Sjöbotten

Lantgård med fint bostadshus två mil söder om Skellefteå. Drivs idag som mjölkgård.
Areal: 15 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Visning:
15/10 kl 13:00
Medverkan vid visning bokas hos undertecknad mäklare på e-post [email protected] eller telefon 070-21 33 175.
Lantgård belägen i Sjöbotten ca 20 km söder om Skellefteå. Fastigheten drivs idag som en mjölkgård med ett lösdriftsstall från slutet av 1990-talet. Gårdscentrum utgörs dessutom av ett fint bostadshus i bra skick samt övriga ekonomibyggnader. Till gården följer mark om närmare 15 ha fördelat på två skiften bestående av ca 9 ha åkermark och resterande del övrig mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (25)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal och Albin Nyström.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset byggdes 1986 och är en 1 ½ plans villa med garage. Fabrikatet på huset är Gullringshus av energimodell med extra tilltagen isolering. Byggnaden vilar på en krypgrund och har en stomme och bjälklag av trä. Utvändigt är väggarna klädda med träpanel och yttertaket består av tegelpannor. Entréplanet rymmer hall, kök, vardagsrum, badrum och tvättstuga. Garagedelen är inrett som kontor, förråd, pannrum samt omklädningsrum med dusch och tvättställ. En liten matkällare nås genom en lucka i golvet i garaget.

På övre plan finns allrum, tre sovrum, klädkammare och badrum. Värmesystemet är vattenburet där värmekällan utgörs av en äldre vedpanna med ackumulatortank och en elpanna. Skorstenen är besiktigad utan anmärkning förutom anslutningen till pannan som måste åtgärdas. Ventilationen i huset är ett system med värmeväxlare och värmeåtervinning. Vattenförsörjningen sker från tre enskilt djupborrade brunnar. Avloppet utgörs av en trekammarbrunn som är besiktigad och godkänd av kommunen. Husets fönster är 3-glas energifönster installerade byggåret. Badrummen är från när huset byggdes, likaså köket förutom som på luckorna som har bytts ut. Renovering av ytskikt har skett löpande där alla rum har tapetserats om, mattan i kök och hall har bytts ut. Bredband finns anslutet. Boytan uppgår till 132 kvm och biytan till 48 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Timrat förråd/sovstuga

Intill bostadshuset står en timrad stuga med plåttak upptill. Invändigt ligger ett trägolv.

Grillstuga

På tomten står också en mysig grillstuga. Stugan är timrad och har ett tak av papp. Invändigt ligger ett trallgolv.

Förråd/Garage

Mitt emot och på andra sidan vägen sett från bostadshuset står en kornbod som nyttjas som förråd och garage idag. Kornboden är byggd i trä, har ett gjutet betonggolv och har plåttak upptill. Ett varmlagat hundhus är tillbyggt i västra gaveln på byggnaden. Byggnaden samt den mark (ca 3 500 kvm) som byggnaden står på tillhör fastigheten Falmark 13:29 och ingår i priset. Förvärvet av kornboden och tomtmarken kräver en lantmäteriförrättning och dess fullbordan innan ägande kan erhållas. Kostnaden för lantmäteriförrättningen står köparen för. Se kartskiss för vilken del av Falmark 13:29 som avses.

För mer information om detaljer kring förfarandet av förvärvet av denna del kontakta ansvarig mäklare på e-post [email protected] eller tel. 070-21 33 175.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

En energideklaration och en överlåtelsebesiktning har upprättats i september 2019. Protokoll finns tillgängliga på fastighetsannonsen på areal.se.

Driftskostnader

Elektricitet: 9 500 kr/år
Uppvärmning: 14 000 kr/år Ved i säck 20 m3 x 700 kr
Sophämtning: 1 984 kr/år
Sotning: 1 800 kr/år
Slamtömning: 1 090 kr/år
Kommunal fastighetsavgift: 4 935 kr/år Taxeringsvärde 658 000 kr (bostad och tomt) x 0,75 %.
Hemförsäkring: 957 kr/år
Bostadsförsäkring: 2 797 kr/år
Summa: 37 063 kr/år

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Kostall

Stallet är av typen kall lösdrift med mjölkgrop. Byggnaden uppfördes 1995 och byggdes ut 1999 med ungdjursdel. Byggnaden vilar på en helgjuten betongplatta med stomme och fasad i trä. Yttertaket är plåt och delvis plast. Förutom själva stallet och mjölkavdelningen så rymmer byggnaden ett utrymme med kalvboxar, mjölkrum, fikarum och toalett med dusch.
Stallet är inrett med 52 koplatser och 38 ungdjursplatser. Ungdjursplatserna kan byggas om till ca 30 koplatser då djupet på båsen uppfyller kraven.

Mjölkningen av korna sker med en mjölkgropsanläggning, där åtta kor åt gången kan mjölkas, med fyra på vardera sida om gropen. Utfodringen av djuren sker med traktor, likaså utgödslingen. Gödseln förvaras i en skålad gödselplatta. Grovfodret utgörs av ensilage i rundbalar. Kraftfoder lagras i två fodersilos som tillsammans med en foderstation förser djuren.

Maskinhall

Maskinhallen är enligt taxeringsuppgifter uppförd år 1984 och har en byggnadsyta om 280 kvm. Byggnaden klassas som enklare. Stomme och fasad består av trä med ett plåttak upptill. Jordgolv täckt med grus.

Gamla ladugården

Ladugården är av äldre modell med enkel stallinredning. Foderladan är byggd med stolpstomme och träfasad. Stallet har gjutna väggar och trä upptill. Taket på foderladan består av plåt, medan stallets tak är täckt med betongpannor.

Häststall

Stallet är inrett med fyra hästboxar. Byggnaden är kall men är förberedd för isolering så det går att bygga om stallet så att det blir varmställt. I övrigt så är stommen i trä, likaså fasaden, taket är av plåt och golvet gjutet.

Hyddor

Som komplement till kostallet finns två kupoler i plåt med djupströbädd för kalvar. Observera att nuvarande ägare ska behålla dessa och att de således inte ingår i köpet!

Övriga byggnader

I utkanten av gårdsplatsen finns en äldre, mycket enkel ladugårdsbyggnad i trä och med plåttak. Mitt på gårdsplanen står det ursprungliga bostadshuset fortfarande kvar. Huset är mycket enkelt och är inte beboeligt idag. Byggnaden har plåttak upptill och fasad av eternit.

Nuvarande drift

Verksamheten drivs idag med konventionell mjölkproduktion omfattande 52 mjölkkor samt rekryteringsdjur och övriga ungdjur. Idag finns sammanlagt ca 125 djur. Därtill finns en maskinpark med traktorer, maskiner och inventarier för gårdens drift.

Säljaren kan tänka sig att överlåta även delar av inkråmet till ny ägare av fastigheten. För mer information om värdering av djur, maskiner m.m. kontakta ansvarig mäklare på e-post [email protected] eller tel. 070-21 33 175.

Skog och mark

Åkermark

Fastighetens mark är fördelad på två skiften där merparten är att betrakta som åker- och betesmark, resterande del övrig mark och tomtmark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår åkermarksarealen till 9 ha. Dräneringen klassas som tillfredsställande och produktionsförmågan normal.

Nuvarande ägare arrenderar åkermark omfattande 115 ha varav merparten ligger i anslutning till gården. Huvuddelen arrenderas utan kostnad och endast en mindre del arrenderas mot en för området marknadsmässig prestation. Markerna är lättbrukade och relativt välskötta.

Stödrätter motsvarande den stödberättigande arealen överlåtes vederlagsfritt till köparen. Bedömt EU-stöd för 2019 för brukad mark uppgår till 745 744 kr och för producerad mjölk 414 257 kr. Summa EU-stöd 2019 enligt bedömning således ca 1 160 000 kr.

Jakt

Jakträtt följer med fastigheten som ingår i Sjöbottens Viltvårdsområde om dryga ca 2 000 ha jaktmark totalt. Jakträtten är fri för ny ägare på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Falmark 13:32, Skellefteå Falmark 13:30 samt del av Skellefteå Falmark 13:29

Ägare

Gerd Linnéa Brännström 1/2
Kurt Göran Brännström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: Falmark 13:32 14,461 ha och Falmark 13:30 0,1395 ha. Areal enligt Metria: Falmark 13:29 del av ca 3 500 kvm.

Taxeringsvärde

Fastigheternas respektive taxeringsvärden är angivna i prospektet nedan.

Inteckningar

Fastigheten Falmark 13:32 har fyra stycken penninginteckningar om sammanlagt 2 135 000 kr. Dessa kommer att dödas bort och Falmark 13:32 kommer att överlåtas fri från inteckningar. Falmark 13:30 har två penninginteckningar om 517 000 kr totalt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Sjöbotten och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning