Herrgårdsfäboda

Herrgårdsfäboda
Areal: 194 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 500 000 SEK
Mjölkgård i full drift. Fint bostadshus. Mark ca 194 ha i flera skiften.

Välskött och modern mjölkgård i full drift belägen utanför Robertsfors tätort. På fastigheten bedrivs konventionell mjölkproduktion med flera stallar under ett och samma tak för kor, ungdjur och kalvar. Modernt lösdriftsstall för 80 mjölkkor med robot från 2009 och ett lösdriftsstall med mjölkgrop (ombyggt 2000) med plats för 68 kor. Därtill sinkostall, kalvstall och ungdjursstall som tillsammans rymmer gårdens totala besättning om ca 370 djur. Till driften hör kompletterande ekonomibyggnader såsom plansilofack, maskinhallar, verkstad och gödselbrunnar. Rymlig och fin bostadsbyggnad med 6 rum och kök. Fastighetens byggnader är välhållna och i gott skick. Med fastigheten följer mark om 194 ha fördelat på sju skiften varav ca 121 ha består av välskött åkermark och ca 50 ha produktiv skogsmark.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Herrgårdsfäboda

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset byggdes 1979 och är ett hus i två plan. Kök och vardagsrummet byggdes om 2012. Huset är byggt i trä och har ett träbjälklag och en träfasad. Yttertaket består av betongpannor. Entréplanets bostadsdel med egen entré rymmer hall, kök, badrum, vardagsrum, gästrum och kontor. Biytan på entréplan utgörs av hall, tvättstuga, garage och förråd som kan nås via groventré. På övre plan finns en hall, badrum och tre sovrum samt förrådsutrymme och krypvindar. Värmesystemet är vattenburet där värmekällan utgörs av en ETA flispanna om 70 kW från 2011 som finns i separat del av carportsbyggnaden. Pannan förser bostadshuset med värme genom kulvert. Flisanläggningen godkändes av kontrollerande myndighet vid uppförandet. Vattenförsörjningen sker genom kommunens försorg. Avloppet utgörs av ett enskilt trekammarbrunn. Husets fönster är av typen 3-glas. Bredband finns anslutet. Boytan uppgår enligt säljaren till 160 kvm och biytan 60 kvm.

Tomt och trädgård

Tomten där bostadshuset står ligger något högt i jämförelse med omgivningen och har gräsmatta med träd och buskar. I trädgården finns en uteplats och en grillstuga. Även lekställning och gunga för barn finns uppförda.

Carport

Intill bostadshuset finns en carport med tre stycken inbyggda 40 fots containrar. Byggnaden uppfördes 2005 och är byggd med limträbalkar samt plåtfasad och plåttak.

Panncentral

Bredvid carporten står en separat 40 fots isolerad container som rymmer en ETA flispanna om 70 kW som värmer förutom bostadshuset även kalvstallet och verkstaden. Pannan klarar s.k. industriflis upptill 15 cm stora flisbitar. Elpatroner finns som komplement.

Energideklaration & överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning och en energideklaration har upprättats i juni 2021. Protokoll finns tillgängligt på fastighetsannonsen på areal.se.

Driftskostnader

Elektricitet (1): ca 5 000 SEK/år
Uppvärmning (2): ca 10 000 SEK/år
Sophämtning (3): ca 2000 SEK/år
Sotning: 1096 SEK/år
Vatten och Avlopp (4): ca 2000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 3742 SEK/år
Försäkring (5): ca 5000 SEK/år
Summa: ca 28838 SEK/år

1) En uppskattning då separat elmätare för bostadshuset saknas.
2) En uppskatttnig då flispannan också värmer verkstad och kalvstall.
3) Bostadshusets andel av gårdens totala årskostnad.
4) Kostnaden för VA är en uppskattad andel av årskostnaden för hela gårdens verksamhet.
5) Bostadsföräkringen ingår i en lantbruksförsäkring och är en uppskattning.

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Kostall med mjölkrobot

VMS robotstall uppförd 2009, varmt lösdriftsstall med båsplatser för 80 kor samt sjukboxar. Byggnaden har gjutet golv, isolerade väggar och stomme i limträ. Utfodring och utgödsling är helautomatisk. Motordriven fodervagn förser djuren med grovfoder. Utfodring av kraftfoder sker via tre kraftfoderplatser. Utgödslingen består av skrapgång med gummimattor och vajerspel. Därefter självflyt genom kulvert till 2500 m3 brunn. Stallet har styrd kotrafik och mjölkning sker med robot från 2019 av modell DeLaval VMS V300 utrustad med Herd Navigator.

Kostall med mjölkgrop

Stall med varm lösdrift från 1978. År 2000 byggdes stallet om och ett DeLaval tandemstall om 8 platser sattes in. Byggnaden har 68 koplatser (liggbås) samt 25 platser för ung-/semindjur och sjukboxar. Byggnadens stomme består av trä och stål med gjutet golv och plåttak upptill. Det finns totalt 5 kraftfoderstationer installerade samt en elektrisk koborste. Båsplatserna är försedda med gummimattor. Utgödslingen utgörs av spalt och reputgödsling som idag kompletteras av en självgående skraprobot. Från stallet är det kulvert med självflyt till pumpbrunn om 220 m³. Utfodring sker med motordriven automatisk fodervagn, ungdjur utfodras via fjärrstyrd port på gavel. Byggnaden rymmer också mjölkrum, kontorsrum, badrum med wc och dusch.

Sinkostall

Stallet byggdes 2009 och har plats för 13 sinkor plus stor kalvningsbox. Därtill finns ytterligare plats för 75 ungdjur och kalvar uppdelad på två avdelningar mellan 3 till 11 månaders ålder. Stallet är varmlagat och har en stomme i trä. Samtliga båsplatser har gummimattor. Djuren utfodras manuellt med grovfoder delvis med traktor. Kraftfoder utfodras utifrån en gemensam kraftfoderstation som förser båda avdelningarna. Utgödslingen är hydraulisk och sker genom kulvert med självflyt till 2500 m³ brunn.

Kalvstall

Kalvstall från 2009 med 12 st enkelboxar och 7 avdelningar med plats för 7 kalvar upptill tre månaders ålder. Byggnaden är isolerad och byggd i trä, med tak och fasad i plåt. Alla liggytor har golvvärme som matas genom kulvert från panncentral. Mjölkavskiljning från mjölkrobot finns installerad samt kalvamma i de fyra första avdelningarna. Fläktdriven ventilation och utgödsling med hydraulisk skrapa. Gödsel flyttas därifån med traktor till fastgödselplatta under tak. Fjärrstyrd port.

Ungdjursstall

Kall lösdrift uppförd år 2000 för dräktiga kvigor, sinkor och kalvar från 12 månader till seminålder. Byggnaden har liggbås för 80 djur och 3 kraftfoderstationer. Utfodring av grovfoder sker med traktor. Utgödslingen består av skrapgångar med reputgödsling samt tvärkulvert till pumpbrunn om 220 m³.

Foderlager

Gården har tre plansilofack under tak för förvaring av grovfoder. Utrymmet nyttjas idag som ”foderkök” och som mellanlager av foder då allt grovfoder lagras i korv. En fullfodermixer blandar fodret som därefter transporteras med hjälp av en rälshängd foderrobot till de båda kostallen. Lagring av kraftfoder sker i 7 st tornsilos med en sammanlagd kapacitet om 99,3 ton.

Gödselförvaring

På fastigheten finns det en fastgödselplatta under tak från år 2000 samt fyra flytgödselbrunnar:
1. 220 m³ pumpbrunn från 1978
2. 800 m³ brunn från 1995
3. 2500 m³ slavbrunn från 2000
4. 2500 m³ robot/sinkostall från 2009.

Maskinhallar

På fastigheten finns fyra maskinhallar. Den äldsta maskinhallen från 1978 består även av en verkstadsdel om ca 110 m² som är varmlagad och förses med värme via kulvert från panncentralen. Verkstaden är indelad i två fack utrustad med fett- och oljeavskiljare. Maskinhallen har två st dubbelskjutportar och är inredd med pallställ utmed väggarna för hantering med truck. Byggnaden har plåtfasad och plåttak samt gjutet tak och stomme i trä.

Den andra maskinhallen på gården byggdes 1991 och är delvis försedd med portar, delvis öppen. Den portförsedda delen är delvis inredd med pallställ. Den öppna delen består av 4 stycken fack. Byggnaden har ett gjutet golv, en stomme i trä, samt tak och fasad av plåt.

I Nya Storbäcken ca 10 km från gårdscentrum finns två maskinhallar. Den stora maskinhallen byggdes 2014. Byggnaden har två stycken sidoförskjutna portar 4,7 m höga för avlastning och genomkörning med lastbil och släp. Byggnaden har en stomme i stål, i övrigt plåt. Den mindre maskinhallen är äldre och har ett öppet fack samt en verkstadsdel med port.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark uppgår till 121 ha och är fördelad på fem skiften varav huvuddelen ca 87 ha ligger i direkt anslutning till gårdscentrum. Fälten är överlag stora, täckdikade och välskötta.
Nuvarande ägare arrenderar dessutom åkermark omfattande ca 140 ha. Arrendenivåerna är normala för området och längden på arrendeavtalen varierar från 0 till 25 år.

De stödrätter som finns motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen. Bedömt sammanlagt EU-stöd för 2021 uppgår till 1 714 495 SEK. Total stödberättigad areal 262,63 ha.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala landareal till ca 190 ha varav ca 50 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 5231 m³sk. Skogens ålder varierar från kalmark upptill slutavverkningsbar skog med tyngdpunkt på yngre till medelålders skogar. Trädslagsfördelningen är tall 73 %, gran 14 % och löv 13 %. Skogsmarkens produktionsförmåga är mycket god med en genomsnittlig bonitet på 4,7 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om 239 m³sk. Fastighetens skiften är relativt lättillgängliga via befintligt vägsystem vilket underlättar både skötsel och avverkning samt tillsyn och friluftsliv.

Jakt

Fastigheten ingår i Junkboda jaktklubb som tillsammans med grannbyarna Öndebyn och Skinnarbyn bedriver gemensam älgjakt på ca 2000 ha. Småviltjakt kan jagas inom Junkboda bys marker. Jakträtten är idag utarrenderad till jaktklubben på ett år. För mer information kring jakten kontakta Hans Forsberg 070-6812718.

Vägar

Tillgängligheten till fastigheten är förhållandevis god. De flesta skiften nås via allmänna vägar. I Junkboda by ingår fastigheten i vägsamfällighet.

Nuvarande drift

Säljaren driver idag en trimmad och modern produktion av mjölk i full drift där leverans av mjölk sker till Norrmejerier. Verksamheten karaktäriseras av teknik, innovation och utveckling. Gården har idag en kapacitet om 148 mjölkande kor samt rekryteringsdjur och övriga ungdjur. Sammanlagt finns det ca 370 djur på gården som ryms i stallarna. Alla stallar är sammanbyggda för rationell förflytting av djur och samordning mellan de olika stallen. Mjölkning sker i två separata enheter med mjölkgrop respektive robot. Årsleveransen av mjölk låg för 2020 på sammanlagt ca 1 850 000 kg.

Växtodling sker på ca 260 ha totalt och består uteslutande av vallodling. Åkermarken fördelar sig på sex brukningsområden med transportavstånd från 0 – 20 km. Marken belägen nära driftscentrum brukas mer intensivt i jämförelse med de brukningsenheter som ligger längre ifrån. Eftersom marken är utspridd sker vallskörd under säsong med ett system för packning och lagring av ensilage i korv på plats. Transport till gården sker sedan under vinterhalvåret för mellanlagring i plansilofack.

Maskiner, djur och lager

Fastigheten säljes med villkor om förvärv och övertagande av hela driften och inkluderar således även maskinpark, djurbesättning samt foderlager. För specifikation över driftstillgångar samt prisidé – vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Byggnadsinventarier

Enligt taxeringen 2021 finns ett oavskrivet restvärde på byggnadsinventarier om 4 104 486 kr.

Området och omgivningarna

Fastigheten är belägen i en jordbrukarbygd med många aktiva lantbrukare i kommunen vilket öppnar för samarbeten och möjligheter till köp av maskintjänster. I Robertsfors tätort finns det mesta inom samhällsservice såsom skola, omsorg och handel för vardagen.

Förvärvstillstånd m.m.

Förvärvstillstånd kan erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Kostnaden för ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person i de fall det krävs uppgår till 4600 kr. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Edfastmark 7:262

Ägare

Gösta Holmberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,1 ha
Impediment 10,5 ha
Åkermark 121,5 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 5,5 ha
Summa: 189,7 ha

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 9 686 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Box 47
931 78   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Herrgårdsfäboda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Herrgårdsfäboda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier