Skarvsjöskogen

En rejäl bit av Storuman
Areal: 2556 ha
Kommun: Storuman
Objektstyp: Skog
Prisidé: 37 000 000 SEK
Välskött skogsmark i Västerbottens inland. Stora jaktmarker och väl utbyggt vägnät.

Här erbjuds ett unikt tillfälle att förvärva ett stort område produktionsinriktad och välskött skogsmark söder om Storuman i Västerbottens inland. En sådan här möjlighet kommer inte tillbaka. Du som köper får tillgång till mer än 25 000 ha fina jaktmarker där det finns gott om sedvanligt vilt samt möjlighet till spännande björnjakt. Vägarna som generellt har god standard är väl utbyggt och ger en bra åtkomst till markerna. Objektet består av åtta fastigheter med en yta från 24 till 1 525 ha och den totala arealen är ca 2 556 ha med en virkesvolym om ca 153 000 m³sk. Det finns inga bostadsbyggnader på markerna. Säljare är juridisk person som endast säljer till fysisk person.

Kontakta Areal

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Skarvsjöskogen

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Markerna är väl samlade i tre områden, det största innehavet ligger väster om E 45 sydväst om Skarvsjöby, där är skogsmarken överlag riktigt bördig och välväxande. Övriga områden ligger söder om Noansavan samt vid byn Jåvan. Markerna söder om Noansavan är magrare och delvis blockig och stenig.

Underlaget till skogsbruksplanen kommer från säljarens egna beståndsdata som överförts till pc-skog. Linjeavdragen kan skilja mellan systemen. Areal i Skellefteå har satt huggningsklasserna.


Det är stor areal med höga virkesvolymer som är NO och NS klassade av säljaren, dessa har fått huggningsklass S3. Orsaken till den höga andelen N områden ska ses i sammanhanget att säljaren har certifiering som kräver avsatta arealer. Hur N områdena ska skötas framgent är upp till köpare att besluta om, eventuellt i samråd med Skogsstyrelse/Länsstyrelse.

Vid skogsbruksåtgärder har säljaren lämnat skyddszoner och annan hänsyn, dessa finns markerade på kartorna i skogsbruksplanen samt ytberäknade som Hänsynsmark på beståndsnivå, under arealer i skogsbruksplanens sammanställning ser man totala ytan.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 1 771,6 ha och virkesförrådet skattas till 153 405 m³sk, vilket motsvarar 87 m³sk/ha. Tall har 23 % av virkesförrådet medan gran har 45 %, contorta 13 % och löv 19 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 3,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten skattas för närvarande till 6 054 m³sk.


Fastighetens åldersklassfördelning är förskjuten till dels yngre skogar i bra tillväxtålder samt gammal skog. Ungskogen är välskötta med utförda röjningar i tid. Inga ytterligare skogsvårdsåtgärder ska utföras av säljaren, de K1 områden som finns får köpare åtgärda

Nyckelbiotoper

Det finns nyckelbiotoper som berör avdelning 258, 260, 273 (del av) och 334.
Det finns även nyckelbiotoper för bolagsskog på avdelning 2, 6, 62, 64, 104, 343 samt en liten del av myrmark på skifte 5 och 12.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i flera jaktområden, jaktområdenas areal har hämtats från Jaktrapport.
Noansbergets VVO 2 012 ha.
Joranträsk Jaktlag 3 503 ha.
Skarvsjö VVO 20 179 ha
Stensele jaktklubb.
Jakträtten tillfaller köparen, säljare svarar för uppsägning av eventuella jakträttsupplåtelser.

Vägar

Det finns ett flertal vägar till markerna som överlag har en bra standard. En del vägar ägs och sköts av markägaren själv och en del är gemensamhetsvägar. Verksamheten GA:1 är Verksamhetsvägens samfällighetsförening och Stensele GA:1 är Noansvägens samfällighetsförening. Anläggningsförrättning som avser omprövning av Stensele GA:1 är påbörjad, ärende nr AC211176.

Vindkraft

Det är ansökt om miljötillstånd för vindkraftpark i Verkanliden som Fred Olsen Renewables planerar, se mer på Verkanliden (fredolsenrenewables.com) Detta berör inte direkt försäljningsobjektet men eventuellt kan vägar och kraftledningar bli påverkade.

Torvtäkt

Del av fastighet Skarvsjö 1:56 (skifte 12) ligger inom koncessionsområdet för Norrheden torvtäkt. Skellefteå Kraft har koncessionen och markägaravtal för detta finns. Nyttjanderättstiden går ut 2026-12-31.

Renhägn

Det finns en inhägnad för ren på sydöstra delen av Luspen 1:61 (skifte 14) som berör myrmark samt avdelning 330 och 331.

Rättsförhållande

Fastighet

Storuman Skarvsjöskogen 1:1, Skarvsjö 1:56, Luspen 1:61, Långnäs 1:22 och Joransträsk 1:7-1:10

Ägare

HOLMEN AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1 771,6 ha
Övrigmark 67,3 ha
Impediment 636,0 ha
Impediment 28,8 ha
Väg och kraftledning 13,5 ha
Övrigmark 6,6 ha
Summa: 2 523,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade och saknar eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för personer som ej är folkbokförd i Storuman kommun och har gjort det sedan minst ett år tillbaka.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-05-26
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skarvsjöskogen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skarvsjöskogen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier