Siggesta

Med vackert och enskilt läge, lika delar åker- och skogsmark majoriteten i ett skifte.
Areal: 96 ha
Kommun: Enköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/5 2022
Med vackert och enskilt läge ligger denna gård. Från allén som leder upp till bostadshuset möts du av en inbjudande och trevlig gårdsbild med ett välskött byggnadsbestånd. Gårdens areal omfattas av ungefär lika delar skogs- och åkermark, majoriteten i ett enda skifte. Den rymliga mangårdsbyggnaden har en enastående utsikt över de egna markerna och Simtunaslätten. Siggesta är belägen endast en timmes bilfärd från Stockholm, 20 minuter från Enköping och 30 minuter från Västerås.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (19)

Foto: Victor Vretlund och Anton Stolpe Nordin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens huvudbyggnad flankeras av två flyglar som tillsammans med en väl tilltagen trädgård ramar in boendet på ett mycket trevligt sätt. Utsikten från husets framsida är kilometerlång. Den taxerade boytan uppgår till 195 kvm som fördelar sig över två plan. Rumsfördelningen är en klassisk sexdelad planlösning med generös rymd. Standarden är över lag god men ytskikten är äldre.

Byggnaden är uppförd slutet på 1800-talet i liggande timmer som vilar på en stensatt torpargrund. Fasaden är beklädd med träpanel och på taket ligger lertegelpannor. Uppvärmningen sker med hjälp av direktverkande el. Vatten och avlopp är kommunalt anslutna.

På nedre plan finns ett stort bondkök, kontor, sal, två sidokammare, hall samt veranda och grovingång. På övre plan en större hall, badrum, tre sovrum, en mindre kammare och kattvindar.

Flygel

Äldre flygel till mangårdsbyggnaden som ramar in gårdsplan på ett trevligt sätt. Uppförd i liggande timmer, inredd med bland annat magasin, vedbod, snickarbod. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnadsmåtten uppskattas till 14 x 5 meter.

Drängflygel

Mitt emot den norra flygeln finns drängflygeln som är ett äldre timmerhus uppfört på torpargrund. Invändigt har byggnaden äldre inredning och några eldstäder i sämre skick. På taket ligger enkupigt lertegel. Byggnadsmåtten uppskattas till 14 x 4 meter.

Stora torpet

Stora torpet är beläget cirka 150 meter sydöst om gårdscentrum och har en byggnadsyta om cirka 70 kvm. Byggnaden är uppförd med timmerstomme på torpargrund. Fasaden är beklädd med träpanel, på taket ligger tvåkupigt lertegel. Vatten, avlopp och el saknas. Torpstället är för nuvarande uthyrt som fritidsbostad säsongsvis.

Grenadjärtorpet

Mindre torpbyggnad om cirka 30 kvm uppförd i timmer på torpargrund cirka 250 meter sydöst om gårdscentrum. Fasaden är beklädd med träpanel och på taket ligger enkupigt tegel. Torpet har enklare inredning och saknar vatten, avlopp och el. Torpstället är för nuvarande uthyrt som fritidsbostad säsongsvis.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats för bostadshuset.

Ekonomibyggnader

Loge

Loge uppförd i träkonstruktion på stenplintar med träpanel. På taket ligger korrugerad plåt. I logen finns stora förvaringsutrymmen samt en spannmålsanläggning som tillhör arrendatorn. spannmålstork och fickor ska antingen bortforslas alternativt tillfalla fastighetsägaren när arrendet avträds enligt överenskommelse mellan arrendator och nuvarande fastighetsägare. Byggnadsmåtten har uppskattats till 48 x 12 meter.

Stall

Äldre häststall uppförd i murad cementsten med överbyggnad i trä. Grunden är gjuten och på taket ligger lertegelpannor. Invändigt är byggnaden inredd med fyra enklare hästboxar, det finns även gott om förvaringsutrymme. Den stora höskullen har inte använts på senare år. El finns indraget till stallet, vatten via en äldre grävd brunn. Byggnadsmåtten uppskattas till 12 x 11 meter.

Brygghus

Äldre brygghus som använts som tvättstuga, vedbod, mindre verkstad och till förvaring. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion på gjuten grundsula, fasaden är beklädd med träpanel och på taket ligger lertegelpannor. Byggnadsmåtten uppskattas till 21 x 6 meter samt en utbyggnad om cirka 4 x 7 meter.

Vagnslider

Äldre vagnslider beläget cirka 50 meter nordöst om stallet. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och vilar på stenplintar. Fasaden är beklädd med träpanel, på taket ligger lertegelpannor. Byggnadsmåtten uppskattas till 8 x 14 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 49,2 hektar, enligt fastighetstaxeringen anges åkermarksarealen till 54 hektar vilket få anses som den mest tillförlitliga källan. Åkermarken är väl samlad kring gårdscentrum och ett separat skifte om cirka 14 hektar som ligger söder om gården. Åkermarken är utarrenderad årsvis och nuvarande arrendator brukar marken ekologiskt. Stödrätterna tillhör arrendatorn.

Skogsmark

Skogsmarken på Siggesta är belägen i ett enda rationellt skifte förutom ett mindre skifte om cirka 3 hektar cirka 7 km norr om gårdscentrum. En inventering genomfördes av Mellanskog i augusti 2020 varpå skogsbruksplanen upprättades, planen har under hösten 2021 uppdaterats med tillväxten från inventeringsåret och framåt. Markerna är småkuperade med variationsrik och lättåtkomlig skog.

Den produktiva skogsmarken på Siggesta uppgår enligt skogsbruksplanen till 43 hektar. Det totala virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen 6 249 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 145 m3sk per hektar. Medelboniteten beräknas uppgå till 6,3 m3sk per hektar. Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 61 % tall, 25 % gran, 14 % löv och < 1 % ädellöv.

Åldersklassfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser. Viss tyngdpunkt finns dock i 0 – 19 år (29%) samt 70–79 år (26%).

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 91,6 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 8,4 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på försäljningsobjektet.

Jakt

Jakten är upplåten till Marbyskogens jaktlag på årsbasis, inom jaktlaget bedrivs älg och kronhjortsjakt, småviltsjakten är enskild. Fastighetsägaren erbjuds plats i jaktlaget. På markerna förekommer förutom kronhjort och älg även rådjur, vildsvin samt övrigt småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Enköping Siggesta 1:2, Siggesta 1:3 samt Siggesta 2:2

Ägare

Siv Elisabet Johansson 1/3
Britten Margareta Johanssons dödsbo 1/3
Hans Hellqvists dödsbo 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,0 ha
Impediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 49,2 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 96,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 2 771 000 kr
Skogsmark 1 130 000 kr
Tomtmark 478 000 kr
Bostadsbyggnader 1 394 000 kr
Ekonomibyggnader 181 000 kr
Summa: 5 954 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna har tillsammans sex penninginteckningar om totalt 39 000 kr. Fem inteckningar utgörs av datapantbrev. En inteckning utgörs av ett skriftligt pantbrev om 7 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Siggesta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning