Rosebo Skog AB

Gedigen skogsegendom i bolag till salu. 34 900 m3sk och jakträtter ingår...
Areal: 366 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/11 2021
På uppdrag av Rosebo Invest AB utbjuds härmed till försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Rosebo Skog AB (556755-5403). Bolaget innehåller fyra obebyggda fastigheter naturskönt belägna i Dalarna, mellan Mora och Sälen. De tre större skogsfastigheterna finns väl samlade kring Hartjärnberget, cirka 10 km nordväst om Venjan. Den fjärde och minsta fastigheten utgörs av ett litet åkerskifte i Venjans by.

Fastigheternas totala landareal uppgår till 366 ha varav 307 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 34 900 m3sk. För den jakt- och fiskeintresserade ges förnämliga möjligheter till spännande upplevelser. Jakten sker inom Venjans Viltvårdsområde som omfattar cirka 23 200 ha och fisket bedrivs inom Norra Venjans Fiskevårdsområde med tillgång till otaliga tjärnar, sjöar och två strömmande vatten, Ogströmmen och Vanån.

Försäljningen av Rosebo Skog AB innebär ett sällsynt tillfälle för såväl fysiska som juridiska personer att förvärva en gedigen skogsegendom i bolagsform, dessutom helt befriat från jordförvärvslagens restriktioner.

Parallellt med denna försäljning erbjuder Rosebo Invest AB även möjligheten att förvärva Gagnef-Västerfors Skog AB som innehåller en obebyggd skogsfastighet om 383 ha varav 358 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om 46 100 m3sk. Se areal.se för prospekt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (19)

Foto: Olov Israelsson och Jens Agensjö, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

De tre skogsfastigheterna Stutt 144:1, 229:1 och Västbygge 273:2 ligger fint sammanhållna, på cirka 450 meters höjd över havet, i det vackert kuperade landskapet kring Hartjärnberget cirka 10 km nordväst om Venjan.

Den skogliga förvaltningen sker för närvarande via Skogssällskapet med långsiktig inriktning på att skapa virkesrik skog av hög kvalitet, dock utan att skogsbruket på fastigheterna formellt är certierat enligt regelverken för FSC eller PEFC .

Bestånden är välskötta och den dominerande skogstypen är tallskogar på frisk mark där förutsättningarna att producera kvalitetsvirke är goda. Det finns mest skog i åldersklassen över 120 år (37 %) men i övrigt är det en ovanligt jämn åldersklassfördelning. Skogsbruksplan upprättades ursprungligen 2006 av Skogsstyrelsen och har sedan löpande ajourförts av Skogssällskapet avseende tillväxt och utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till cirka 34 900 m3sk fördelade på 307,4 ha produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen anges till 67 % tall, 26 % gran och 7 % löv. Medelboniteten bedöms till 3,7 m3sk per ha och tillväxten beräknas för den kommande 10-årsperioden till cirka 780 m3sk per år. För den kommande planperioden föreslås avverkningar om cirka 11 300 m3sk. Fastighetens skogsbilvägar håller hög standard med förvaltning och underhåll via Norra Venjans Besparingsskog.

För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård-orört (NO) eller som Naturvård-skötsel (NS). På fastigheten har totalt 21,4 ha klassats som NS och NO, vilket ger en total andel naturvård på 6,9 % och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Enligt Skogsvårdslagen får en fastighet som består av mer än 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 % av skogsmarken i åldersklassen kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 45,1 ha eller 15 %.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper och fornlämningar

Skogsstyrelsen har på fastigheten Stutt 144:1 registrerat en nyckelbiotop om 0,2 ha, inom avdelning 111 enligt skogsbruksplanen. En fornlämning (Offerkast) finns registrerad i södra delen på fastigheten Stutt 144:1, inom avdelning 82, vilken är markerad på fastighetskartan.

Jakt

Möjligheterna att få uppleva spännande jakttillfällen är väl tillgodosedda då fastigheterna ingår i Venjans Viltvårdsområde, vilket omfattar cirka 23 200 ha. En jakträtt inom Venjans VVO erhålls per 50 ha ägd mark. I nuläget finns fyra jakträttsupplåtelseavtal för jaktåret 2021/2022 tecknade i Rosebo Skog AB, avseende Stutt 144:1, Stutt 229:1 och Västbygge 273:2, där avgifterna summerar till 9 054 kr inkl. moms.

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i fyra olika jaktlag medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela arealen. Kontaktperson för Venjans VVO är Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Fiske

I de natursköna trakterna kring Venjan med omnejd erbjuds fantastiska fiskemöjligheter inom det 470 km2 stora område som Norra Venjans Fiskevårdsområde förvaltar. Här finns otaliga tjärnar, sjöar, bäckar och två större strömmande vatten, Ogströmmen och Vanån som erbjuder ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det som nappar på betet är exempelvis röding, regnbåge, bäcköring och vanliga insjöfiskar som gädda och abborre.

Som markägare är man samtidigt fiskerättsdelägare i Norra Venjans Fiskevårdsområde och får därmed lösa ett förmånligt fiskerättsbevis om 50 kr per år, som gäller för alla vatten utom Venjanssjön, Majtjärn och Hålltjärn. Se https://sites.google.com/site/venjanfiske/inledning för ytterligare information om fisket.

Övrigt

Fastighetsgränser kan vara otydligt markerade i terrängen. Säljaren ansvarar ej för ytterligare utmärkning av fastigheternas rågångar.

Fastigheterna äger andelar i Norra Venjans Besparingsskog S:1 som för närvarande lämnar bidrag till skogsvårdsåtgärder enligt följande: 75 % av inköpskostnader för plantor (max 10 ha per år) och 75 % av kostnaden för markberedning (max 10 ha per år). Besparingsskogen förvaltar och underhåller även skogsbilvägarna för delägarna inom socknen. Kontaktperson för Norra Venjans Besparingsskog är ordförande Spjut Bo Andersson, 070-218 18 10.

Rosebo Skog AB har för närvarande avtal med Skogssällskapet om förvaltning av fastigheterna Stutt 144:1, Stutt 229:1 och Västbygge 273:2. Avtalet löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Förvaltningsarvode utgår med en fast och en rörlig del enligt gällande prislista.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Stutt 144:1, Stutt 229:1, Västbygge 273:2 samt Knås 83:1

Ägare

Rosebo Invest AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 307,4 ha
Impediment 54,3 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 366,3 ha

Taxeringsvärde

För respektive fastighets taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

I de fyra fastigheterna finns ett datapantbrev uttaget om 2 400 000 kr. Rosebo Skog AB säljs obelånat. Se vidare under rubriken Försäljningsförutsättningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte då försäljningsobjektet utgörs av Rosebo Skog AB.
För mer information se prospketet.

Försäljningssätt

För mer information se prospketet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Rosebo Skog AB och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning