Sakrismarken

Virkesrik skogsfastighet utan byggnader. Virkesförråd 19500 m³sk. Älg och småviltsjakt.
Areal: 109 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Virkesrik skogsfastighet med bra skogsmark i ett skifte belägen i Sakrismarken, Flarken. Fastigheten säljs utan byggnader och tomt. Avstyckning pågår. Möjlighet finns till både älg- och småviltsjakt i Sakrismarkens jaktklubb om ca 4000 ha. Fastighetens areal utgörs av ca 103 ha produktiv skogsmark och ca 6 ha impediment. Det samlade virkesförrådet är skattat till ca 19 500 m³sk varav ca 9200 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Skogsmarken är bevuxen med skog av varierad ålder på produktiva marker där medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk/ha och år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (32)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala landareal till 109,2 ha varav 102,9 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 19 486 m³sk och den årliga tillväxten 498 m³sk. Skogsmarken är bevuxen av skog i de flesta åldersklasser från plantskog till slutavverkningsmogen skog med tyngdpunkt på 60-100 årig skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 58 %, gran 32 % och lövträd 10 %. Markförhållandena domineras av friska sandiga moräner med blåbär och örter. Fastigheten har en mycket god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad boniteten om 4,7 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 9228 m³sk.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad 2013 och har sedan reviderats med avseende på utförda åtgärder samt har tillväxtframräknats inklusive årets tillväxt.

Skogsvård

Avdelning 2 enligt skogsbruksplanen, som är klassad som kalmark där återväxtåtgärder har genomförts (K2), är markberedd och planterad med tall.

Nyckelbiotoper

Det finns inte några nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Det finns sex kulturhistoriska lämningar på fastigheten i norra delen mot Flarkån till. Det rör sig om en tjärdal och fem kolbottnar av varierad storlek. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Jakt

Jakträtten är för innevarande jaktår utarrenderad till Sakrismarkens jaktklubb. Arrendeavtalet har sagts upp av säljaren varför jakträtten fritt kan disponeras av ny ägare från och med nästa jaktår. Genom upplåtelse av jakträtten till jaktklubben kan ägare till fastigheten ansöka om inträde i klubben. Detta gäller även familjemedlemmar till ägare. Både småviltsjakt som älgjakt erbjuds inom klubbens jaktområde som uppgår till närmare 4000 ha. Jaktklubben ingår i Nysätra älgskötselområde och höstens älgtilldelning uppgår till 5 vuxna och 8 kalvar. Arrendet varierar mellan åren och är avhängigt älgavskjutningen. För småviltsjakt utgår 2 kr/ha i ersättning.

Vägar

Fastigheten nås enkelt via flera skogsbilvägar i området. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att erhålla information om ägar- och driftsförhållanden kring vägarna.

Pågående lantmäteriförrättning

Byggnader och tomt inklusive omkringliggande åkermark samt en mindre del skog är under pågående avstyckning. En ansökan om förrättning är inlämnad till Lantmäteriet. Det område som är aktuellt har ritats bort i skogsbruksplanen. Se kartskiss vilket område som avses. Köparen skall vara medveten om att gränserna för avstyckningen kommer att fastställas av lantmätaren i fält först efter mätningar och kan komma att justeras varför arealen kan påverkas. Tillträde till fastigheten kan tidigast ske när förrättningen har vunnit laga kraft.

Planerad kraftledning

Skellefteå kraft har planer på att bygga en ny kraftledning från Skellefteå till Robertsfors som eventuellt kommer att beröra fastigheten. Koncession är sökt men har ej beviljats vid tidpunkten för publiceringen av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Sakrismarken 2:1

Ägare

Jonas Rask 1/2
Joakim Rask 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 113,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 102,9 ha
Myr/kärr/mosse 5,3 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 109,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärden redovisas ej då fastigheten utgör del av taxeringsenhet och saknar således eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 90 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan erfordras för fysisk person då fastigheten ligger inom glesbygd. Ansökan sker hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontrakt är upprättat och är förknippat med en kostnad om 4600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-10-25

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Sakrismarken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning