Segås

Budgivning pågår!
Ett skifte med 43 ha produktiv skogsmark, 4 300 m3sk, 29 ha åkermark och jakt.
Areal: 73 ha
Kommun: Hallsberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 600 000 SEK
Anbudsdag: 29/8 2019
I det brutna landskapet mellan Sköllersta och Pålsboda, i Hallsbergs kommun, ligger detta sammanhängande och obebyggda skifte om ca 73 ha. Marken består av ca 43 ha produktiv skogsmark och ca 29 ha åkermark. Kombinationen av skog och åker gör att marken lämpar sig väl för den jaktintresserade med jaktbart vilt som älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, rådjur, bäver och annat småvilt. Skogen är överlag välskött med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. Tillväxten är god med en dominans av skog i 5–55-års åldern. Försäljningsobjektet utgör del av en fastighet och försäljs genom avstyckning eller fastighetsreglering. Tillträde sker i samband med avslutad lantmäteriförrättning. Försäljningsobjektet är lätt att ta sig till och är beläget knappa 2 mil från utkanten av Örebro eller ca 20 mil från Stockholm.

Välkommen att besöka skog och mark!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (14)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på delfastigheten uppgår till 42,5 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i maj 2019 (Foran Forest AB).

Totalt virkesförråd på delfastigheten är, enligt nyupprättad skogsbruksplan, 4 316 m3sk. Detta ger ett medeltal om 102 m3sk per ha produktiv skogsmark. Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6,4 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 46 %, gran 8 %, löv 41 % och ek och övrigt ädellöv 5 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 198 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 211 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 149 m3sk. Av denna volym består 820 m3sk av föryngringsavverkning samt 329 m3sk av gallring. Skogsmarken domineras av gallrings- och röjningsskogar i god tillväxt.

Delfastigheten är välskött överlag utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är lövröjning på 9,3 ha samt röjning på 10,9 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är god och delfastighetens mark kan fullt ut nås från egna vägar. Detta gör att ingen del av marken har särskilt långa transportavstånd i skogsmark vid avverkning. De områdena med längst transportavstånd i skogsmark, från avverkning till väg/åker, bedöms ha ett transportavstånd på ca 200 m. Övriga delar av skogsmarken har betydligt kortare transportavstånd i samband med avverkning.

Längs skogsbilvägarna finns i dagsläget några virkesvältor. Dessa tillhör grannfastighetsägaren som efter muntlig överenskommelse med säljaren fått nyttja marken för tillfälligt virkesupplag. Virkesvältorna medföljer inte i fastighetsaffären och kommer att transporteras bort innan tillträdesdagen.

Åkermark

Areal, enligt skogsbruksplanen, för åkermarken är 29,2 ha. Stödberättigad areal om 27,97 ha. Marken brukas av jordägaren själv och överlåts till ny ägare på tillträdesdagen. Stödrätter tillhör jordägaren och medföljer fastighetsköpet utan extra vederlag för köparen. Jordart, sand/morän. Täckdikning har delvis utförts, dock ingen systemtäckdikning. Åkermarken har, enligt säljaren, överlag god dränering även om ett visst behov av dikning föreligger på den södra delen av det större åkerskiftet.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Delfastigheten berörs ej av nyckelbiotoper. Bäcken som rinner genom delfastigheten bedöms som ett naturvärde av Skogsstyrelsen. Detta område är också avsatt för naturvård i skogsbruksplanen, avdelning 6 och avdelning 27. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt är i dagsläget upplåten för 7 200 kr/år. Säljaren har sagt upp jakträtten vilket jakträttsinnehavaren accepterat och jakträtten tillfaller köparen 1/7–2020. Delfastigheten bedöms ha mycket goda möjligheter till jakt med sin kombination av skog och öppen mark. Större delen av skogen har även god genomsiktlighet men innehåller samtidigt tätningar där djuren kan söka skydd och vila. Jaktbart vilt är älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, rådjur, bäver och annat småvilt.

Driftskostnader

Säljaren har endast haft kostnader för försäkring avseende försäljningsobjektet. Då försäljningsobjektet är en delförsäljning har inte försäkringskostnad för delfastigheten kunnat brytas ut. Kostnader avseende vägar har endast skett i samband med skogliga åtgärder då vägen varit i behov av rustning eller reparation. Någon årlig kostnad för drift och underhåll av vägar utgår inte för försäljningsobjektet.

Övrigt

Nuvarande ägare har inte sökt förhandsbesked för bygglov eller bygglov på delfastigheten. Finns det ett intresse från en köpare att bygga på marken är det upp till köparen att på egen hand undersöka möjligheterna att bygga på marken. I den kommunala översiktsplanen lyfts området fram som lämpligt för bostadsbyggande och landsbygdsutveckling.

Rättsförhållande

Fastighet

Hallsberg Segås 1:5, del av

Ägare

Per Hammer 1/1

Areal

Areal för försäljningsobjektet enligt fastighetskartan (Metria) är 72,47 ha. Exakt areal bestäms i den kommande lantmäteriförrättningen.

Taxeringsvärde

Delfastigheten saknar eget taxeringsvärde. Taxeringsvärdet för hela fastigheten fastställdes 2017 med taxeringskod 120, bebyggd lantbruksenhet. Det totala taxeringsvärdet för lantbruksenheten är 22 577 000 kr. Kontakta mäklaren för att ta del av ytterligare taxeringsinformation.

Inteckningar

Fastigheten har tre pantbrev om totalt 16 467 000 kr. Dessa kommer efter avslutad lantmäteriförrättning ligga kvar i säljarens stamfastighet. Inga pantbrev medföljer alltså i försäljningen av delfastigheten. Lån kommer inte heller övertas från säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson (fysisk person). Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Segås och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning