Risselås

Nära centrala Strömsund
Areal: 264 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Naturskönt och sjönära med 207,6 ha produktiv skog, 18 324 m³sk, och jakt i viltvårdsområde.

Naturskön och sjönära skogsfastighet strax utanför Strömsund! Fastigheten består av två rejäla skiften med trevliga markområden som sträcker sig från Fångsjön i syd över Näsebackberget och Malmsjön till Korsflohögen i norr. Fastigheten utgörs av 207,6 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 18 324 m³sk varav 9 653 m³sk är G1 skog och 3 916 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och har ett medeltal om 88 m³sk/ha. Dess stora andel växande gallringsskog samt viss del äldre skog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Fastigheten erbjuder fina rekreationsmöjligheter med jakt i viltvårdsområde på ca 5 500 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel växande gallringskog, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Viss del avverkningsbar skog som bör kunna ge ett tillskott till löpande driftskostnader.
– Rekreation i vacker Jämtländsk natur.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Risselås

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av High Coast Forestry. Denna är sedan uppdaterad och uppräknad med tillväxt till dags datum av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 207,6 ha och har ett virkesförråd om 18 324 m³sk varav 9 653 m³sk är G1 skog och 3 916 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,9 m³sk per ha och tillväxten är beräknad till 698 m³sk per år. Trädslagsfördelning med tall (54 %), löv (29 %), gran (17 %) och contorta (<1 %). Åldersklassfördelningen är ojämn med en förskjutning mot yngre och medelålders skog. Det finns ett K1 område om 14,1 ha, denna återfinns i avdelning 20 i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 14,1 ha. Säljaren har ingått avtal med SCA skog som skall utföra detta, säljaren står kostnaden för detta. Det finns även behov av röjning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder (utom ovannämnda markberedning och plantering) som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper

Det finns två områden som berörs av nyckelbiotoper, en av typ bergbrant vid Näsebackberget på skifte 1 samt en av typ gransumpskog samt ett biotopskyddsområde vid Korsflohögen på skifte 2. (Källa: SeSverige, Skogsstyrelsen)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera fornlämningar på fastigheten, främst belägna på skifte 1. Det finns även två kulturhistoriska lämningar på fastigheten, en på vartdera skifte.
(Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Risselås-Vallens viltvårdsområde på ca 5 500 ha. Arealkrav om 200 ha för full jakträtt. Älgjakt sker i jaktlag.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 1 juli 2025, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Byggnader på ofri grund

Kommunen har två små byggnader nere vid Fångsjön intill hällristningarna. Inget avtal finns.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Risselås 1:223

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 262,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 207,6 ha
Skog med restriktion 2,7 ha
Myr/kärr/mosse 54,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 264,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 603 000 kr
Skogsimpediment 89 000 kr
Skog med restriktion 9 000 kr
Summa: 3 701 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 1 060 000 kr registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier