ej markerad i fält. Densamma kommer att bestämmas i kommande lantmäteriförrättning. Då fastställs även den exakta arealen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs av tre nyckelbiotoper som inte lösts in. Avdelning 199 berörs av en nyckelbiotop i form av hällmarksskog (7,2 ha), avdelning 204 berörs av en nyckelbiotop i form av hällmarksskog (1,4 ha) samt avdelning 192/193 berörs av en nyckelbiotop i form av hällmarksskog (1,3 ha). I övrigt finns inga registrerade naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten är upplåten enligt skriftligt ettårsavtal. Avtalet kan sägas upp och jakten kan tillfalla köparen tidigast 2019-07-01. Uppsägning ska då ske senast 2018-12-31, i annat fall löper jakträtten på med ett år i sänder. Fastigheten ingår i Ramsbergs ÄSO. Jaktbart vilt är älg, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Fastigheten har andel i en fiskesamfällighet, Lindesberg Resta FS:5. Fiskesamfälligheten kommer, efter lantmäteriförrättningen, fullt ut att ligga kvar i stamfastigheten. Det gäller även fisket i Långtjärnen som delvis ingår i försäljningsobjektet.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året. Försäkringskostnaden avser hela fastigheten (ca 560 ha), kostnaden för köparen blir troligtvis lägre.
FÖRSÄKRING: 3 000 kr.
TOTALT: 3 000 kr/år eller 250 kr/månad.

Övrigt

Fastigheten har andelar i vägar. Dessa andelsvägar kommer fullt ut att ligga kvar i stamfastigheten efter avslutad lantmäteriförrättning. Inga kostnader för gemensamma vägar berör därmed försäljningsobjektet.

Rättsförhållande

Fastighet

Lindesberg Resta 16:1, del av

Ägare

Sten Beskow 10/25
Jakob Ernberg 3/25
Ola Ernberg 3/25
Stefan Ernberg 3/25
Olof Westholm 6/25

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,1 ha
Myr/kärr/mosse 5,2 ha
Berg/hällmark 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 4,4 ha
Summa: 99,3 ha

Taxeringsvärde

Lindesberg Resta 16:1 är samtaxerad med Lindesberg Ramshyttan 6:4. Taxeringsvärdet totalt 29 710 000 kr avser helheten av de bägge fastigheterna. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Resta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning