Runnsvallen

Skogsfastighet om ca 17,9 hektar produktiv skogsmark med fäbodvall belägen i Morabo.
Areal: 18 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Fäbodvallen Runnsvallen som består av fäbodstuga, stall, lada och jordkällare är belägen i Morabo fäbodområde drygt 10 km nordväst om Edsbyn. Fastigheten består av ett markområde som sträcker sig från Morabo och norrut över Våsberget. Totalt ca 18,7 hektar mark varav 17,9 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 1 327 m³sk vilket ger medelförråd om 74 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 6,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre växtkraftiga ungskogar. Fastigheten har jakträtt inom Ovanåkers östra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Runnsvallen

Runnsvallen ingår i fäbodområdet Morabo som utgörs av fäbodbebyggelse och betesmarker. Morabo fäbodområde ligger drygt 1 mil nordväst om centrala Edsbyn. Vallområdet ligger på södersidan av en kulle som på norr sluttar ner i Gravtjärnsmyran och därefter klättrar uppåt i Gravtjärnabacken och Våsberget. Runns vallruta är belägen näst högst upp i vallområdet. På vallrutan finns idag fäbodstugan bevarad och även ett stall med foderlada för skogsbruket vintertid samt restaurerad jordkällare. Fäboden ingår i ett riksintresse för kulturminnesvården, K559 Ovanåkers fäbodskog.

Fäbodstugan

Vallstuga i 1½-plan som troligen är uppförd under 1800-talets första hälft och därefter ombyggd till nuvarande utseende under slutet av 1800-talet. Byggnaden är grundlagd på torpargrund och har en liggande timmerstomme. Byggnaden har plåttak och enkla fönster. El, modern uppvärmning, rinnande vatten och avlopp saknas. I byggnaden finns en järnspis och öppenspis för uppvärmning. På fastigheten i anslutning till vallen finns två stenade brunnar, vattnet har inte nyttjas som dricksvatten på senare tid.

Byggnaden inrymmer på nedre plan farstu, hall med trapphus och tre rum. Övre plan inrymmer en oinredd vind.

Byggnaden har främst nyttjas som fritidsboende under sommarhalvåret.

Säljarna kommer avlägsna visst personligt lösöre men lämna kvar möbler och en del övrig lös egendom som medföljer i köpet.

Stall

Stallet som troligen ursprungligen är uppfört under 1800-talets första hälft är grundlagt på sten med timmerstomme under plåttak. Byggnadsyta om ca 20 kvm. Tillbyggnad i trä som inrymmer dass.

Timmerlada

Timmerlada som grundlagts på sten med en stomme i liggande timmer under plåttak. Byggnadsyta om ca 12 kvm. Byggnaden används fn som vedbod.

Jordkällare

Valvad jordkällare med restaurerat förmak i timmer under tegeltak.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson under april månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksareal till 17,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 1 327 m³sk vilket ger medelförråd om 74 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,8 m³sk per ha och år samt att den löpande tillväxten uppgår till 102 m³sk per år. Trädslagsfördelning: Tall 11 %, gran 78 % samt löv ​11 %. Ca 390 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I avdelning 10 och 12 finns det noteringar i avdelningsbeskrivningen om toppbrott.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Västra Roteberg Ga:2, vägar och Ovanåker Mellanbyn GA:1 som båda förvaltas av Edsbyns Östra Samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i väg som inte omfattas av gemensamhetsanläggningarna, sista vägsträckan som fortsätter upp på Våsberget. Denna vägsträckning förvaltas gemensamt på, frivillig basis, av berörda markägare.​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Säljarna kommer avlägsna visst personligt lösöre men lämna kvar möbler och en del övrig lös egendom som medföljer i köpet. Byggnader och mark överlåtes utan ytterligare städning.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Östra Roteberg 12:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 18,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 342 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 41 000 kr
Summa: 385 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-08-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning