Runemo

Obebyggd lantbruksfastighet om ca 36 hektar belägen mellan Bollnäs och Alfta i Ovanåkers kommun.
Areal: 36 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2022
Obebyggd lantbruksfastighet fördelad på 2 markområden om totalt ca 36,4 hektar mark, varav 27,3 hektar produktiv skogsmark och 7,5 hektar inägomark. Skifte 1 är beläget mellan Kilen och Runemo och skifte 2 är beläget söder om RV50 intill Anneforsån, sydöst om Alfta. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 200 m³sk vilket ger medelförråd om 228 m³sk/ha, Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre skog där ca 4 300 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde vilket omfattar ca 21 000 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under våren 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 27,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 6 219 m³sk vilket ger medelförråd om 228 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 79 %, gran 9 % samt löv 12 %. Ca 4 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en lämning registrerad som fyndplats för kvartsavslag "övrig kulturhistorisk lämning" på fastigheten. Lämningen är belägen norr om Runemovägen. (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,5 hektar. Inägomarken är fördelad på åker- och betesmark belägen i Runemo. Inägomarken är för närvarande upplåten genom skriftligt arrendeavtal. Ny ägare kan tidigast tillträda marken våren 2024. Inga EU-stödrätter ingår i försäljningen.

Byggnader

På fastigheten finns en äldre timmerlada under plåttak.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:18, Stora Vålvägen, som förvaltas av Vålvägens vägsamfällighet.

Fastigheten har även del i den södra stickvägen som leder från Stora Vålvägen till vändplan på skogsskiftet. Denna sträcka omfattas inte av gemensamhetsanläggningen. Sträckan förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av de berörda markägarna. Fastigheten har ej del i norra stickvägen från väg 50.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Alfta Kyrkby 17:21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,3 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Inägomark 7,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 36,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 86 000 kr
Skogsmark 1 299 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Ekonomibyggnader 23 000 kr
Summa: 1 415 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-07
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning