Rimsjö skog

Rimsjö skog med växtliga gallringsskogar. Mellan Rimbo och Norrtälje.
Areal: 111 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/1 2022
Rimsjö skog är ett rejält obebyggt skogsskifte beläget mitt emellan Norrtälje och Rimbo och omfattar totalt 111 ha varav 99,7 ha utgörs av produktiv skogsmark, allt samlat i en rationell ägofigur med god tillgång till skogsbilväg. Det totala virkesförrådet bedöms till 18 689 m3sk med en tyngdpunkt i växtliga gallringsskogar. Rimsjö skog som utgör del av fastigheten Norrtälje Rimsjö 3:1 är under fastighetsbildning och bedöms kunna tillträdas efter sommaren 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (16)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Centralt inom skogsskiftet finns en mindre inäga om ca 0,2 ha. Området används idag som viltåker. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Skogsskiftet har brukats aktivt av såväl nuvarande som tidigare ägare, något som resulterat i välskötta tillväxtskogar. Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad för hela fastigheten Norrtälje Rimsjö 3:1 av Holmen 2018. Därefter har skogsbruksplanen delats upp på berörd fastighetsdel och räknats fram till dagens datum. Stormen Alfrida resulterade i såväl föryngringsavverkning som vindfällshuggning, något som lämnat spår i form av viss luckighet i vissa bestånd.

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 18 689 m³sk fördelat på 99,7 ha produktiv skogsmark. Detta ger ett medeltal om 187 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 42 % tall, 46 % gran och resterande andel löv. Medelboniteten bedöms till 8,1 m³sk/ha. Tillväxten under kommande 10-årsperiod beräknas till 537 m³sk/år. För kommande planperiod föreslås föryngringsavverkningar om 6 018 m³sk samt gallring om 2 560 m³sk. Inom skogsskiftet går det en ca 1 km lång skogsväg från allmän väg in till de centrala delarna av skiftet.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Beaktat arrondering och variationsrika skogar erbjuder skogsskiftet på många spännande jakttillfällen. I området finns vildsvin, älg, rådjur samt kronhjort i varierande omfattning, detta utöver vanligt småvilt. Skogsskiftet är registrerat i Husby-Skederid älgskötselområde.

All jakt inom skogsskiftet är upplåten. Upplåtelsen gäller för en tid om fem jaktår med tillträdesdag den 1 juli 2020. Jakttorn, åtlar och andra anordningar för jakt inom skogsskiftet tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Rimsjö 3:1, del av

Ägare

Pia Hellström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,7 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 10,1 ha
Summa: 111,0 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa. Fastigheten kommer sannolikt få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) efter avslutad lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Det finns totalt åtta stycken penninginteckningar om 1 300 000 kr uttagna i fastigheten Norrtälje Rimsjö 3:1. Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Rimsjö skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning