Ryggesboberget

Skog norr om Ryggesbo
Areal: 52 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2023
Obebyggd skogsfastighet om 52 hektar mark belägen norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 52,2 hektar mark varav 49,9 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av två skiften belägna på norra sidan om Ryggesboberget, ca 20 km norr om Edsbyn. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 200 m³sk vilket ger ett medelförråd om 105 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Fastigheten är lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men har även ca 700 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåkers östra viltvårdsområde vilket omfattar ca 20 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ryggesboberget

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2022. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 49,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 224 m³sk vilket ger ett medelförråd om 105 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,9 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 290 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 28 %, gran 64 % och löv 8 %. Ca 700 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet.

Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Den södra vägen som går från Våsbovägen förvaltas av Våsbo-Ryggesbo vägsamfällighet (Ovanåker Västra Roteberg Ga:1). Den norra vägen, från Ryggesbovägen till vändplanen vid Grytaflugen förvaltas av Ryggesbergsvägens vägsamfällighet. (Ovanåker Östanå GA:2).

Obs: Det finns en vägbom vid Ryggesbovägen. Vägföreningen har för avsikt att hålla bommen öppen under försäljningen. Om bommen ändå skulle vara låst så kan ni kontakta fastighetsmäklare Daniel Leanders, 070-002 59 70 för kod till bommen.

Fastigheten har även del i väg som inte omfattas av någon gemensamhetsanläggning. Stickvägen, Norra Ryggesboberget som går parallellt med den västra rågången söderut. Denna vägsträckning förvaltas gemensamt med rågrannen.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheterna Ovanåker Ämnebo 8:3 och 8:4 och är under fastighetsbildning. Den nybildade fastigheten har preliminärt fått fastighetsbeteckningen Ovanåker Ämnebo 8:11. Fastighetsbildningen förväntas bli klar i början på september år 2023. Skogsuppgifter, kartor och övrig information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Ämnebo 8:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 52,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-29
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier