Röjan

Skog sydost om Klövsjö
Areal: 78 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2023
Trevlig skogsmark om 49,6 ha, 6 549 m3sk, och goda rekreationsmöjligheter med närhet till både Klövsjö och Vemdalsskalet.

Trevlig skogsfastighet belägen vid Röjan, strax utanför Klövsjö i Bergs kommun. Fastigheten som omfattar 78 ha har mycket fin åldersklassfördelning med både yngre, medel och äldre skog vilket ger stor valfrihet för den nya ägaren i sitt brukande av skogen. Totalt virkesförråd om 6 549 m³sk varav 3 221 m³sk är S1 och S2 skog och 2 817 m³sk är G1 skog. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 132 m³sk/ha och en medelbonitet om 3,6 m³sk/ha. Fastigheten har idag egen jakt. Utöver skogsfastigheten ingår även en obebyggd tomt som kan nyttjas för eget bruk alternativt vidareförädlas på annat sätt för den som önskar. Fastigheten bör ses som en fin möjlighet att förvärva egen skogsmark inom ett mycket naturskönt och attraktivt område med närhet till både Klövsjö och Vemdalsskalet.

Utifrån fastighetens belägenhet, utformning och karaktär så bör den uppfylla följande kriterier:
– Fin investering/kapitalplacering med både ung- och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
– Äldre avverkningsbar skog som bör kunna ge visst tillskott till löpande driftskostnader
– Mycket goda rekreationsmöjligheter utifrån fastighetens ”nära” belägenhet till de bästa skidområdena i området, med tillhörande längdspår och serviceanläggningar, utöver de mer reguljära aktiviteterna såsom jakt och fiske

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Röjan

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten Berg 1:31 finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av MB Forest, den är sedan uppräknad med tillväxt till och korrigerad med utförda åtgärder tom dags datum. Skogsbruksplanen visar en fastighet med mycket fin åldersklassfördelning med skog i samtliga huggningsklasser, som ger en ny ägare goda möjligheter till valfrihet i sitt brukande. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 49,6 ha och har ett virkesförråd om 6 549 m³sk varav 3 221 m³sk är S1 och S2 skog och 2 817 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,6 m³sk per ha. Trädslagsfördelning med gran (44 %), tall (41 %), löv (11 %) och contorta (4 %). Åldersfördelningen är relativt jämn mellan yngre och äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder som belastar fastigheten. Finns enligt planläggaren röjningsbehov inom några avdelningar, vilket bör ske snarast.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

På fastigheten finns idag tre fornlämningar i form av fångstgropar registrerade inom avd nr 3, på skifte det större skiftet i Röjan. På det mindre skiftet finns en nyckelbiotop registrerad, i form av barrnaturskog, vilken återfinns inom avd 35, samt finns naturvärdesobjekt i form barrskog inom avd 34. Utöver dessa finns idag inga övriga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten har idag egen jakt och ingår i Klövsjö storlicensområde. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Byggnader

På det större skiftet i Röjan finns enklare förrådsbyggnad vilken är uppförd i trä med plåttak, på enklare plintgrund.

Tomt

Fastigheten Berg Böle 1:72 är en obebyggd tomt som omfattar 1 449 kvm. Tomten är belägen i direkt anslutning till det större skogsskiftet i Röjan, se bifogad karta.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Böle 1:31, 1:72

Ägare

Norrlandsskogar i YZ-län AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,6 ha
Myr/kärr/mosse 8,7 ha
Inägomark 5,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 14,4 ha
Summa: 78,6 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier